Stránka MKSR

Cirkvi a náboženské spoločnosti

Cirkevný odbor v súlade s pôsobnosťou ministerstva riadi a koordinuje tvorbu štátnej politiky v oblasti vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností a zabezpečuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv výkon štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností, s ktorými spolupracuje na základe partnerstva.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje v súlade s kompetenčným zákonom výkon štátnej správy na úseku cirkví a náboženských spoločností. Rešpektuje ich ako právne subjekty „sui generis“, uznáva ich miesto v spoločnosti a spolupracuje s nimi na základe partnerskej spolupráce, pričom nezasahuje do ich vnútorných záležitostí.

 

Kontakt:
PhDr. Radovan Čikeš, PhD.,
riaditeľ
Telefón: 02/20482 542, 02/20482 541
E-mail: co@culture.gov.sk
sídlo: Jakubovo námestie č. 12, Bratislava

korešpondenčná adresa:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
cirkevný odbor
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Slovenská republika

Dokumenty