Pôsobnosť Pamiatkovej inšpekcie na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky

Pamiatková inšpekcia je organizačný útvar, prostredníctvom ktorého ministerstvo kultúry  vykonáva štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu (§ 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“).

Pamiatková inšpekcia:

  • dozerá, ako príslušné orgány ochrany pamiatkového fondu vykonávajú ustanovenia pamiatkového zákona a všeobecne záväzných predpisov vydaných na jeho vykonanie,
  • dozerá, ako vlastníci kultúrnych pamiatok, právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú pamiatkový zákon a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a ako plnia rozhodnutia orgánov na ochranu pamiatkového fondu,
  • dohliada na stav kultúrnych pamiatok a na dodržiavanie podmienok ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území,
  • ukladá orgánom na ochranu pamiatkového fondu prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho pamiatkového dohľadu,
  • kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.

Informácie je možné získať:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
e-mail: pi@culture.gov.sk
Tel. číslo : 02/20482 404, 484

Posledná aktualizácia: 19. októbra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať