Medzinárodná spolupráca

Odbor medzinárodnej spolupráce a protokolu

Kontakt:

Ing. Milan Cigáň, riaditeľ odboru

sms@culture.gov.sk

Tel.: +421 (0) 2 2048 2315

 

Odbor medzinárodnej spolupráce a protokolu najmä

a) plní a koordinuje úlohy vyplývajúce pre rezort kultúry z titulu členstva SR v EÚ a v iných významných medzinárodných organizáciách, pripravuje strategické zámery v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni a koordinuje výkon medzinárodnej kultúrnej politiky ministerstva v oblasti umenia, kultúrneho dedičstva, médií, audiovízie a autorských práv; pri zabezpečovaní týchto úloh spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, profesijnými organizáciami a osobnosťami pôsobiacimi v oblasti kultúry,

b) rozvíja programy kultúrnej spolupráce so zahraničnými štátmi a partnerskými ministerstvami na zmluvnom základe, pripravuje návrhy a vyhodnocuje plnenia príslušných zmluvných dokumentov,

c) vypracúva ročné plány kultúrnych stykov a ich aktualizáciu a zabezpečuje ich plnenie v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva a pripravuje plán zahraničných pracovných ciest ministerstva, ktorého súčasťou je plán prijatí zahraničných hostí,

d) vedie agendu medzinárodnej organizácie Frankofónia a agendu týkajúcej sa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 

e) koordinuje

 

1. spoluprácu ministerstva pri tvorbe obsahovej stránky medzinárodných zmlúv a medzivládnych zmluvných dokumentov v oblasti kultúry a spoluprácu v spoločensko-diplomatickej oblasti patriacej do pôsobnosti MZVEZ SR,

2. prácu organizačných útvarov ministerstva v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich pre rezort kultúry z medzinárodnej kultúrnej spolupráce a v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich pre rezort kultúry z titulu členstva SR v EÚ,

3. interné postupy ministerstva v politikách EÚ spadajúcich do vecnej pôsobnosti ministerstva,

4. prácu organizačných útvarov ministerstva pri plnení úloh vyplývajúcich pre rezort kultúry z titulu členstva SR v Rade Európy, OSN (vrátane UNESCO), OBSE, OECD, SEI a koordinuje a zabezpečuje prípravu podkladov za rezort kultúry a účasť zástupcov ministerstva na zasadnutiach,

f) zabezpečuje

 

1. plnenie povinností a úloh vyplývajúcich pre rezort kultúry z medzinárodných zmlúv, medzivládnych a rezortných medzinárodných dokumentov,

2. organizačne a administratívne spoluprácu s partnerskými organizáciami v oblasti prezentácie kultúry vrátane koordinácie spolupráce s kultúrnymi inštitúciami a realizácie výkonu medzirezortných dohôd o spolupráci,

3. rozhodovací a koordinačný proces z titulu členstva SR v EÚ v pôsobnosti rezortu kultúry v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva,

4. koordináciu a prípravu podkladov na zasadnutia Rady v politikách EÚ vo vecnej pôsobnosti ministerstva a na zasadnutia pracovných skupín a výborov Rady a Európskej komisie v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva,

5. zastupovanie  ministerstva na rokovaniach pracovných skupín, komisií a výborov Rady a Európskej komisie, prípravu správ o záväzkoch vyplývajúcich pre rezort kultúry z titulu členstva SR v EÚ, podklady na rokovania spoločných orgánov SR a EÚ a sprostredkovanie informácií o EÚ príslušným organizačným útvarom ministerstva a dotknutým subjektom,

6. činnosť Rezortnej koordinačnej skupiny ako základného prvku rozhodovacieho a koordinačného procesu SR v podmienkach členstva SR v EÚ, najmä pokiaľ ide o činnosť tejto skupiny v súvislosti s prerokovaním návrhu stanoviska Ministerstva kultúry SR na rokovania príslušnej formácie Rady v oblasti politík EÚ vo vecnej zodpovednosti rezortu kultúry a v súvislosti s prerokovaním predbežného  stanoviska (v jeho obidvoch formátoch)  k  návrhu právneho aktu EÚ,

7. v nadväznosti na predchádzajúci bod zabezpečuje predloženie príslušných pozičných dokumentov SR v oblasti vecnej zodpovednosti rezortu do medzirezortného pripomienkového konania a po jeho vyhodnotení a schválení ministrom kultúry SR na prerokovanie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti v zmysle príslušných noriem SR,

8. tvorbu koncepčných materiálov za rezort kultúry na úrovni vládnych  inštitúcií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Rade Európy a agende Europeana,

9. evidenciu medzinárodných zmlúv v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych  vzťahov ministerstva,

10. protokolárne, organizačne a technicky bilaterálne a multilaterálne akcie a prijatia zahraničných hostí ministerstva v spolupráci s referátom protokolu,

11. vyslania zamestnancov ministerstva a expertov na zahraničné pracovné cesty vrátane evidencie správ zo zahraničných pracovných ciest,

12. vypracovanie stanovísk pre ministra kultúry SR na rokovanie vlády v spolupráci    s vecne  príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva.

 

Priority Ministerstva kultúry SR v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej spolupráce sú v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a prioritami zahraničnej politiky SR.

 

Významné dokumenty:

Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom kultúry SR pri zabezpečovaní úloh kultúrnej diplomacie a prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí (pdf, 173 kB)

 

Memorandum medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom kultúry SR (pdf, 231 kB) o spolupráci pri príprave kultúrno-spoločenskej prezentácie počas predsedníctva SR v Rade EÚ v II. polroku 2016

-        Príloha č. 1 k Memorandu (pdf, 204 kB) – Projekty kultúrno-spoločenskej prezentácie počas SK PRESS 2016 zabezpečované Ministerstvom kultúry SR

-        Príloha č. 2 k Memorandu (pdf, 215 kB) – Rozdelenie balíčkov A, B, C

-        Dodatok č. 1 k Memorandu (pdf, 106 kB)

-        Dodatok č. 2 k Memorandu (pdf, 2 MB)

Posledná aktualizácia: 04.02.2019 / OK
Linky