Zákony

Postavenie a úlohy múzeí a galérií, ochrana zbierkových predmetov, podmienky ochrany kultúrnych pamiatok, archeologických nálezov a archeologických nálezísk

Podmienky vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty

Postup pri navrátení kultúrnych predmetov, ktoré sa nezákonne vyviezli z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie alebo z územia iného členského štátu na územie Slovenskej republiky

Prechod pôsobnosti na úseku múzeí a galérií z orgánov štátnej správy na samosprávne kraje (zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií)

Vykonávacie predpisy

Právne predpisy EÚ a súvisiace dokumenty

Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu EÚ

Vývoz tovaru kultúrneho charakteru

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať