Obal

Obsah

Materiálspráva o hospodárení rozpočtovej kapitoly

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2021
Tabuľka 1

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Tabuľka 2

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2021
Tabuľka 3

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2021
Tabuľka 4

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2021  
Tabuľka 5

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Tabuľka 6

Organizačná schéma rozpočtových a príspevkových organizácií                     
Príloha 1

Kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií              
Príloha 2

Ročná monitorovacia správa              
Príloha 3

Čerpanie bežných transferov pre cirkvi a náboženské spoločnosti                                      
Príloha 4

Výdavky Dotačného systému MK SR

Dotačný systém- podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom
Príloha 5

Dotačný systém- podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
Príloha 6

Dotačný systém- podprogram 08S 020G Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry
Príloha 7

Posledná aktualizácia: 23. augusta 2022 / Michal Masár

Zdieľať