Kolektívnou správou práv je správa výkonu majetkových práv nositeľa práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon prostredníctvom organizácie kolektívnej správy.

Ministerstvo kultúry SR na svojom webovom sídle vedie podľa § 152 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie, vrátane digitálnej rozmnoženiny oprávnenia.

Evidencia obsahuje

  • a) názov organizácie kolektívnej správy,
  • b) sídlo organizácie kolektívnej správy,
  • c) označenie štatutárneho orgánu a meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, označenie orgánu riadenia a meno a priezvisko osoby, ktorá je orgánom riadenia, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, ak je odlišný od štatutárneho orgánu,
  • d) vymedzenie odboru kolektívnej správy práv,
  • e) informáciu o tom, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa § 79 v danom kalendárnom roku a
  • f) informáciu o tom, ktorá organizácia kolektívnej správy je povinná prerozdeliť nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, príjem z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 147 ods. 4.

Kolektívnu správu práv vykonávajú v súčasnosti na Slovensku nasledovné organizácie kolektívnej správy:

SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam)

www.soza.sk

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Štatutárny orgán: predstavenstvo – predseda: Ľubomír Burgr, členovia: Tomáš Mikš, Richard Jajcay

Orgán riadenia:  predstavenstvo

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení.

Informácia podľa § 152 ods. 4 písm. e):

Organizácia kolektívnej správy SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam je oprávnená uzatvárať  rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa § 79 v rozsahu § 80 ods. 1 písm. a), b), d), f), g), h), i) a k), a to vo vzťahu k hudobným dielam. – Platné od 10.januára 2024.

LITA, autorská spoločnosť

www.lita.sk

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1

Štatutárny orgán:  Jana Vozárová – riaditeľka, Lucia Miklasová – zástupca riaditeľa

Orgán riadenia: Riaditeľ – Jana Vozárová

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení.

Informácia podľa § 152 ods. 4 písm. e):

Organizácia kolektívnej správy LITA, autorská spoločnosť je oprávnená uzatvárať  rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa § 79 v rozsahu § 80 ods.1 písm. a) až i) a písm. k), a to vo vzťahu k tým predmetom ochrany, ku ktorým jej bolo udelené oprávnenie. – Platné od 1.januára 2024.

Informácia podľa § 152 ods. 4 písm. f):

Organizáciou kolektívnej správy, ktorá je povinná prerozdeliť nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, príjem z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 147 ods. 2 vo vzťahu k použitiu audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti retransmisiou (§ 146 ods. 2 písm. f)), je organizácia kolektívnej správy LITA, autorská spoločnosť.

SLOVGRAM (nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov)

www.slovgram.sk

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava

Štatutárny orgán: Natália Škvareninová – riaditeľka

Orgán riadenia: Riaditeľ – Natália Škvareninová

Výbor: Roman Pálka (predseda), Roman Spišiak, Peter Riava, Peter Bič, Branislav Bystriansky, Július Kinček, Róbert Sedlák

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení.

Informácia podľa § 152 ods. 4 písm. e):

Organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov je oprávnená uzatvárať rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa § 79 v rozsahu § 80 ods.1 písm. a), a to vo vzťahu k

– výberu primeranej odmeny za použitie

  • zaznamenaného umeleckého výkonu verejným prenosom a technickým predvedením v zmysle § 99 ods. 2 písm. a) a písm. b),
  • zvukového záznamu verejným prenosom a technickým predvedením v zmysle § 110,
  • hudobného audiovizuálneho záznamu verejným prenosom v zmysle § 119,

– hudobnému audiovizuálnemu záznamu technickým predvedením v zmysle § 118 ods. 3 písm. c).
Platné od 1.januára 2024. 

Informácia podľa § 152 ods. 4 písm. f):

Organizáciou kolektívnej správy, ktorá je povinná prerozdeliť nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, príjem z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 147 ods. 2
1) vo vzťahu k výberu primeranej odmeny za káblovú retransmisiu pre výrobcov hudobných audiovizuálnych záznamov (§ 146 ods. 2 písm. d)) a
2) vo vzťahu k použitiu audiovizuálneho záznamu jeho uvedením na verejnosti retransmisiou, okrem káblovej retransmisie, pre výrobcov hudobných audiovizuálnych záznamov (§ 146 ods. 2 písm. g)),
je organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.

OZIS (ochranné združenie interpretov Slovenska)

www.ozis.sk

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava

Štatutárny orgán: Jana Lisová – riaditeľka

Orgán riadenia: Riaditeľ – Jana Lisová

Výbor: Juraj Burian (predseda), Elena Matúšová, Angela Vargicová

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení.

Rozhodnutie o odňatí oprávnenia: 1.stupeň, 2.stupeň

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v správnom konaní vydalo rozhodnutie o odňatí oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv týkajúce sa organizácie kolektívnej správy OZIS. Týmto rozhodnutím bolo OZIS odňaté oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv a zároveň mu bola určená podľa § 153 ods. 4 Autorského zákona lehota 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vysporiadanie jeho záväzkov tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo porušeniu práv a oprávnených záujmov ním zastupovaných nositeľov práv a osôb podľa § 165 ods. 1 Autorského zákona, ktoré s ním uzavreli zmluvy. Zo strany OZIS bol podaný v zákonnej lehote voči tomuto rozhodnutiu rozklad, ktorý bol v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov postúpený odvolaciemu orgánu. Ministerka kultúry Slovenskej republiky ako odvolací orgán na základe odporúčania rozkladovej komisie potvrdila vyššie uvedené rozhodnutie o odňatí oprávnenia a rozklad OZIS zamietla. Rozhodnutia v prvom aj v druhom stupni nadobudli právoplatnosť dňa 7. októbra 2022. OZIS podal v zákonom stanovenej lehote žalobu, ktorej nebol priznaný odkladný účinok uznesením Krajského súdu v Bratislave (sp. zn. 6S/270/2022).

SAPA (Slovenská asociácia producentov v audiovízii)

www.slovakproducers.com

Sídlo organizácie kolektívnej správy: Grösslingova 32, 811 09 Bratislava

Štatutárny orgán: Marián Urban – riaditeľ

Orgán riadenia: Riaditeľ – Marián Urban

Výbor: Ivo Brachtl (predseda), Peter Dubecký, Patrik Pašš

Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení.

Informácia podľa § 152 ods. 4 písm. f):

Organizáciou kolektívnej správy, ktorá je povinná prerozdeliť nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, príjem z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 147 ods. 2
1) vo vzťahu k výberu primeranej odmeny za káblovú retransmisiu pre výrobcov audiovizuálnych záznamov audiovizuálnych diel  (§ 146 ods. 2 písm. d)) a
2) vo vzťahu k použitiu audiovizuálneho záznamu jeho uvedením na verejnosti retransmisiou, okrem káblovej retransmisie, pre výrobcov audiovizuálnych záznamov audiovizuálnych diel (§ 146 ods. 2 písm. g)),
je organizácia kolektívnej správy SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii.

Posledná aktualizácia: 11. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať