Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

 

Medzinárodná vedecká konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe. 10. januára 1853 vo Viedni začala svoje pôsobenie C. k. Ústredná komisia pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok. Tým sa začal skutočný výkon modernej pamiatkovej ochrany v habsburskej monarchii a jeho kontinuita trvá až dodnes. Pôsobnosť Ústrednej komisie siahala do všetkých korunných krajín a v každej zanechala stopy pamiatkarskej alebo výskumnej činnosti. Koncept európskeho kultúrneho dedičstva možno ponímať rozvinutie základných princípov, prijatých v časoch konštituovania ochranárskej činnosti. Tematické okruhy konferencie zahŕňajú: východisko ochrany pamiatok v spoločných začiatkoch „podunajskej“ monarchie, modifikácie v jednotlivých nástupníckych krajinách po roku 1918 a premostenie k súčasnému konceptu európskeho kultúrneho dedičstva.

Partneri zo Slovenska: Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Kontakty:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
www.pamiatky.sk
Kowalski Tomáš, Švec Martin
conference2018@pamiatky.gov.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať