• 26.01.2022  AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOVMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritnú os 7: REACT-EÚ vydáva Aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO7-SC77-2021-OH1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Bližšie informácie nájdete TU.

  • 22.12.2021 VÝZVA IROP-PO7-SC77-2021-OH1 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritnú os 7: REACT-EÚ vyhlasuje výzvu IROP-PO7-SC77-2021-OH1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Bližšie informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sú k dispozícii TU.


 

  • 12.03.2020 OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 1 zo dňa 20.12.2019 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na centralizovanú podporu – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 25.03.2020.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


  • 20.12.2019 VÝZVA č. 1 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na centralizovanú podporu – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents). Bližšie informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sú k dispozícii TU.


  • 23.08.2018 AKTUALIZÁCIA K VÝZVE č. 4 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV: OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 4 zo dňa 11.07.2018 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 23.08.2018.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


  • 11.07.2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu – podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Bližšie informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sú k dispozícii TU.

  • 01.08.2017 AKTUALIZÁCIA K VÝZVE č. 3 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV: OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 3 zo dňa 17.07.2017 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 01.08.2017.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


  • 17.07.2017 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 vyhlasuje výzvu č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu – podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Bližšie informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sú k dispozícii TU.

  • 07.06.2017 AKTUALIZÁCIA K VÝZVE č. 2 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV: OZNÁMENIE O TERMÍNE UKONČENIA VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Vážení žiadatelia o pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

Ministerstvo kultúry SR si Vás dovoľuje informovať o termíne ukončenia výzvy č. 2 zo dňa 10.05.2017 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný  príspevok, predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Termín ukončenia uvedenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 07.06.2017.

V zmysle podmienok predmetnej výzvy budú do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú podané osobne na podateľni MK SR, resp. odoslané na poštovú prepravu najneskôr v deň zverejnenia oznámenia o ukončení výzvy na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP na webe MK SR.


  • 10.05.2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu – podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Bližšie informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sú k dispozícii TU.

  • 23.02.2017 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu – podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Bližšie informácie nájdete v nasledovných dokumentoch: Výzva na výber OH, prílohy. VÝZVA UZATVORENÁ!

 

 

Posledná aktualizácia: 15. júla 2022 / MKSR Admin

Zdieľať