• Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase

dátum predloženia do MPK: 11.03.2024

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (tlač 153)

dátum predloženia do MPK: 05.03.2024

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 01.03.2024

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 152)

dátum predloženia do MPK: 01.03.2024

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 154)

dátum predloženia do MPK: 01.03.2024

 • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z … 2023 č. MK-…/2023 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

dátum predloženia do MPK: 16.10.2023

 • Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

dátum predloženia do MPK: 07.09.2023

 • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396

dátum predloženia do MPK: 17.8.2023

 • Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

dátum predloženia do MPK: 16.08.2023

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Jozefa LUKÁČA a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1625)

dátum predloženia do MPK: 31.07.2023

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1691)

dátum predloženia do MPK: 31.07.2023

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1619)

dátum predloženia do MPK: 26.07.2023

 • Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

dátum predloženia do MPK: 25.05.2023

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania

dátum predloženia do MPK: 04.05.2023

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Milana POTOCKÉHO a Moniky KOZELOVEJ na vydanie zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1510)

dátum predloženia do MPK: 21.04.2023

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím

dátum predloženia do MPK: 20.04.2023

 • Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 28.02.2023

 • Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

dátum predloženia do MPK: 09.02.2023

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovaných systémoch označovania

dátum predloženia do MPK: 22.12.2022

 • Šiesta správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021)

dátum predloženia do MPK: 24.11.2022

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Ľudovíta GOGU, Moniky KOZELOVEJ a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1127)

dátum predloženia do MPK: 06.10.2022

 • Návrh priorít Ministerstva kultúry SR na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027

dátum predloženia do MPK: 27.09.2022

 • Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády

dátum predloženia do MPK: 25.08.2022

 • Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Štatútu Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií

dátum predloženia do MPK: 24.08.2022

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu publikácie

dátum predloženia do MPK: 22.08.2022

 • Návrh na finančné zabezpečenie podujatia EHMK – Trenčín 2026

dátum predloženia do MPK: 18.08.2022

 • Štátna prezentácia umenia a kultúry Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve

dátum predloženia do MPK: 04.08.2022

 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 19.07.2022

 • Vízia rozvoja rómskej kultúry, jazyka a podpory identity a akčný plán na roky 2022 – 2024

dátum predloženia do MPK: 02.06.2022

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 28.04.2022

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (tlač 916)

dátum predloženia do MPK:  14.04.2022

 • Návrh na vydanie súhlasu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré boli pridelených v roku 2018 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK:  11.04.2022

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2021 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 771)

dátum predloženia do MPK:  23.12.2021

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Zity Pleštinskej, Petra Osuského, Vladimíry Marcinkovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766)

dátum predloženia do MPK:  23.12.2021

 • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-8898/2021-110/28396, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK:  16.12.2021

 • Návrh na zrušenie úlohy č. 12 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021

dátum predloženia do MPK:  03.12.2021

 • Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya GYIMESIHO na vydanie zákona o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok (tlač 734)

dátum predloženia do MPK:  29.11.2021

 • Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

Dátum predloženia do MPK:  15.11.2021

 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti

dátum predloženia do MPK:  26.10.2021

 • Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

dátum predloženia do MPK:  11.10.2021

 • Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)

dátum predloženia do MPK:  07.10.2021

 • Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré boli pridelené v roku 2018 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 26.08.2021

 • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z … 2021 č. MK-6705/2021-110/19567, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

dátum predloženia do MPK:  20.08.2021

 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 20.08.2021

 • Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

dátum predloženia do MPK: 19.08.2021

 • Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 12.08.2021

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 593)

dátum predloženia do MPK: 10.08.2021

 • Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách gen. Milana Rastislava Štefánika

dátum predloženia do MPK:  31.05.2021

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA, Jána HERÁKA a Romana FOLTINA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 507)

dátum predloženia do MPK: 24.05.2021

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana FOLTINA, Mariána VISKUPIČA, Jany ŽITŇANSKEJ a Vladimíry MARCINKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 386)

dátum predloženia do MPK: 03.03.2021

 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 15.1.2021

 • Návrh na zrušenie niektorých úloh v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020

dátum predloženia do MPK: 12.11.2020

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 193/2017 Z. z.

dátum predloženia do MPK: 30.10.2020

 • Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z … 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

dátum predloženia do MPK: 28. 10. 2020

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 222)

dátum predloženia do MPK: 13. 10. 2020

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána ČEKOVSKÉHO a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 219)

dátum predloženia do MPK: 13. 10. 2020

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny REMIÁŠOVEJ, Milana VETRÁKA, Jaromíra ŠÍBLA, Moniky KOZELOVEJ a Gábora GRENDELA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 224)

dátum predloženia do MPK: 9. 10. 2020

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 229)

dátum predloženia do MPK: 9. 10. 2020

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 21. 8. 2020

 • Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 18. 8. 2020

 • Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 31. 7. 2020

 • Návrh na vytvorenie Slovenskej autority pre Braillovo písmo

dátum predloženia do MPK: 17. 2. 2020

 • Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020

dátum predloženia do MPK: 22. 1. 2020

 • Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 16. 1. 2020

 • Piata správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019)

dátum predloženia do MPK: 15. 1. 2020

 • Návrh na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

dátum predloženia do MPK: 2. 1. 2020

Posledná aktualizácia: 10. mája 2024 / MKSR Admin

Zdieľať