Návrh záverečného účtu za rok 2017

Obal (pdf, 164 kB)

Obsah (pdf, 224 kB)

Materiál (pdf, 2 MB) (pdf, 2 MB) –  správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017
Tabuľka 1 (pdf, 190 kB)

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Tabuľka 2 (pdf, 204 kB)

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017
Tabuľka 3 (pdf, 208 kB)

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2017
Tabuľka 4 (pdf, 103 kB)

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa
ekonomickej klasifikácie za rok 2017  
Tabuľka 5 (pdf, 170 kB)

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
za rok 2017
Tabuľka 6 (pdf, 161 kB)

Organizačná schéma rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                      
Príloha 1 (pdf, 39 kB) 

Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov vykonaných
v roku 2017                 
Príloha 2 (pdf, 503 kB)  

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2017
Príloha 3 (pdf, 2 MB)

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2017                                       
Príloha 4 (pdf, 441 kB)

Výdavky Dotačného systému MK SR

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom
Príloha 5 (pdf, 943 kB)

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Príloha 6 (pdf, 558 kB)  

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín
Príloha 7 (pdf, 396 kB)

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať