Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje dňa 26.10.2019 Záverečnú správu k výzve.  Predmetný dokument nájdete na stiahnutie TU.

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu VÝZVA JE UZAVRETÁ!
ZOZNAM ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV je zverejnený na webovom sídle www.itms2014.sk.

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

UPOZORNENIE: SO IROP pre PO3 zverejnil dňa 31.03.2017 informáciu o ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie TU. Zmeny textových súborov v prehľade zaznamenaných zmien nájdete TU. Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované.

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Všetky dokumenty k vyššie uvedenej výzve sú skomprimované a k dispozícii v jednom súbore TU.

 

Dokumentácia k výzve platná do 30.03.2017:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

UPOZORNENIE: SO IROP pre PO3 zverejnil dňa 24.02.2017 informáciu o ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie TU. Zmeny textových súborov v prehľade zaznamenaných zmien nájdete TU. Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované. Zároveň žiadateľov informujeme, došlo k aktualizácii dokumentu Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP – nová verzia 1.1 je platná od 09.03.2017.

UPOZORNENIE: SO IROP pre PO3 zverejnil dňa 17.03.2017 informáciu o ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie TU. Zmeny textových súborov v prehľade zaznamenaných zmien nájdete TU. Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované.

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Všetky dokumenty k vyššie uvedenej výzve sú skomprimované a k dispozícii v jednom súbore TU.

 

Dokumentácia k výzve platná do 23.02.2017:

UPOZORNENIE: SO IROP pre PO3 zverejnil dňa 31.10.2016 a 23.12.2016 informácie o ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY. Podrobnosti sú k dispozícii v časti AKTUALITY, popis zmien prvej zmeny je k dispozícii v dokumente na stiahnutie TU. Informácie o druhej zmene vo formálnych náležitostiach nájdete TU. Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované (pozn: platí do 23.02.2017!).

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Všetky dokumenty k vyššie uvedenej výzve sú skomprimované a k dispozícii v jednom súbore TU.

Posledná aktualizácia: 15. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať