Podpora audiovizuálnej tvorby

Slovenská republika

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zriaďuje Audiovizuálny fond ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Audiovizuálny fond poskytuje dotácie, štipendiá a pôžičky, určené na vývoj, tvorbu a produkciu slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií,  distribúciu, propagáciu a marketingovú podporu audiovizuálnych diel, prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí, digitalizáciu kín a technologický rozvoj v audiovízii, filmové festivaly a prehliadky, výskum a vydávanie odbornej literatúry, vzdelávanie, semináre a tréningy pre profesionálov v audiovízii.

V roku 2018 sa stala novou organizačnou súčasťou Audiovizuálneho fondu Slovenská filmová agentúra, ktorej hlavným cieľom je najmä intenzívna propagácia a zviditeľňovanie Slovenska ako konkurencieschopnej filmovej krajiny s vhodnými podmienkami na audiovizuálnu tvorbu.

Slovenská filmová agentúra sprostredkováva kreatívne príležitosti pre slovenských audiovizuálnych profesionálov s dôrazom na všetky štádia filmovej produkcie, prezentuje individuálne regióny na Slovensku s cieľom zvýšiť zamestnanosť obyvateľstva a profesionálov v oblasti audiovizuálnej tvorby a usiluje aj o posilnenie dopytu po filmových produkčných službách (prenájom technického vybavenia, produkčné a postprodukčné služby, animácia, catering).

Slovenská filmová agentúra je členom Európskej siete filmových agentúr (European Film Commissions Network – EUFCN) a Medzinárodnej asociácie členov filmových komisií (Film Commissioners International – AFCI).

Kontakty:

Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava
Tel: 02/59 23 4545, 0905 951 817
Fax: 02/59 23 4461
E-mail: sekretariat@avf.sk
Web: www.avf.sk

Slovenská filmová agentúra
Grösslingová 53
811 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 905 360 033
E-mail: zuzana.bielikova@filmcommission.sk
Tel: +421 948 768 846
E-mail: eva.pospisilova@filmcommission.sk

Rada Európy

FOND EURIMAGES

Eurimages je kinematografický fond Rady Európy, založený v roku 1989. V súčasnosti združuje 39 členských krajín a pridružených členov (Argentína a Kanada), pričom Slovensko je členskou krajinou fondu Eurimages od 15. apríla 1996.

Hlavným zámerom Eurimages je podpora filmových koprodukcií, distribúcie a prezentácie diel európskej kinematografie. O príspevok z ročného rozpočtu cca 27,5 miliónov EUR sa môžu uchádzať celovečerné hrané, dokumentárne aj animované koprodukčné diela (s producentmi z minimálne dvoch členských krajín fondu). Okrem toho je prostredníctvom Eurimages poskytovaná podpora na distribúciu a premietanie filmov v kinách, ako aj digitalizáciu kín v členských krajinách Eurimages.

Fond Eurimages riadi Správna rada, v ktorej má každý členský štát svoje zastúpenie a ktorá určuje podmienky, podľa ktorých fond poskytuje finančnú pomoc. Fond spravuje sekretariát vedený úradujúcim tajomníkom, ktorý organizuje stretnutia Správnej rady, realizuje jej rozhodnutia a poskytuje informácie o poskytovaní finančnej podpory. Sekretariát fondu sídli v Štrasburgu.

Kontakt:

Council of Europe
Agora Building
Allée des Droits de l’Homme
F-67075 Strasbourg Cedex

Web: http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/

EURIMAGES – národný koordinátor SR:

Zuzana Gindl-Tatárová

Tel.: +421-905 353 156
E-mail: zuzana.gindl-tatarova@sfu.sk

Európska únia

PROGRAM KREATÍVNA EURÓPA

Kreatívna Európa je program Európskej komisie, zriadený na podporu projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, audiovízie a médií. Prostredníctvom grantovej schémy spolufinancovania podporuje Kreatívna Európa príležitosti pre vznik a distribúciu projektov, uľahčuje výmenu skúseností a prispieva k mobilite umelcov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Podprogram MEDIA má za cieľ zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu, cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel a mediálnu gramotnosť v digitálnej ére. Granty sú určené nezávislým producentom, distribútorom, organizátorom podujatí (tréningy, festivaly, trhy) a ďalším subjektom v oblastiach tréningu profesionálov, vývoja projektov, distribúcie,  propagácie, práce s publikom, ako aj pre siete kín či medzinárodné koprodukčné fondy.

Podprogram Kultúra podporuje umelcov a organizácie s cieľom pomôcť im pôsobiť a šíriť kultúrny obsah projektov s európskym rozmerom, umožňuje kultúrnym a kreatívnym hráčom financovať programy spolupráce, vydávanie literárnych prekladov. Pomáha tiež vytváraniu sietí a platforiem, zameraných na nové talenty a medzinárodný obsah kultúrnych podujatí.

Distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa  a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov v Slovenskej republike zabezpečuje kancelária Creative Europe Slovensko, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu.

Adresa:

Slovenský filmový ústav
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5263 6935 (MEDIA), +421 2 5263 6936 (Kultúra)
E-mail: media@cedslovakia.eu, kultura@cedslovakia.eu
Web: www.cedslovakia.eu

 

EURÓPSKE AUDIOVIZUÁLNE OBSERVATÓRIUM

Európske audiovizuálne observatórium (EAO) je inštitúciou zriadenou Radou Európy (od roku 1992), ktorá zhromažďuje informácie, spracúva ich a vytvára štatistické databázy z oblasti audiovizuálnej tvorby, jej produkcie a distribúcie. Informácie o európskej audiovizuálnej tvorbe distribuuje v rôznej forme členským krajinám, inštitúciám, ako aj iným subjektom (vrátane komerčných).

Členstvo krajín je dobrovoľné, podmienky upravuje štatút. Na čele EAO stojí Výkonná rada EAO, v ktorej má zastúpenie každý členský štát, zasadnutie Výkonnej rady vedie vždy jeden z členov EAO, ktorý je v danom roku zvolený za predsedu Výkonnej rady. Ďalšími orgánmi EAO je Výbor Výkonnej rady EAO (poradný orgán EAO), Revízna komisia EAO a Dozorná komisia EAO.

Kontakt:

Európske audiovizuálne observatórium
76 Allée de la Robertsau
67 000 Štrasburg

Tel.: +33 (0)3 90 21 60 00
Fax: +33 (0)3 90 21 60 19
E-mail: legalinfo@obs.coe.int
Web: www.obs.coe.int

Posledná aktualizácia: 28. júla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať