Vysielanie

 • zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) – účinný od 1.8.2022
 • zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov – účinný do 31.7.2022
 • zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov – účinný do 31.7.2022
 • vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby
 • vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím

Periodické a neperiodické publikácie

 • zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) – účinný od 1.8.2022
 • Výklad zákona č. 265/2022 Z. z.  o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 332/2022 Z. z. o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu publikácie
 • zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov – účinný do 31.7.2022
 • zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov – účinný do 31.7.2022

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

 • zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Audiovízia

Grafické symboly vo vektoroch:

 

 

Medzinárodné dokumenty

Európska únia

Rada Európy

Posledná aktualizácia: 20. marca 2023 / MKSR Admin

Zdieľať