Referát štátneho jazyka sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR na úseku starostlivosti o štátny jazyk plní najmä tieto úlohy:

 • pripravuje hlavné ciele a zásady štátnej politiky v oblasti štátneho jazyka,
 • vypracúva návrhy legislatívnych zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť štátneho jazyka,
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní,
 • monitoruje v súlade so svojimi hlavnými úlohami a cieľmi úroveň používania štátneho jazyka vo verejnom styku (v štátnej správe, v oblasti základného, stredného a vysokého školstva, ako aj v národnostnom školstve, v mediálnej sfére, v oblasti ochrany spotrebiteľa atď.),
 • vypracúva (v dvojročných intervaloch) pre vládu Slovenskej republiky správu o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky,
 • zverejňuje kodifikovanú podobu štátneho jazyka na webovom sídle ministerstva kultúry,
 • organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka, Terminologickej komisie Ministerstva kultúry SR, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti ustaľovania odbornej terminológie slovenského jazyka, Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry SR, odborného orgánu v oblasti zaraďovania rodných (krstných) mien do slovenských kalendárov a schvaľovania písanej podoby týchto mien,
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným orgánom verejnej správy pri plnení ich povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnom jazyku,
 • pomáha usmerňovať jazykovú prax vo verejnej sfére,
 • odsúhlasuje štandardizáciu geografických názvov podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
 • je jedným z dlhoročných vyhlasovateľov a spoluorganizátorov celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko,
 • je iniciátorom aktivít na podporu Medzinárodného dňa materinského jazyka (21. február), ktorý považuje za vhodnú príležitosť na zvyšovanie úrovne používania spisovného slovenského jazyka a povedomia našich občanov v oblasti jazykovej kultúry,
 • spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou akadémiou vied a jej Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra od roku 2001 participuje na projekte tvorby a rozvoja Slovenského národného korpusu a elektronizácie jazykovedného výskumu na Slovensku, ktorý Ministerstvo kultúry SR každoročne podporuje sumou 75-tisíc eur,
 • spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami pri preventívnovýchovnej činnosti v oblasti starostlivosti o spisovný slovenský jazyk.

Štátna jazyková politika

Ústava Slovenskej republiky v článku 6 odseku 1 uvádza: „Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk.“ Štátny, niekedy aj úradný alebo oficiálny jazyk, je záväzný vo vymedzených komunikačných situáciách. Treba však zdôrazniť, že ide o jazyk v jeho kodifikovanej podobe, teda slovenský spisovný jazyk. Slovenský jazyk má ako štátny jazyk úplne odlišné a osobitné postavenie oproti všetkým ostatným  jazykom, ktoré sa používajú na území Slovenskej republiky – má pred nimi prednosť, čo je zakotvené aj v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“). Prostredníctvom štátneho jazyka sa zabezpečuje sociálna integrácia všetkých občanov štátu, efektívny výkon štátnej správy a jednotný informačný tok. Štátny jazyk sa používa ako všeobecne zrozumiteľný dorozumievací prostriedok. Zákon o štátnom jazyku stanovuje postavenie a rozsah používania štátneho jazyka v konkrétnych oblastiach verejného styku: v úradnom styku v štátnych a verejných inštitúciách, ako aj v orgánoch územnej samosprávy, v školstve, na kultúrnych podujatiach a verejných zhromaždeniach, v mediálnej sfére, v súdnom a správnom konaní, v ozbrojených silách, požiarnych zboroch, v službách, zdravotníctve atď. Zároveň garantuje aj jeho ochranu a starostlivosť oň.

Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti štátneho jazyka je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov).

V oblasti ochrany, rozvoja a starostlivosti o štátny jazyk vypracovalo ministerstvo kultúry Koncepciu starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda SR 14. februára 2001. V roku 2007 vypracovalo ministerstvo kultúry materiál Opatrenia v oblasti štátneho jazyka, ktorý obsahuje zámery štátnej jazykovej politiky rozpracované v koncepcii. Opatrenia schválila vláda SR uznesením č. 942/2007. Na základe úlohy z uznesenia vlády SR k Opatreniam v oblasti štátneho jazyka vypracovalo ministerstvo kultúry novelu zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorú vláda SR schválila 11. marca 2009 uznesením č. 197/2009. Posledná novela zákona o štátnom jazyku sa uskutočnila v roku 2010 a nadobudla účinnosť 1. marca 2011. Súčasné platné znenie zákona o štátnom jazyku nájdete tu.

Spolupráca

Pri plnení úloh na úseku starostlivosti o štátny jazyk ministerstvo kultúry spolupracuje s odbornými slovakistickými pracoviskami, univerzitami, vysokými školami, ako aj s ďalšími štátnymi orgánmi.

V rámci tejto spolupráce bola v roku 1999 podpísaná dohoda o spolupráci medzi ministerstvom kultúry a Slovenskou obchodnou inšpekciou (obnovená v roku 2007).

Posledná aktualizácia: 9. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať