Kultúra a náš svet
Vízie a kontexty – Výzvy a priority

 

Konferencia pri príležitosti tvorby Stratégie kultúry
a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Dátum: 16. – 17. 5. 2022
Miesto konania: Nová budova Slovenského národného divadla, Pribinova 17, Bratislava


Konferencia
Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority) je príležitosťou na diskusiu o vznikajúcej Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, ale aj k rôznych mierkach pohľadu na súčasnú kultúru, od globálnej perspektívy až po špecializované sektorové prístupy.

Počas prvého dňa sa program zameria na vízie kultúry v súčasnom svete a na vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza kultúra na Slovensku po tridsiatich rokoch samostatnosti. Tvorbe stratégie sa budú venovať popoludňajšie panelové diskusie a prezentácie venované spolupráci a možnostiam prepojenia rôznych strategických dokumentov. Na záver dňa zástupcovia prípravného tímu stratégie predstavia zámer a metódy svojej práce i možnosti participácie odbornej verejnosti.

Druhý  deň konferencie bude venovaný workshopom, v ktorých účastníci a účastníčky budú diskutovať o aktuálnych potrebách a výzvach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, a to v kontexte aktuálnych spoločenských, politických a environmentálnych zmien. Cieľom stretnutí je sformulovať návrhy priorít kultúrnej politiky na najbližšie roky a načrtnúť ich zoradenie podľa dôležitosti a naliehavosti.

 


PROGRAM


Informácie o rečníkoch doplníme čoskoro.

 

Registrácia:
bit.ly/3F83ZDS

Registrácia je otvorená na prvý deň konferencie. Miesta v tematických workshopoch druhého dňa sú z organizačných a priestorových dôvodov vyhradené pre pozvaných zástupcov odbornej verejnosti. Závery workshopov budú zverejnené a budú na ne nadväzovať ďalšie pracovné stretnutia a diskusie. 

Pondelok 16. máj 2022

Vízie a kontexty

 

 • 8:30 – 9:00
  Registrácia
 • 9:00 – 9:30
  Otvorenie 
  Sála činohry
  Natália Milanová, ministerka kultúry Slovenskej republiky
  Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky (videopríhovor)
  Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky
  Mariya Gabriel, eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež (pozdrav)
  André Wilkens, riaditeľ Európskej kultúrnej nadácie  (videopríhovor)
  Tetyana Filevska, kreatívna riaditeľka Ukrajinského inštitútu
  Moderuje: Michal Hvorecký
 • 9:30 – 10:15
  Prednáška
  sála činohry
  Marta Smolíková, riaditeľka organizácie Otevřená společnost (Česká republika)
 • 10:15 – 10:45
  prestávka
 • 10:45 – 12:00
  Diskusia
  sála činohry
  Kultúra po 30 rokoch samostatnosti Slovenska

Tak ako celá spoločnosť, aj slovenská kultúra prešla od vzniku samostatnej Slovenskej republiky dynamickým vývojom. Na prahu nového tisícročia sa kreativita a kultúra stali strategickými „surovinami“, ktoré sa zdajú byť na rozdiel od nerastného bohatstva nevyčerpateľné. Zámerom úvodnej diskusie je predstaviť rôzne pohľady na súčasnú kultúru, na jej miesto a úlohu, ako aj na jej potenciál pre spoločnosť a ekonomiku. Diskutujúci predstavia svoje názory na to, akým vývojom prešli kultúra a kreatívny sektor na Slovensku za posledné tri desaťročia i na funkciu a kompetencie ministerstva kultúry v súčasnosti.
Diskutujú: Fedor Blaščák, Vladislava Fekete, Jozef Kovalčik, Ilona Németh
Moderuje: Laco Oravec

 • 12:00 – 13:30
  prestávka na obed
 • 13:30 – 15:00
  Paralelné panelové diskusie
  Strategické plánovanie – synergie a prax

V štyroch paralelných paneloch sa konferencia venuje súčasným skúsenostiam zo strategických procesov pri tvorbe kultúrnych politík a synergii strategického plánovania na rôznych úrovniach. Pre úspešnosť strategického dokumentu je dôležité prepojenie na existujúce dokumenty, komunikácia s inými tímami. Zaujíma nás spolupráca medzi sektormi a rezortmi, spolupráca štátu a územnej samosprávy, spolupráca na medzinárodnej úrovni a dobré príklady zo zahraničia.
Účastníci majú možnosť pozrieť si príklady dobrej praxe, odniesť si know-how pre svoje projekty. Diskusie majú tvorcom Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 priniesť podnety, ako zabezpečiť, aby ich stratégia fungovala v praxi.

Panel 1
Kultúrna politika a štát – skúsenosti z medzinárodnej praxe

sála činohry
Dôležitou inšpiráciou pre kultúrnu politiku na Slovensku môžu byť aj dobrá prax a skúsenosti kolegov a kolegýň z medzinárodného prostredia týkajúce sa tvorby štátnych stratégií kultúry a kreatívnych odvetví. Diskusia sa bude týkať aj nástrojov štátnej kultúrnej politiky, ktoré sa osvedčili v iných krajinách. Budeme diskutovať o skúsenostiach s participáciou verejnosti a so sledovaním dát v kultúre pri strategickom plánovaní.
Diskutujú: Iina Berden (Ministerstvo vzdelávania a kultúry, Fínsko), Tjaša Pureber (nezávislá expertka, Slovinsko), Pavel Zingl (Ministerstvo kultúry ČR)
Moderuje: Michal Hvorecký

Panel 2
Európska spolupráca ako katalyzátor kultúrnej politiky
Operný salón
Vo sfére vplyvu na kultúrne politiky členských štátov pristupujú inštitúcie Európskej únie s rešpektom k ich suverenite a prihliadajú na regionálne špecifiká každej krajiny. Podpora kultúrnej diverzity a zdieľania kultúrnych hodnôt je motiváciou viacerých projektov iniciovaných na základe výzvy a podpory EÚ. Tie sa s prispením globálnych výziev doby pretavujú aj do spoločných cieľov a vízie celej EÚ a sú symbolom súdržnosti. Sú Slovensko a slovenská kultúra pripravené byť partnerom pri organizačne náročných a vizionárskych projektoch? V diskusii sa zameriame na skúsenosti panelistov s riadením, koncipovaním, konzultovaním i promovaním týchto projektov a iniciatív.
Diskutujú: Mária Beňačková Rišková (Nový európsky Bauhaus), Lucia Dubačová (Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026), Zuzana Duchová (Kreatívna Európa), Michal Hladký (Creative Industry Košice)
Moderuje: Zuzana Uličianska

Panel 3
Strategické smerovanie Slovenska a kultúra
Modrý salón
Kultúru nie je možné izolovať od širších politických, ekonomických a spoločenských trendov. Zámerom panela je predstaviť celkové smerovanie a najväčšie výzvy Slovenska do roku 2030, akými sú Agenda 2030, Plán obnovy a odolnosti či Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, a hľadať medzi nimi prieniky a príležitosti pre kultúrny a kreatívny sektor.
Diskutujú: Matúš Drotár (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), Kristína Korčeková (Úrad vlády SR), Zora Jaurová a Martin Slosiarik (Slovak Global Network), Andrej Svorenčík (Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR)
Moderuje: Laco Oravec

Panel 4
Synergie kultúrnej politiky územných samospráv
Divadelný klub
Z pohľadu zriaďovateľskej pôsobnosti zastrešujú samosprávy najvyšší počet inštitúcií pôsobiacich v kultúre a rôznymi finančnými aj nefinančnými spôsobmi podporujú aktérov v celom kultúrnom sektore. V tomto paneli budeme diskutovať, akým spôsobom môžu a majú byť skúsenosti a ambície z regionálnych stratégií odzrkadlené a prepojené pri príprave štátnej stratégie.
Diskutujú: Michal Klembara (Malý Berlín), Zuzana Réveszová (Spolka), Bohdan Smieška (KU.BA), Svetlana Waradzinová (Bratislavský samosprávny kraj)
Moderuje: Stanislav Krajči

 • 15:00 – 15:30
  prestávka
 • 15:30 – 17:00
  Otvorené fórum
  Tvorba Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030
  sála činohry

Zástupcovia prípravného tímu novej stratégie predstavia zámer, plán a motivácie svojej práce i možnosti participácie odbornej verejnosti. Predstavia organizačnú štruktúru tvorby stratégie a šírku aktérov, ktorí sú prizvaní k spolupráci. Objasnia zámer a súvislosti prechodu na výsledkovú orientáciu verejných politík. Počas diskusie dostanú účastníci a účastníčky priestor na otázky k procesu tvorby a cieľom stratégie a prepoja sa informácie zo štyroch prechádzajúcich panelových debát.
Prezentujú a diskutujú: Mária Beňačková Rišková (gestorka tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030), Matúš Bieščad (generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky, MK SR), Dária Hamajová (vedúca oddelenia kreativity a vzdelávania MK SR, Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel), Stanislav Krajči a Laco Oravec (OZ Stojíme pri kultúre), Radoslav Kutaš (prvý štátny tajomník MK SR)
Moderuje: Michal Hvorecký


Utorok 17. máj 2022 

Výzvy a priority

 

 • 8:30 – 9:00
  registrácia
 • 9:00 – 11:30 (10:00 – 10:30 prestávka)
  Paralelné workshopy
  Pracovné skupiny k výzvam a prioritám kultúry na Slovensku

Workshop 1
Financie a infraštruktúra kultúry
Modrý salón

Aký je súčasný stav financovania kultúry, s akými problémami a výzvami je spájaná? Ako zvýšiť objem súkromných zdrojov pre financovanie kultúry? Aká je súčasná kultúrna infraštruktúra, ako by sa mala v budúcnosti rozvíjať? V diskusii sa budeme venovať aj formám fungovania kultúrnych organizácií, či už v zriaďovanej alebo nezriaďovanej pôsobnosti.

Workshop 2
Udržateľná kultúra
Divadelný klub
Ako kultúra na Slovensku dokáže čeliť novým spoločenským a prírodným výzvam a krízam? Ako môže byť v budúcnosti lepšie pripravená na pandémiu či vojnový konflikt? Ako k tomu môžu prispieť inovácie či digitalizácia? Diskusia sa bude venovať otázke udržateľnosti kultúry – kultúry, ktorá dokáže čeliť súčasným spoločenským a environmentálnym výzvam a využiť technológie pre svoj rozvoj.

Workshop 3
Ľudia v kultúre
Operný salón
Na akej úrovni je vzdelávanie profesionálov v kultúre? A aký je stav vzdelávania občanov pre budúcu aktívnu či pasívnu participáciu na kultúre? Ako je možné zlepšiť manažment ľudského kapitálu v kultúre? Ako zabezpečiť, aby v kultúre pracovali kvalifikovaní a spokojní odborníci a odborníčky, ohodnotení adekvátnou odmenou? Diskusia sa bude venovať témam formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj manažmentu ľudských zdrojov. 

 

 • 11:30 – 13:00
  prestávka na obed
 • 13:00 – 15:30 (14:00 – 14:30 prestávka)
  Paralelné workshopy
  Pracovné skupiny k výzvam a prioritám kultúry na Slovensku

Workshop 4
Dáta v kultúre
Divadelný klub

Je možné merať výsledky kultúry? Ako môžeme identifikovať, aké dopady má kultúra na spoločnosť? Aký prínos môžu mať dáta v kultúre pre nastavovanie kultúrnych politík? V diskusii sa pozrieme na to, akým spôsobom vyhodnocovať výsledky a dopady kultúry. Tiež budeme hovoriť o úlohe Inštitútu kultúrnej politiky, ako aj o cieľoch a merateľných ukazovateľoch v kultúre.

Workshop 5
Inkluzívna kultúra
Operný salón

Kľúčové pojmy: znevýhodnené skupiny, národnostné menšiny, dostupnosť kultúry
Aká je ponuka kultúrnych služieb pre zástupcov menšinových skupín obyvateľstva? Aké výzvy sú spojené špeciálne s podporu kultúry národnostných menšín? Ako pripraviť kultúrnu ponuku dostupnú pre všetkých? Diskusia sa bude venovať témam inkluzívnej kultúry – dostupnej pre všetkých obyvateľov bez rozdielu.

Workshop 6
Spolupracujúca kultúra
Modrý salón

Kľúčové pojmy: medzisektorová spolupráca, štátna a samosprávna kultúra, zriadená a nezriaďovaná kultúra, prezentácia kultúry v zahraničí
Je rozmanitosť kultúry vyjadrená aj na úrovni jednotlivých spoluprác? Ako rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými rezortmi štátnej správy? V akom vzťahu by mala byť kultúra zriadená štátom, samosprávou a tzv. nezriaďovaná kultúra? Ako spolupracovať na lepšej prezentácii kultúry v zahraničí? Diskusia sa bude venovať spolupráci a vzájomným synergiám na viacerých úrovniach – medzisektorová spolupráca, spolupráca rôznych úrovní štátnej správy a samosprávy, spolupráca zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry, prezentácia kultúry v zahraničí.

 • 15:30 – 16:00 prestávka
 • 16:00 – 17:00
  Diskusia a záver konferencie
  Kultúra a priority
  Operný salón

Dajú sa po ukončení konferencie kolaboratívne stanoviť a odporúčať priority pre pripravovanú stratégiu? Kedy bude jasná štruktúra materiálu predkladaného vláde SR? Akým spôsobom sa bude pracovať s materiálmi z konferencie? Ako zabezpečiť transparentnosť tvorby stratégie, no zároveň odbornosť jej prípravy a vstupov do jej tvorby? 

Na záver pracovného dňa si v plenárnom paneli zhrnieme výstupy z jednotlivých pracovných debát. Prípravný tím stratégie predstaví ďalší postup jej tvorby.

 

 

Konferencia bude simultánne tlmočená do slovenského a anglického jazyka. 

Vybrané časti budú vysielané online alebo nahrávané. Počas konferencie budú vytvorené fotografické a videozáznamy, svojou registráciou účastníci súhlasia s použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie aktivít organizátorov.

Vstup na konferenciu je bezplatný. Počas konferencie bude k dispozícii občerstvenie. Obed organizátori nezabezpečujú.

 

Kontakt:
strategia2030@culture.gov.sk

 

Hlavný organizátor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Spolupráca: Inštitút kultúrnej politiky MK SR, Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel, OZ Stojíme pri kultúre, Slovenské národné divadlo

 

Posledná aktualizácia: 13. mája 2022 / Erik Vilím

Zdieľať