Kolektívnou správou práv je správa výkonu majetkových práv nositeľa práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon prostredníctvom organizácie kolektívnej správy.

Ministerstvo kultúry SR na svojom webovom sídle vedie podľa § 152 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie, vrátane digitálnej rozmnoženiny oprávnenia.

Evidencia obsahuje

 • názov organizácie kolektívnej správy,
 • sídlo organizácie kolektívnej správy,
 • označenie štatutárneho orgánu a meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, označenie orgánu riadenia a meno a priezvisko osoby, ktorá je orgánom riadenia, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, ak je odlišný od štatutárneho orgánu,
 • vymedzenie odboru kolektívnej správy práv a
 • informáciu o tom, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa § 79 v danom kalendárnom roku.

Kolektívnu správu práv vykonávajú v súčasnosti na Slovensku nasledovné organizácie kolektívnej správy:

SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam)

www.soza.sk

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Štatutárny orgán: predstavenstvo – predseda: Ľubomír Burgr , členovia: Silvester Danóczy, Tomáš Mikš

Orgán riadenia:  predstavenstvo

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení.

Informácia, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu:

 • technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia, to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,
 • vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
 • nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,
 • sprístupňovanie diela verejnosti,
 • retransmisiu diel okrem káblovej retransmisie.

LITA, autorská spoločnosť

www.lita.sk

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1

Štatutárny orgán:  Jana Vozárová – riaditeľka, Lucia Miklasová – zástupca riaditeľa

Orgán riadenia: Riaditeľ – Jana Vozárová

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení

Informácia, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu:

 • technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia, to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,
 • použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
 • živé predvedenie literárnych diel,
 • vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
 • vyhotovenie rozmnoženiny literárneho diela,
 • nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,
 • sprístupňovanie diela verejnosti,
 • retransmisiu diel okrem káblovej retransmisie.

SLOVGRAM (nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov)

www.slovgram.sk

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava

Štatutárny orgán: Natália Škvareninová – riaditeľka

Orgán riadenia: Riaditeľ – Natália Škvareninová

Výbor: Roman Pálka (predseda), Roman Spišiak, Peter Riava, Peter Bič, Branislav Bystriansky, Július Kinček, Róbert Sedlák

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení.

OZIS (ochranné združenie interpretov Slovenska)

www.ozis.sk

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava

Štatutárny orgán: Jana Lisová – riaditeľka

Orgán riadenia: Riaditeľ – Jana Lisová

Výbor: Juraj Burian (predseda), Elena Matúšová, Angela Vargicová

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení.

Rozhodnutie o odňatí oprávnenia: 1.stupeň, 2.stupeň

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v správnom konaní vydalo rozhodnutie o odňatí oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv týkajúce sa organizácie kolektívnej správy OZIS. Týmto rozhodnutím bolo OZIS odňaté oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv a zároveň mu bola určená podľa § 153 ods. 4 Autorského zákona lehota 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vysporiadanie jeho záväzkov tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo porušeniu práv a oprávnených záujmov ním zastupovaných nositeľov práv a osôb podľa § 165 ods. 1 Autorského zákona, ktoré s ním uzavreli zmluvy. Zo strany OZIS bol podaný v zákonnej lehote voči tomuto rozhodnutiu rozklad, ktorý bol v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov postúpený odvolaciemu orgánu. Ministerka kultúry Slovenskej republiky ako odvolací orgán na základe odporúčania rozkladovej komisie potvrdila vyššie uvedené rozhodnutie o odňatí oprávnenia a rozklad OZIS zamietla. Rozhodnutia v prvom aj v druhom stupni nadobudli právoplatnosť dňa 7. októbra 2022. OZIS môže podať v zákonom stanovenej lehote žalobu, ktorej môže byť priznaný odkladný účinok.

SAPA (Slovenská asociácia producentov v audiovízi)

www.slovakproducers.com

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Grösslingova 32, 811 09 Bratislava

Štatutárny orgán: Marián Urban – riaditeľ

Orgán riadenia: Riaditeľ – Marián Urban

Výbor: Ivo Brachtl (predseda), Peter Dubecký, Patrik Pašš, Marián Urban

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení.

Posledná aktualizácia: 8. novembra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať