Stránka MKSR

Média, audiovízia a autorské právo

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre médiá, audiovíziu, autorské právo a práva súvisiace s autorským právom. Výkon štátnej správy v oblasti médií, audiovízie, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva, všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami sekcia médií, audiovízie a autorského práva.

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva sa člení na

 

Kontakt:
sekretariát SUMAP
Telefón: 02/20482 303
e-mail: lubica.frlickova@culture.gov.sk

Odbor mediálneho práva a audiovízie (OMPA)

zabezpečuje pôsobnosť MK SR v oblasti médií a audiovízie v súlade s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi a plní hlavné úlohy a ciele štátnej politiky v oblasti médií a audiovízie. Ďalej vypracúva návrhy legislatívnych zámerov, všeobecne záväzných právnych predpisov a riadiacich aktov ministerstva z oblasti pôsobnosti odboru, poskytuje súčinnosť ústredným orgánom štátnej správy a orgánom územnej samosprávy, spracúva stanoviská za oblasť médií a audiovízie pre iné orgány verejnej moci, profesijné organizácie a subjekty a občanov a  zastupuje ministerstvo v rezortných a medzirezortných pracovných skupinách a odborných komisiách. V rámci svojej činnosti najmä vedie evidenciu periodických publikácií a vykonáva štátny dohľad vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní v oblasti periodických publikácií podľa zákona o publikáciách. Zúčastňuje sa na práci kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín Európskej komisie a Rady Európskej únie v oblasti médií a audiovízie a zastupuje Slovenskú republiku v Riadiacom výbore pre médiá a informačnú spoločnosť Rady Európy ako aj vo Výkonnej rade Európskeho audiovizuálneho observatória zriadeného Radou Európy.

Kontakt:
JUDr. Viktória Knappová, riaditeľka odboru
Telefón: 02/20482 231

Odbor autorského práva (OAP)

zabezpečuje pôsobnosť MK SR v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v súlade s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi. V oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom plní najmä hlavné úlohy a ciele štátnej politiky v tejto oblasti. Taktiež vykonáva koordinačno-kontrolnú činnosť účelného výkonu kolektívnej správy práv. Spolupracuje s príslušnými štruktúrami Európskej únie a Rady Európy, ako aj s inými medzinárodnými organizáciami zameranými na ochranu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zúčastňuje sa na práci kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín Európskej komisie a Rady Európskej únie a zastupuje Slovenskú republiku v pracovných skupinách Rady Európy v oblasti autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO). Spracúva a sprostredkúva aj informačné a analytické materiály v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom právnickým osobám a fyzickým osobám v Slovenskej republike.

Kontakt:
JUDr. Jakub Slovák, dočasne poverený riadením odboru
Telefón: 02/20482 126

 

Dokumenty