Medzinárodná spolupráca

(1) Sekcia medzinárodnej spolupráce v súlade s pôsobnosťou ministerstva zabezpečuje úlohy v oblasti európskych záležitostí, medzinárodnej kultúrnej spolupráce,  prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí a koordinuje postupy ministerstva pri koncipovaní a zabezpečovaní cieľov štátnej kultúrnej politiky smerom k zahraničiu.

(2) Sekcia medzinárodnej spolupráce najmä

a) plní a koordinuje úlohy v oblasti kultúry vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v EÚ a v iných významných medzinárodných organizáciách, pripravuje strategické zámery v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni koordinuje výkon medzinárodnej kultúrnej politiky ministerstva v oblasti umenia, kultúrneho dedičstva, médií, audiovízie a autorských práv; pri zabezpečovaní týchto úloh spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, profesijnými organizáciami a osobnosťami pôsobiacimi v oblasti kultúry,

b) zabezpečuje

  1. predkladanie návrhov nominácií na zastupovanie ministerstva v pracovných skupinách a výboroch EK a Rady EÚ, zastupovanie  ministerstva na rokovaniach pracovných skupín a výborov EK, Rady EÚ, Rady Európy a UNESCO,
  2. vzťahy a kontakty ministerstva so zahraničnými inštitúciami, medzinárodnými organizáciami, zastupiteľskými úradmi a partnerskými ministerstvami v zahraničí,
  3. plánovanie, realizáciu a vyhodnocovanie zahraničných pracovných ciest, zahraničných prijatí a medzinárodných podujatí v súlade s úlohami rezortu ministerstva,
  4. prepojenie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných zahraničnými partnermi s organizáciami v Slovenskej republike,
  5. protokolárne, organizačne a technicky bilaterálne a multilaterálne akcie a prijatia zahraničných hostí ministerstva v spolupráci s referátom protokolu,
  6. vyslania zamestnancov ministerstva a expertov na zahraničné pracovné cesty, vyhodnocuje a vedie evidenciu správ zo zahraničných pracovných ciest,

c) vedenie evidencie medzinárodných zmlúv,

d) zabezpečuje a gestoruje celý proces prípravy návrhov na pristúpenie Slovenskej republiky k medzinárodným  zmluvným dokumentom za rezort vrátane vypracovania analýz organizačno-inštitucionálnych podmienok (v spolupráci s vecnými sekciami), finančných podmienok a dopadov (v spolupráci so sekciou ekonomiky) a právnych podmienok (v spolupráci so sekciou legislatívy a práva) pri príprave medzinárodných zmluvných  dokumentov na ratifikáciu,

e) zabezpečuje spoluprácu a súčinnosť pri výkone zverených úloh v oblasti kultúry so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli, Stálou misiou Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve,  Stálou delegáciou Slovenskej republiky pri UNESCO v Paríži, Stálou misiou Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku, Stálou misiou Slovenskej republiky pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, Stálou misiou Slovenskej republiky pri OECD v Paríži a Stálou misiou Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu,

f) spolupracuje s príslušnými zastupiteľskými úradmi.

 

(3) Sekcia medzinárodnej spolupráce sa člení na

a) odbor európskych záležitostí  a

b) odbor medzinárodnej kultúrnej spolupráce.

 

Kontakt:
Gabriela Madrová, generálna riaditeľka
Tel.: 421 (0) 2 2048 2314
Fax: 421 (0) 2 5441 5534
E-mail: sms@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 02.09.2016 / OI
Linky