Vedecká konferencia: Udalosti a osobnosti formovania moderného slovenského národa (knižná kultúra – jazyk – školstvo – osveta)

Interdisciplinárna vedecká konferencia pri príležitosti pripomenutia si udalostí z rokov 1848 – 1849, ako aj životných jubileí významných osobností v dejinách Slovenska. Okruhy referátov sú koncipované v širšej tematickej rovine, napr. školstvo, kultúra, spolkový život; historické knižnice, knižné zbierky, dary a mecéni; sloboda tlače, cenzúra; osobnosti od bernolákovcov po štúrovcov, súdobé diela z obdobia formovania moderného slovenského národa zachované v pamäťových a fondových inštitúciách.

 

Kontakty

Štátna vedecká knižnica v Prešove
www.svkpo.sk, www.portalsvk.sk
Mgr. Valéria Závadská – riaditeľka
Tel.: +421 51 245 1102, Mobil: +421 905 562 651
riaditelka@svkpo.gov.sk

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať