22.11.2023 PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA (decentralizovaná podpora, výzva REACT-EÚ)
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 a Prioritná os 7, (ŠC 7.7) vydal Príručku pre Prijímateľa, verzia 1.8 (decentralizovaná podpora, výzva REACT-EÚ), ktorá je platná a účinná od 23.11.2023.
Dokument s prílohami je k dispozícii TU.


13.11.2023 PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA (centralizovaná podpora)
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 a Prioritná os 7, (ŠC 7.7) vydal Príručku pre Prijímateľa, verzia 1.4 (centralizovaná podpora), ktorá je platná a účinná od 14.11.2023.
Dokument s prílohami je k dispozícii TU.


04.10.2023 Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty, verzia 1.2

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený dokument Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu a pre nefunkčné projekty.


25.08.2023 ZOZNAM NAJČASTEJŠÍCH NEDOSTATKOV IDENTIFIKOVANÝCH PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 zverejňuje aktualizáciu č. 1 Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán.


24.08.2023 34. Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia prijala 27. júla 2023 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2022 (ďalej len „PIF správa“). PIF správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u. Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 27. júla 2023, ako aj na Twitteri OLAF-u a na Linkedin.


30.06.2023  Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 31.08.2023.
Dôvodom predĺženia lehoty je vysoká administratívna náročnosť konania o ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


20.06.2023 Usmernenie č. 1/23 a č. 2/23 k projektom centralizovanej výzvy k otázkam zástupcov KC

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vydalo a zverejnilo usmernenia v záložke FAQ Implementácia projektov


19.06.2023 Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom za rok 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že OLAF zverejnil dňa 06. júna 2023 Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2022 (ďalej len „Výročná správa“), v ktorej informuje o vyšetrovacej činnosti úradu OLAF s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2022. Podrobne uvádza príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ, podvodom na strane príjmov EÚ, falšovaniu a pašovaniu, ako aj príklady vyšetrovaní prípadov protiprávneho konania v inštitúciách EÚ.

Výročná správa OLAF-u sa nachádza na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/annual-olaf-reports_en a je prvýkrát predstavená aj v interaktívnom virtuálnom formáte.

Bližšie informácie o Výročnej správe môžete nájsť  aj v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 06.06.2023 (aj v slovenskom jazyku) TU.  OLAF zverejnil súčasne aj príspevky na twitterovom účte OLAF-u ako aj na LinkedIn.

Výročnú správu OLAF-u a súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF na svojom webovom sídle TU.


09.06.2023 INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV – ZÁSOBNÍK PROJEKTOV (REACT-EÚ)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7, špecifický cieľ 7.7. Integrovaného regionálneho operačného programu, v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75, informuje všetkých žiadateľov, ktorí predložili ŽoNFP a  ktorým bolo vydané rozhodnutie o neschválení  ŽoNFP len z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených na výzvu, že  v zmysle §21 zákona o príspevku z EŠIF pristupuje k využitiu zásobníka projektov.

Dokumentácia je k dispozícii TU.


01.06.2023 ZMENA NÁZVU SEKCIE

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3  si Vás dovoľuje informovať, že na základe Rozhodnutia ministerky č. 9/2023 o organizačnej zmene na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky sa mení s účinnosťou od 01.06.2023 pôvodný názov: Sekcia SO pre IROP PO3 na nový názov: Sekcia fondov EÚ.


23.05.2023 USMERNENIE č. 3 – Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov – AKTUALIZÁCIA 2

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení Usmernenia č. 3 – Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov v gescii Ministerstva kultúry SR – AKTUALIZÁCIA 2 s účinnosťou od 23.05.2023, ktoré je určené pre prijímateľov príspevku z IROP v rámci projektov Prioritnej osi 3 a Prioritnej osi 7, ŠC: 7.7 IROP.

Dokument je k dispozícii TU.


25.04.2023 Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty, verzia 1.0

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 a 7  si Vás dovoľuje informovať, že RO pre IROP vydal Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty, verzia 1.0.  Metodické usmernenie je účinné od 25.04.2023


25.04.2023  Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 30.06.2023.
Dôvodom predĺženia lehoty je vysoká administratívna náročnosť konania o ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


20.04.2023 Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3

Centrálny koordinačný orgán zverejnil dokument Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3 – účinná od 19.04.2023. Dokument je zverejnený na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk TU a k dispozícii na stiahnutie TU


23.02.2023  Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 30.04.2023.
Dôvodom predĺženia lehoty je vysoká administratívna náročnosť konania o ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


23.02.2023 AKTUALIZÁCIA č. 2 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7  si Vás dovoľuje informovať, že zverejnil dňa 23.02.2023 AKTUALIZÁCIU č. 2 VÝZVY s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75. Popis zmien je k dispozícii TU.

Výzva IROP-PO7-SC77-2021-75 – aktualizácia 2


13.02.2023  Usmernenie č. 4 – k poskytnutiu dodatočného príspevku pre projekty centralizovanej výzvy

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení Usmernenia č. 4 – k poskytnutiu dodatočného príspevku pre projekty centralizovanej výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 s účinnosťou od 13.02.2023.

Dokument je k dispozícii TU.


27.12.2022 Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 28.02.2023.
Dôvodom predĺženia lehoty je vysoká administratívna náročnosť konania o ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


22.12.2022  ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE – HROMADNÁ ZMENA ZMLUVY č. 1

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako poskytovateľ zverejňuje hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s ust. § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou pristupuje k hromadnej zmene zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s platnosťou pre výzvy s nasledovnými kódmi:

 1. IROP-PO3-SC31-2019-49
 1. IROP-PO3-SC31-2016-5

Hromadná zmena sa realizuje oznámením zmeny prijímateľovi a jej účinnosť nastáva odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi. 

Hromadná zmena č. 1 vychádza zo zmeny zmluvy v čase krízovej situácie:

 • Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie ktorú zverejnil centrálny koordinačný orgánom dňa 17.06.2022 pod  poradovým číslom 4

(k dispozícii na webovej adrese: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/), centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 4.

Bližšie informácie k Hromadnej zmene č. 1 nájdete TU.


22.11.2022  PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA (centralizovaná podpora)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  vydal Príručku pre Prijímateľa, verzia 1.3 (centralizovaná podpora), ktorá je platná a účinná od 23.11.2022.

Dokument s prílohami je k dispozícii TU.


31.10.2022 Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 31.12.2022.
Dôvodom predĺženia lehoty je realizácia odborného hodnotenia vysokého počtu ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP) a úprava alokácie na výzvu.


24.10.2022 ZOZNAM NAJČASTEJŠÍCH NEDOSTATKOV IDENTIFIKOVANÝCH PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán.


14.10.2022  USMERNENIE č. 3 – Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov – Aktualizácia 1

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení Usmernenia č. 3 – Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov v gescii Ministerstva kultúry SR – Aktualizácia 1 s účinnosťou od 14.10.2022, ktoré je určené pre prijímateľov príspevku z IROP v rámci projektov Prioritnej osi 3 a Prioritnej osi 7, ŠC: 7.7 IROP.

Dokument je k dispozícii TU.


22.09.2022  PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 a 7 vydal Príručku pre prijímateľa pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Prioritná os 3 a Prioritná os 7, verzia 1.7 (decentralizovaná podpora, výzva REACT-EÚ),  ktorá je účinná od 22.09.2022.

Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.


19.09.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (REACT-EÚ)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 7, Špecifický cieľ 7.7,  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení aktualizovaného vzoru Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy REACT-EÚ – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 spolu s prílohami. Uvedené dokumenty sú k dispozícii TU.


06.09.2022 Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 31.10.2022.

Dôvodom predĺženia lehoty je realizácia odborného hodnotenia vysokého počtu ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


15.07.2022 Oznam o zmene sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Na základe zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v rámci IROP, ktorú Ministerstvo kultúry SR uzavrelo s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2022 MIRRI SR mení svoje sídlo. Novým sídlom sa od uvedeného dátumu stáva:    Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

Ostatné identifikačné údaje MIRRI SR ostávajú nezmenené. 


21.06.2022 Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 – korigendum účinné od 17.6.2022

Centrálny koordinačný orgán zverejnil dokument Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 – korigendum účinné od 17.6.2022. Predmetom korigenda je najmä zosúladenie sadzobníka finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní. Aktuálna verzia jednotnej príručky (po korigende) tak obsahuje sadzobník finančných opráv v takom znení, v akom je sadzobník prílohou aktuálneho Metodického pokynu CKO č. 5, ktorého verzia 8 nadobudla účinnosť 17.06.2022. Ďalej boli predmetom úprav niektoré zjavné administratívne chyby (napr. nesprávne vnútorné odkazy na príslušné časti jednotnej príručky).

Dokument je zverejnený na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk TU a k dispozícii na stiahnutie TU


21.06.2022  Právny dokument – Usmernenie MK SR ako SO pre IROP PO3 umožňujúce rozšírenie spôsobov financovania o zálohové platby (centralizovaná výzva)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení Usmernenia k podmienke poskytnutia príspevku č. 18 – Podmienka relevantného spôsobu financovania v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 (centralizovaná podpora).  

Dokument je k dispozícii TU.


20.06.2022  USMERNENIE č. 3 – Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov 

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení Usmernenia č. 3 – Opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov v gescii Ministerstva kultúry SR s účinnosťou od 20.6.2022, ktoré je určené pre prijímateľov príspevku z IROP v rámci projektov Prioritnej osi 3. 

Dokument je k dispozícii TU.


17.06.2022  Zoznam firiem s vlastníkmi a prepojeniami na Ruskú federáciu

Dokument je k dispozícii TU.


10.06.2022  Usmernenie RO pre IROP č. 14

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP vydalo Usmernenie RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP, ktoré je účinné od 18.05.2022. Dokument je k dispozícii TU.


18.05.2022 OPRAVA PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA, verzia 1.6

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program PO3 a PO7 (ŠC 7.7) vydal Opravu Príručky pre prijímateľa pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Prioritná os 3 a Prioritná os 7, verzia 1.6,  ktorá nadobudla účinnosť  26.04.2022. Dôvodom opravy je oprava formálnej chyby  v platnej Príručke pre prijímateľa, verzia 1.6.

V procese aktualizácie Príručky pre prijímateľa bola v kapitole 7.3 Merateľné ukazovatele na úrovni projektu pri  odstránení textu, odstránená aj poznámka pod čiarou  č. 129 (str.116). Z tohto dôvodu bol do aktuálnej verzie Príručky pre prijímateľa v uvedenej kapitole doplnený pôvodný text poznámky pod čiarou, poznámka č. 122 (str.114), ostatné poznámky sa prečíslovali v poradí.

Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.


26.04.2022 PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 vydal Príručku pre prijímateľa pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Prioritná os 3 a Prioritná os 7, verzia 1.6,  ktorá je účinná od 26.04.2022.

Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.


14.04.2022 OZNAM PRE ŽIADATEĽOV – výzva IROP-PO7-SC77-2021-75, Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, si Vás dovoľuje informovať o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP do 31.08 2022.

Dôvodom predĺženia lehoty je vysoký počet žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (spolu 450 žiadateľov), ktorí predložili žiadosti v celkovom objeme 67,43 mil. EUR.


01.04.2022 Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2

Centrálny koordinačný orgán v súlade s ustanoveniami kapitoly 1.2 odsek 3 písm. f) Systému riadenia EŠIF aktualizoval a zverejnil dokument Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2, ktorý nadobudol účinnosť dňa 31.03.2022. Dokument je zverejnený na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk  TU.

Zároveň v tejto súvislosti prišlo k zrušeniu Metodických pokynov CKO č. 12, 14 a 36.


28.03.2022 Usmernenie č. 1 – Aktualizácia 1 k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení Usmernenia č. 1 – Aktualizácia 1 k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia s účinnosťou od 28.3.2022. Uvedený dokument je k dispozícii TU a dokument formou sledovania zmien je k dispozícii TU.


03.03.2022 TELEFONICKÉ KONZULTAČNÉ HODINY PRE PRIJÍMATEĽOV

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti svojich zamestnancov Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3 a PO7, špecifický cieľ 7.7 zverejňuje telefonické konzultačné hodiny pre prijímateľov poskytované príslušnými projektovými manažérmi/manažérmi pre verejné obstarávanie/manažérmi pre kontrolu a metodiku. Dovoľujeme si požiadať všetkých prijímateľov, aby využívali priestor na svoje telefonické otázky výlučne v týchto vyhradených časoch: PONDELOK až ŠTVRTOK:  13:00 – 14:30 hod., PIATOK:  13:00 – 14:00 hod. Vopred ďakujeme za pochopenie.


22.02.2022 NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY IDENTIFIKOVANÉ PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán.


31.01.2022   PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA (centralizovaná podpora)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje Príručku pre Prijímateľa (centralizovaná podpora) verzia 1.2, platnú a účinnú od 31.01.2022. Dokument s prílohami je k dispozícii TU.


26.01.2022  AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritnú os 7: REACT-EÚ vydáva Aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO7-SC77-2021-OH1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Bližšie informácie nájdete TU.


22.12.2021 VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritnú os 7: REACT-EÚ vyhlasuje výzvu IROP-PO7-SC77-2021-OH1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.


13.10.2021 AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7  si Vás dovoľuje informovať, že zverejnil dňa 13.10.2021 AKTUALIZÁCIU č. 1 VÝZVY s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75. Súčasťou vydanej aktualizácie je aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu 11.11.2021 na nový termín 25.11.2021. Výzva sa predlžuje o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie TU.

Výzva IROP-PO7-SC77-2021-75 – aktualizácia 1

Kompletnú výzvu v znení aktualizácie č. 1 so všetkými potrebnými prílohami nájdete TU.


26.08.2021  Informácie o vykonaných vládnych auditoch medzinárodných zdrojov a prehľad najzávažnejších nedostatkov identifikovaných v roku 2020

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 a 7  si Vás dovoľuje informovať, že na webovom sídle MF SR boli zverejnené nedostatky z vykonaných vládnych auditov vo forme dokumentu „Informácie o vykonaných vládnych auditoch medzinárodných zdrojov a prehľad najzávažnejších nedostatkov identifikovaných v roku 2020“. Dokument je k dispozícii TU a na webovom sídle MF SR  https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/audit/vladny-audit/. 


13.08.2021   HARMONOGRAM INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE: IROP-PO7-SC77-2021-75

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF a územnou samosprávou pripravuje informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

O možnosti prihlasovania sa na semináre Vás budeme informovať v dohľadnom čase. Tešíme sa stretnutie s Vami v týchto krajských mestách.


13.08.2021   PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA (centralizovaná podpora)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje Príručku pre Prijímateľa (centralizovaná podpora) verzia 1.1, platnú a účinnú od 13.08.2021. Dokument s prílohami je k dispozícii TU.


10.08.2021  VÝZVA NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 14 850 600 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 11.11.2021.

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.08.2021

Dátum uzavretia výzvy: 11.11.2021

Typ výzvy: uzavretá

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Kompletnú výzvu aj s prílohami nájdete TU.


30.07.2021 PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 vydal Príručku pre prijímateľa pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Prioritná os 3 a Prioritná os 7, verzia 1.5,  ktorá je účinná od 30.07.2021.

Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.


30.07.2021  Zrušenie usmernenia č. 2 SO pre IROP k pracovným výkazom

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 vydal dňa 30.07.2021 ZRUŠENIE USMERNENIA č. 2 SO pre IROP – k Pracovnému výkazu uvedenému v Prílohe č. 6.11 Príručky pre prijímateľa, verzia 1.4.

Dokument je k dispozícii TU.


15.07.2021  Vydanie usmernenia CKO k evidencii verejného obstarávania v systéme ITMS2014+

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať, že ku dňu 14. júla 2021 Centrálny koordinačný orgán vydal nasledovné usmernenie, s účinnosťou od 15. júla 2021:

Usmernenie CKO č. 7 (verzia 2) – Evidovanie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+ (aktualizácia usmernenia reaguje na aktualizáciu funkcionality spojenej s evidenciou verejného obstarávania v ITMS2014+). Dokument je k dispozícii TU.


12.07.2021  Informácia pre prijímateľov k postupom verejného obstarávania II.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o doplňujúcich informáciách pre prijímateľov pri predkladaní žiadostí o kontrolu verejného obstarávania. Dokument s prílohami je k dispozícii TU.


15.06.2021 Informácia pre prijímateľov k postupom verejného obstarávania I.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o jednotnom postupe pre prijímateľov pri predkladaní žiadostí o kontrolu verejného obstarávania, ktorý je v platnosti od 15.06.2021.  Dokument je k dispozícii TU.


15.06.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení aktualizovaného vzoru Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k decentralizovanej podpore spolu s prílohami. Uvedené dokumenty sú k dispozícii TU.


15.06.2021 Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom za rok 2020

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dňa 10. júna 2021 zverejnil 21. Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2020 (ďalej len „Výročná správa“).

Výročná správa OLAF-u sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/olaf_report_2020_en.pdf.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/10-06-2021/olaf-2020-stopping-fraud-keeping-europeans-safe_en, preklad tlačovej správy je k dispozícii aj v slovenskom jazyku TU.

Výročnú správu OLAF-u a súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF na svojom webovom sídle TU.


20.05.2021  Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro, malých a stredných podnikov v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 vydal Schému minimálnej pomoci na podporu mikro, malých a stredných podnikov v kultúrnom a kreatívnom priemysle (DM – 12/2021). Schéma bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 95 s účinnosťou od 19.05.2021. Dokument je k dispozícii TU.


17.05.2021   Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania

Centrálny koordinačný orgán v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov vydal dokument Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorá nadobudne účinnosť od 15.06.2021. Dokument s prílohami je k dispozícii TU.

Príručka VO verzia 4.2 účinná do 14.06.2021 je k dispozícii TU.


30.04.2021  Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020

Odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ONÚ OLAF) v spolupráci s partnermi Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Riadiaci výbor Výročnú správu schválil dňa 28.04. 2021. Dokument je k dispozícií TU.


19.04.2021 NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 v spolupráci s Riadiacim orgánom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejňuje Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán a Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP.


30.03.2021 INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021 verzia 4.0


26.02.2021   PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA (centralizovaná podpora)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje Príručku pre Prijímateľa (centralizovaná podpora) verzia 1.0, platnú a účinnú od 26.02.2021. Dokument s prílohami je k dispozícii TU.


13.11.2020  USMERNENIE č. 2 SO pre IROP

SO pre IROP PO3 vydal dňa 13.11.2020 USMERNENIE č. 2 SO pre IROP – k Pracovnému výkazu uvedeného v Prílohe 6.11 Priručky pre prijímateľa, verzia 1.4. Dokument je k dipozícii TU.


29.10.2020 UPOZORNENIE – AKTUALIZÁCIA č. 2 VÝZVY IROP-PO3-SC31-2019-49

SO pre IROP PO3 zverejnil dňa 29.10.2020 AKTUALIZÁCIU č. 2 VÝZVY s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49. Cieľom Aktualizácie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na centralizovanú podporu č. IROP-PO3-SC31-2019-49 (ďalej len „aktualizácia“) je úprava časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ostatné dokumenty sú platné v pôvodnom znení v zmysle aktualizácie výzvy č. 1. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie tu.


19.10.2020  Informácia o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí SO pre IROP PO3 v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49

Ministerstvo kultúry SR ako SO pre IROP PO3 informuje žiadateľov výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zakladania kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49, že predpokladaný termín pre začatie vydávania rozhodnutí v zmysle § 19, resp. § 20 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je koniec mesiaca október 2020. Rozhodnutia budú vydávané priebežne, po doručení a overení dokumentácie preukazujúcej splnenie/nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku. Ukončenie termínu vydávania rozhodnutí sa predpokladá do konca mesiaca november 2020. Dôvody predĺženia pôvodne plánovaného termínu vydávania rozhodnutí vyplynuli z komplexnosti a náročnosti realizácie odborného hodnotenia projektov.


19.10.2020   PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje Príručku pre Prijímateľa, verzia 1.4, platnú a účinnú od 19.10.2020 v súvislosti s implementáciou projektov v rámci prioritnej osi 3. Dokument s prílohami je k dispozícii TU.


01.10.2020   OZNAM

Na základe novely Zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 60/2013 Z. z. a zákona č. 313/2013 Z. z. Z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) s účinnosťou od   01.10.2020 prechádza pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že kompetencie SO pre IROP PO3 sa týmto nemenia.


14.09.2020   31. Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 03. septembra 2020 zverejnila Európska komisia 31. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2019 (ďalej len „Výročná správa“).

Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports_en

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 03. septembra 2020: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2020/fighting-fraud-31st-annual-report-protection-eus-financial-interests_en

Tlačovú správu zverejnil odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) na svojej webovej stránke tu.


24.06.2020  Informácia o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí SO pre IROP PO3 v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49.

Ministerstvo kultúry SR ako SO pre IROP PO3, informuje žiadateľov výzvy na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a  podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49, že SO nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve. Uvedená skutočnosť vyplýva z dôvodu administrácie špecifických veľkých investičných projektov, ktoré sú náročné na administratívne spracovanie a prebiehajúce dvojkolové odborné hodnotenie, ktoré sa využíva pri odbornom hodnotení projektov Integrovaného regionálneho operačného programu s relevanciou k posudzovaniu ÚMR. Predpokladaný termín vydávania rozhodnutí v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 je koniec augusta 2020.


19.06.2020   Externý manažér kontroly VO

SO pre IROP PO3 vyhlasuje výzvu na obsadenie pracovnej pozície  Externý manažér kontroly verejného obstarávania. Druh uzatváraného pracovného pomeru je dohoda o vykonaní práce. Záujemcovia o uvedenú pozíciu musia predložiť životopis, ktorým preukážu splnenie požadovaných osobnostných predpokladov a zručností najneskôr do termínu 30. júna 2020 do 12.00 hod. Bližšie informácie nájdete tu.


15.06.2020   INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV – ZMENA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať, že v súvislosti s opatreniami a nariadeniami, ktoré bolo potrebné prijať vzhľadom k aktuálnej situácii pandémie COVID-19 došlo k prehodnoteniu  a zmene v termíne vyhlásenia  výzvy: „Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)“.  Plánovaný termín vyhlásenia výzvy v zmysle indikatívneho harmonogramu výziev (jún 2020) sa v avizovanom termíne nevyhlási. Prípadné zverejnenie výzvy bude závislé od dostatočného objemu alokovaných finančných prostriedkov.


15.06.2020  OZNÁMENIE

SO pre IROP PO3 si Vás dovoľuje informovať, že zamestnanci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pracujú opäť v štandardnom režime. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste pri komunikácii nevyužívali bezpodmienečne iba systém ITMS. V prípade potreby doručenia dokumentov aj v listinnej forme funguje podateľňa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,  otvorená každý pracovný deň v čase od 8.00 – 12.00 hod. a od  12.30 – 15.00 hod.


07.05.2020   Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2019

Dňom 29. apríla 2020  boli schválené členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam nasledujúce dokumenty: Vyhodnotenie plnenia Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019“, verzia 3.0 a „Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019. OCKÚ OLAF v spolupráci  so sieťovými partnermi aj v roku 2019 naďalej vyvíjal aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti o potrebe ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a v propagácii svojej činnosti a spolupráce s ostatnými sieťovými partnermi s cieľom chrániť finančné záujmy Európskej únie.

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019


30.03.2020  ZVEREJNENÉ USMERNENIE RO pre IROP

https://www.mpsr.sk/usmernenie-ro-pre-irop-c-13-k-vyhlaseniu-mimoriadnej-situacie-v-sr-v-suvislosti-so-znizenim-administrativnej-zataze-a-administrativnych-a-financnych-nakladov-ziadatelov-a-prijimatelov-pri-implementaci/1197-67-1197-15268/

Usmernenie RO pre IROP č. 13 k vyhláseniu mimoriadnej situácie v SR v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a administratívnych a finančných nákladov žiadateľov a prijímateľov pri implementácií projektov v rámci IROP


13.03.2020  DÔLEŽITÝ OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať, že v súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňom 13.03.2020  pracuje v obmedzenom krízovom režime. Žiadame Vás, aby ste pri komunikácii uprednostnili elektronickú komunikáciu (emaily, elektronická podateľňa). Odporúčame Vám využívať emailovú adresu soiroppo3@culture.gov.sk

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v zmysle vyššie uvedeného budú Vaše požiadavky vybavované priebežne, pričom agenda v správnom konaní nebude vybavovaná v zákonom stanovených lehotách.

Ďakujeme za pochopenie.


12.03.2020
OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 1 zo dňa 20.12.2019 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na centralizovanú podporu – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 25.03.2020.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


20.12.2019 VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na centralizovanú podporu – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents). Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.


28.11.2019 Usmernenie č. 1 k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení Usmernenia č. 1 k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia. Uvedený dokument je k dispozícii tu.


8.11.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  si Vás dovoľuje informovať o zverejnení vzoru Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k decentralizovanej podpore spolu s prílohami. Uvedené dokumenty sú k dispozícii tu.


07.11.2019 INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2020.

Predmetný dokument je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP.


26.10.2019 Záverečná správa výzvy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje dňa 26.10.2019 Záverečnú správu k decentralizovanej výzve – podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Predmetný dokument nájdete na stiahnutie tu.


25.10.2019 UPOZORNENIE – AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY IROP-PO3-SC31-2019-49

SO pre IROP PO3 zverejnil dňa 25.10.2019 AKTUALIZÁCIU Č. 1 VÝZVY s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49. Súčasťou vydanej aktualizácie je aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu 30.10.2019 na nový termín 09.12.2019. Výzva sa predlžuje o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie tu. Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované. Zmeny textových súborov v prehľade zaznamenaných zmien nájdete tu.

Kompletnú výzvu v znení aktualizácie č. 1 so všetkými potrebnými prílohami nájdete TU.


25.10.2019 PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje Príručku pre Prijímateľa, verzia 1.3, platnú a účinnú od 25.10.2019 v súvislosti s implementáciou projektov v rámci prioritnej osi 3. Dokument s prílohami je k dispozícii TU.


17.10.2019 INFORMÁCIA K VÝZVE IROP-PO3-SC31-2019-49

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že SO pre IROP PO3 v súčasnej dobe pripravuje aktualizáciu výzvy.

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Súčasťou pripravovanej aktualizácie bude aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že po aktualizácii výzvy v systéme ITMS2014+ nebude možné editovať a odosielať rozpracované žiadosti o NFP. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste nevytvárali nové žiadosti v ITMS2014+ do vydania aktualizácie výzvy. Po aktualizácii výzvy bude nevyhnutné opätovne vypracovať žiadosť v ITMS2014+.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste do vydania aktualizácie výzvy nepredkladali vypracované  žiadosti o NFP, aby ste sa vyhli potrebe úpravy predložených žiadostí v zmysle výzvy v znení po jej aktualizácii.

Aktualizácia výzvy bude zverejnená v priebehu najbližších dní.


30.09. 2019 Aktualizovaný VZOR FORMULÁRU SPLNOMOCNENIA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje aktualizovaný VZOR FORMULÁRU SPLNOMOCNENIA v súvislosti s prípravou Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedený formulár je k dispozícii TU.


30.08. 2019 POKYNY K POSKYTNUTIU SÚČINNOSTI ZO STRANY ŽIADATEĽA

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3  zverejňuje VZORY FORMULÁROV súvisiacich s prípravou Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené formuláre sú k dispozícii TU.

V nadväznosti na vydané Rozhodnutia a s  tým spojenú prípravu a následné uzatvorenie Zmluvy o  poskytnutí NFP v súlade s § 25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF je potrebné na SO pre IROP PO3 predložiť nasledovné formuláre: Podpisový vzor štatutárneho orgánu, Splnomocnenie, Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.


15.07. 2019  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami a Národným osvetovým centrom

Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49 zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Miesto a čas konania informačných seminárov:

 1. august 2019 (utorok), Košice o 9:30 hod

Námestie Maratónu mieru 1, Divízna budova (miestnosť číslo 310)

 1. august 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, zasadačka 290 (2. poschodie)

 1. august 2019 (štvrtok), Bratislava o 9:30 hod.

Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, V-klub

(registrácia prebieha 30 minút pred začiatkom informačného seminára)

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach.

Prihlasovanie na informačný seminár

Košice

Banská Bystrica

Bratislava

Všetky potrebné informácie o výzve zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents) nájdete TU.


28.06. 2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch informuje, že na svojom webovom sídle zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents), kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49.
Výzva sa realizuje v rámci špecifického cieľa 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty verejnej správy  a to:

 • Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy
 • Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy
 • Subjekty územnej samosprávy

Podpora v rámci tejto výzvy sa zameriava na tieto typy aktivít:

A. Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, v rámci ktorej sú oprávnené aktivity:

 • Budovanie kreatívneho centra (rekonštrukcia a modernizácia budov a obstaranie technológie, čiže investície do fyzickej infraštruktúry kreatívneho centra)
 • Poskytovanie služieb kreatívneho centra

B. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents), ide o zviditeľnenie produktov a služieb v kultúrnom a kreatívnom priemysle  prostredníctvom propagačných aktivít ako sú napr. výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru,  konferencie, workshopy, kampane, prehliadky a pod., prostredníctvom hlavnej aktivity projektu:

 • Emerging talents (nepovinná aktivita)

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 30.10.2019.


26.06.2019  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje indikatívny harmonogram výziev na rok 2019.


17.08.2018 OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 4 zo dňa 11.07.2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 23.08.2018.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


08.02.2018 UPOZORNENIE NA MNOŽIACE SA PRÍPADY PODVODNÉHO KONANIA!

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 Integrovaného regionálneho operačného programu si Vás dovoľuje upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v ponúkaní služieb pre prípravu odvolaní voči rozhodnutiam o neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výzvy na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) s kódom IROP-PO3-SC31-2016-5.

Osoby predstierajúce, že sú zamestnancami Ministerstva kultúry SR telefonicky a následne aj osobne kontaktujú neúspešných žiadateľov s nepravdivou informáciou, že v hodnotiacom procese zo strany Ministerstva kultúry SR došlo k pochybeniu, ktoré malo za následok neschválenie žiadosti. Tieto osoby následne za finančnú odmenu ponúkajú prípravu odvolania voči prvostupňovému rozhodnutiu o neschválení žiadosti, ktoré má zabezpečiť údajný úspech v druhostupňovom konaní.

Informujeme žiadateľov, že Ministerstvo kultúry SR pri  konaní o odvolaní postupuje v zmysle ustanovení Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so svojimi internými predpismi a v žiadnom prípade nekontaktuje neúspešných žiadateľov s ponukou pomoci pri príprave odvolaní voči prvostupňovému rozhodnutiu.

V prípade akéhokoľvek podozrenia z podvodného konania vo veci odvolaní voči prvostupňovému rozhodnutiu o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, prosím, kontaktujte príslušné orgány činné v trestnom konaní.


01.08.2017 OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 3 zo dňa 17.07.2017 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 01.08.2017.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


27.07.2017 Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Bližšie informácie nájdete v časti OLAF.


20.07.2017 INFORMÁCIA O UDELENÍ VÝNIMKY OHĽADOM LEHOTY NA VYDANIE ROZHODNUTIA V KONANÍ O ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) udelil Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľskému orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 3 (ďalej len „sprostredkovateľský orgán“) výnimku z ustanovenia kapitoly 3.2.1.3 odsek 10 písmeno a) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 4). Uvedené ustanovenie stanovuje povinnosť riadiacich orgánov zabezpečiť vydanie rozhodnutia pre všetky žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“), ktoré boli predmetom schvaľovacieho procesu najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve v prípade uzavretej výzvy. Výnimka CKO oprávňuje sprostredkovateľský orgán vydávať pre ŽoNFP predložené v rámci výzvy s kódom IROP-PO3-SC31-2016-5 rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP do 85 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve. Dôvodom pre ktorý sprostredkovateľský orgán požiadal o výnimku je vysoký počet doručených ŽoNFP a s tým súvisiaca časová náročnosť riadneho uskutočnenia procesu konania o ŽoNFP. Dovoľujeme si v tejto súvislosti upozorniť žiadateľov, že do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava doba potrebná na predloženie náležitostí zo strany žiadateľa na základe výzvy zaslanej sprostredkovateľským orgánom (t.j. prerušuje sa v momente zaslania výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí a začína plynúť momentom doručenia náležitostí na sprostredkovateľský orgán).


17.07.2017 VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu – podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.


07.06.2017 OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 2 zo dňa 10.05.2017 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 07.06.2017.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


10.05.2017 VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu – podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.


31.03.2017  INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (piata zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na tu. Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva – decentralizovaná podpora.


29.03.2017  UPOZORNENIE K VYPĹŇANIU ŽIADOSTÍ o NFP V PROSTREDÍ ITMS2014+ verejná časť

Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu dokumentov k výzve (viď dôvody v oznámení o predĺžení termínu výzvy) Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (ďalej len SO pre IROP PO3) pristúpi k úprave údajov v neverejnej časti portálu ITMS2014+. Je možné, že zmeny výzvy zo strany SO pre IROP PO3 sa v neverejnej časti ITMS2014+ prejavia tým spôsobom, že žiadateľ bude vo verejnej časti informovaný o aktualizácii výzvy a zároveň vyzvaný na vytvorenie novej žiadosti k aktualizovanej výzve, t.j. údaje o žiadosti bude musieť vložiť žiadateľ nanovo. Žiadateľom z uvedeného dôvodu odporúčame doteraz vložené údaje obsiahlejšieho charakteru (napr.: popis projektu, spôsob realizácie aktivít projektu a pod.) zálohovať do vlastných elektronických súborov a následne použiť v novej žiadosti k aktualizovanej výzve. Za komplikácie súvisiace s novým zadávaním údajov sa ospravedlňujeme.


28.03.2017  OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)

Oznamujeme Vám, že trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5) zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) bude predĺžené.

Dátum uzavretia bude posunutý z 31. marca 2017 na 11. apríla 2017, z dôvodu úpravy niektorých povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizácia výzvy bude oficiálne zverejnená na stránke spolu so všetkými relevantnými upravenými dokumentmi v priebehu nasledujúcich dní.


17.03.2017 INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (štvrtá zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii tu. Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva – decentralizovaná podpora.


10.03.2017 REGISTRÁCIA SLOBODNÝCH POVOLANÍ VO VEREJNEJ ČASTI ITMS2014+

Informujeme žiadateľov, že dnešným dňom je vo verejnej časti ITMS2014+ umožnená registrácia právnej formy slobodné povolanie (bez prideleného IČO) prostredníctvom DIČ.


09.03.2017 UPRESNENIE K AKTUALITE ZVEREJNENNEJ DŇA 21.02.2017

Nakoľko dochádza k opätovným dopytom na sprostredkovateľský orgán vo veci nesprávneho výkladu informácie uverejnenej dňa 21.02.2017 v časti Aktuality, oznamujeme, že systém ITMS2014+ verejná časť je pre elektronické odoslanie žiadosti o NFP plne funkčný, okrem žiadateľov s právnou formou – slobodné povolanie, ktorým nebolo pridelené IČO a disponujú len DIČ.

Registrácia slobodných povolaní (bez IČO) bude v systéme ITMS2014+ možná po 10. marci 2017.


09.03.2017 UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV PRI VYPĹŇANÍ „VECNÉHO POPISU VÝDAVKU“ V PODROBNOM ROZPOČTE PROJEKTU (výzva IROP-PO3-SC31-2016-5)

Každá položka rozpočtu musí byť v poli „Vecný popis výdavku“ opísaná z hľadiska jeho predmetu resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t. j. uviesť z akých položiek pozostáva cena výdavku vrátane výšky týchto položiek. V prípade, ak je vecný popis výdavku súčasťou inej prílohy ŽoNFP, je postačujúce uvedenie odkazu na príslušnú prílohu. Vecný popis výdavku má byť zostavený tak, aby bolo  možné posúdiť hospodárnosť, finančnú efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných prostriedkov. Je potrebné uvádzať minimálne požadované parametre jednotlivých položiek rozpočtu projektu. Zároveň SO pre IROP PO3 odporúča neuvádzať v poli „Vecný popis výdavku“ presný typ (napr. názov výrobcu) obstarávaného majetku resp. postupovať v zmysle ustanovenia §42 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.


09.03.2017 PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTNUTIE NFP – verzia 1.1 platná od 09.03.2017

V nadväznosti na zmenu výzvy Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (pozri aj aktuality zo dňa 24.02.2017) zverejnil v časti Dokumenty – Riadiace dokumenty novú verziu Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Príručka – verzia 1.1 je platná od 09.03.2017. Aktuálne znenie príručky je aj súčasťou dokumentácie, ktorá je prílohou k výzve IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora).


24.02.2017  INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII DOKUMENTU – PRIRUČKA PRE ŽIADATEĽA

V súvislosti s aktuálnou zmenou výzvy pre decentralozovanú podporu Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v najbližších dňoch upraví Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu. O jej aktualizácii v platnom znení budete informovaní na tejto stránke.


24.02.2017  INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (tretia zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii tu. Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva – decentralizovaná podpora.


23.02.2017 VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu – podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa je do 28.03.2017. Bližšie informácie nájdete v časti Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.


22.02.2017  ZVEREJNENIE SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS PRE DECENTRALIZOVANÚ PODPORU V ZNENÍ DODATKU č. 1

Dnešným dňom bola v Obchodnom vestníku zverejnená Schéma minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest č. schémy: DM – 6/2016 v znení dodatku č. 1. Schéma v znení dodatku ako aj dodatok je zverejnený v časti Programové dokumenty.


21.02.2017  UPOZORNENIE K VYPĹŇANIU ŽIADOSTÍ o NFP V PROSTREDÍ ITMS2014+ verejná časť

Vzhľadom na pripravovanú aktualizáciu dokumentov k výzve (viď dôvody v oznámení o predĺžení termínu výzvy) Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (ďalej len SO pre IROP PO3) pristúpi k úprave údajov v neverejnej časti portálu ITMS2014+. Zmeny výzvy v neverejnej časti ITMS2014+ zo strany SO pre IROP PO3 sa prejavia tým spôsobom, že žiadateľ bude vo verejnej časti informovaný o aktualizácii výzvy a zároveň vyzvaný na vytvorenie novej žiadosti k aktualizovanej výzve, t.j. údaje o žiadosti bude musieť vložiť žiadateľ nanovo. Žiadateľom odporúčame doteraz vložené údaje obsiahlejšieho charakteru (napr.: popis projektu, spôsob realizácie aktivít projektu a pod.) zálohovať do vlastných elektronických súborov a následne použiť v novej žiadosti k aktualizovanej výzve. Za komplikácie súvisiace s novým zadávaním údajov sa ospravedlňujeme.


10.02.2017  OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)

Oznamujeme Vám, že trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5) zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) bude predĺžené.

Dátum uzavretia bude posunutý z 28. februára 2017 na 31. marec 2017 z dôvodu úpravy postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO. Ďalším dôvodom je vydanie Metodického výkladu CKO č. 2  k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si vyžaduje úpravu jednej z podmienok poskytnutia príspevku. Aktualizácia výzvy bude oficiálne zverejnená na stránke spolu so všetkými relevantnými upravenými dokumentmi v priebehu nasledujúcich dní.


10.02.2017  MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU

Manuál pre informovanie a komunikáciu nájdete v časti Dokumenty – Riadiace dokumenty


10.01.2017: ZVEREJNENIE PRÍRUČKY PRE PRIJÍJIMATEĽA, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Príručku pre prijímateľa – verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017. Príručku pre prijímateľa nájdete v časti Dokumenty – Riadiace dokumenty.

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu predstavuje metodický dokument Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) ako aj zo záväzných riadiacich dokumentov, ktoré upravujú implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v programovom období 2014 – 2020.


23.12.2016  INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (druhá zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Vykonanými zmenami vo formálnych náležitostiach  výzvy sa nemenia podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve, ani ostatné formálne náležitosti výzvy. Bližší popis opráv nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na tu.


13.12.2016  Zverejnenie prezentácie zo seminárov

Prezentácia z uskutočnených seminárov, ktoré sa konali v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach je sprístupňená v časti Dokumenty – Informačné dokumenty.


28.11.2016  SEMINÁRE PRE ŽIADATEĽOV: Banská Bystrica, Bratislava, Košice

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 pripravuje seminár pre žiadateľov v súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Seminár sa uskutoční v troch termínoch:

 • 07.12.2016 – Vzdelávacie centrum M SNP, Tulská 39, Banská Bystrica, čas trvania seminára od 10:00 do 12:00 hod.
 • 08.12.2016 – Kaviareň Berlinka, Nám. Ľudovíta Štúra 4, 811 02  Bratislava, čas trvania seminára od 10:00 do 12:00 hod.
 • 12.12.2016 – Štátne divadlo Košice – Malá scéna, Hlavná 76, Košice, čas trvania seminára od 12:00 hod do 14:00 hod.

Účasť na seminári musia prijímatelia nahlásiť vopred najneskôr však jeden deň pred konaním seminára do 12:00 hod (v prípade seminára v Košiciach najneskôr do 09.12.2016 do 12:00 hod.) prostredníctvom emailových adries denis.gimenez@culture.gov.sk, zuzana.gondova@culture.gov.sk, lenka.gallikova@culture.gov.sk (zaslať na všetky tri emailové adresy). Účasť na seminároch je kapacitne obmedzená, a preto je možné nahlásiť max. 2 účastníkov za organizáciu. V predmete emailovej správy prosíme uveďte „seminár“ a miesto konania seminára, ktorého sa chcete zúčastniť – „BA“, „BB“, resp. „KE“ (napr.: seminár BB) a k nahláseným účastníkom prosíme uviesť meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo.


23.11.2016  ZVEREJNENIE ODPOVEDÍ NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K ZVEREJNENEJ VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje zoznam najčastejších otázok a odpovedí, ktoré boli odkomunikované prostredníctvom emailovej adresy soiroppo3@culture.gov.sk. Zoznam otázok a odpovedí nájdete v časti „FAQ„.


09.11.2016: DISKUSNÉ FÓRUM: KREATÍVNY PRIEMYSEL – PRÍLEŽITOSŤ PODNIKANIA V KULTÚRE

Dňa 10.11.2016 o 19:00 sa vo Wave centre uskutoční diskusné fórum: Kreatívny priemysel – príležitosť podnikania v kultúre.

Wave – centrum nezávislej kultúry
Hlavná 121
0800 01 Prešov
http://www.wave.sk/
https://www.facebook.com/alternativnykvocient/


31.10.2016  INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Vykonanými zmenami vo formálnych náležitostiach  výzvy sa nemenia podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve, ani ostatné formálne náležitosti výzvy. Bližší popis opráv nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii tu.


17.10.2016  VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK – IROP-PO3-SC31-2016-5

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Presné znenie výzvy ako aj podmienky predkladania žiadosti nájdete v časti „Výzva – decentralizovaná podpora„.


17.10.2016  Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 zverejňuje hodnotiace a výberové kriteriá pre decentralizovanú podporu.

Dokument je k dispozícii v časti „Dokumenty – Informačné dokumenty


17.10.2016  Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 zverejňuje Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.0 platná od 13.10.2016

Dokument je k dispozícii v časti „Dokumenty – Riadiace dokumenty“.

 

 

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2023 / Branislav Gál

Zdieľať