Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Výzva ma predkladanie žiadostí na rok 2024:

Dodatok č. 1 k predkladaniu žiadosti na rok 2024:

Hodnotiace hárky k predloženým projektom na rok 2024:

Zloženie komisie programu 1

Najčastejšie otázky a odpovede pre Program 1

Schéma minimálnej pomoci pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva – platnosť do 31. decembra 2023

Schéma minimálnej pomoci pre aktivity v oblasti, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva – účinnosť od 23. novembra 2023

Schéma štátnej pomoci pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva – platnosť do 31. decembra 2023

Schéma štátnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva – účinnosť od 23. novembra 2023

 

V prípade, ak prijímateľ dotáciu v celej poskytnutej výške preukázateľne nepoužil počas roka na svoju činnosť v rámci oprávneného obdobia (účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá), je zo zákona povinný finančné prostriedky v plnej alebo čiastočnej výške vrátiť na depozitný účet ministerstva. Túto skutočnosť prijímateľ dotácie oznámi ministerstvu prostredníctvom formuláru na vrátenie.

Publikované dňa: 09.10.2023

Posledná aktualizácia: 12. januára 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať