Návrh záverečného účtu za rok 2016

Obal (pdf, 23 kB)

Obsah (pdf, 31 kB)

Materiál (pdf, 1 MB)   –  správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016
Tabuľka 1 (pdf, 27 kB)

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Tabuľka 2 (pdf, 24 kB)  

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016
Tabuľka 3 (pdf, 21 kB)

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2016
Tabuľka 4 (pdf, 183 kB)

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej
klasifikácie za rok 2016   T
Tabuľka 5 (pdf, 22 kB)

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej
klasifikácie za rok 2016
Tabuľka 6 (pdf, 22 kB)

 

Organizačná schéma rozpočtových a príspevkových organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                      
Príloha 1 (pdf, 88 kB)

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2016                 
Príloha 2 (pdf, 170 kB)

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2016
Príloha 3 (pdf, 2 MB)

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi
a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2016                                       
Príloha 4 (pdf, 39 kB)

 

Výdavky Dotačného systému MK SR

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom
Príloha 5 (pdf, 92 kB)

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Príloha 6 (pdf, 77 kB)

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín
Príloha 7 (pdf, 33 kB)

Zverejnené 2. 5. 2017 / sekcia ekonomiky

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať