Prehľad právnych predpisov, podľa ktorých Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky koná a rozhoduje

Základné predpisy

 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších zákonov
 • Štatút Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Právne predpisy v pôsobnosti Ministerstva  kultúry Slovenskej republiky

Štátny jazyk

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 357/2009 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 8. apríla 2008 č. MK 1501/2008-10/5088 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Cirkvi a náboženské spoločnosti

 • Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. januára 2001 č. MK – 33/2001-1 k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností

Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo

 • Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
  Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
 • Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení vyhlášky č. 557/2004 Z. z.
 • Zákon č.  416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.
 • Nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávajúce predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze kultúrneho tovaru
 • Zákon č.126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Umenie

 • Zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle
 • Zákon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z.

Médiá a audiovízia

 • Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
 • Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)
 • Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba

 • Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách

Autorské právo a jemu príbuzné práva

 • Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Ďalšie oblasti

 • Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 522/2008 Z.z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

Právne predpisy súvisiace s činnosťou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Právne predpisy vzťahujúce sa na viaceré oblasti

 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností
 • Zoznam utajovaných skutočností Ministerstva kultúry SR – Príkaz ministra č. 43/2010“ (s účinnosťou od 02. novembra 2010)

Cirkvi a náboženské spoločnosti

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.
 • Zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam

Hospodárenie, nakladanie s majetkom štátu a kontrola

 • Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie MK SR č. 521/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
 • Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. novembra 2008 č. MK-3925/2008-10/15583
 • Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol
 • Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442
 • Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení neskorších predpisov

Pracovnoprávne vzťahy

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4352/2009-10/11434 zo 17. septembra 2009, ktorou sa určujú podrobnosti  priznania nároku na osobitný príspevok a rozhodnutia o vzniku nároku na osobitný príspevok podľa § 11a a 12a zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 79/2004 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 95/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
 • STN platné pre oblasť požiarnej ochrany

Krízové riadenie

 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
 • Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu kultúrneho dedičstva v krízových situáciách

Vybrané právne predpisy dotýkajúce sa pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
 • Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení zákona č. 116/2006 Z. z.
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rezortný protikorupčný program Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Rezortný protikorupčný program Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Posledná aktualizácia: 8. augusta 2023 / MKSR Admin

Zdieľať