A. Bežné výdavky / 600 /

2. 1.   Bežné výdavky rozpočtových organizácií

V rozpise rozpočtu na rok 2003 v oblasti bežných výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpisujú výdavky Slovenskej národnej knižnice, Martin, Univerzitnej knižnice, Bratislava, Štátnej vedeckej knižnice Prešov a ŠVK Košice, Pamiatkového úradu SR, Bratislava,  Bibiany – medzinárodného domu umenia pre deti, Bratislava, Ministerstva kultúry SR – vlastná činnosť a Ministerstva kultúry – aparát vo výške  473 179  tis. Sk / vrátane transferov RO/.

Rozpis programovo nealokovaných prostriedkov rozpočtu na rok 2003  podľa organizácií:
/mzdy, poistné, tovary a služby, bežný transfer/ / v tis. Sk/

Organizácia Skutočnosť
za rok
2001
Rozpis
na rok
2002
Rozpis
na rok
2003
index
%
3 : 1
index
%
3 : 2
a 1 2 3 4 5
Slov. nár. knižnica 81 181 77 610 91 670 112,9 118,1
Univerzit. knižnica 51 064 51 586 59 306 116,1 115,0
ŠVK Prešov 7 937 8 473 9 764 123,0 115,2
ŠVK Košice 19 563 20 632 23 687 121,0 114,8
PÚ SR 91 392
Bibiana 26 096 18 059 29 278 112,2 162,1
MK SR vl. činnosť 19 780 16 507 17 355 87,7 105,1
MK aparát 84 421 111 068 115 364 136,7 103,9
VPS- kult. aktivity 15 000
C e l k o m 290 042 303 935 452 816 156,1 149,0

Poznámka: finančné prostriedky pre ŠVK Prešov a ŠVK Košice neboli v schválenom rozpise rezortu kultúry na rok 2002, boli upravené rozpočtovým opatrením MF SR v 5/2002

Bežný transfer rozpočtovým organizáciám pre 2003 v sume 22 027 tis. Sk sa rozpisuje v nasledovnom členení:
– členské príspevky hradené v tuzemsku celkom: 75 tis. Sk

z toho:

SNK, Martin 33 tis. Sk
UK Bratislava 13 tis. Sk
ŠVK Prešov 7 tis. Sk
ŠVK Košice 17 tis. Sk
Bibiana, Bratislava 5 tis. Sk

– odstupné zamestnancom celkom: 2 164 tis. Sk

 

z toho:   UK, Bratislava                                                164 tis. Sk

               MK SR- aparát                                           2 000 tis. Sk

 
 

– na odmeny  / finančné / celkom                                          354 tis. Sk

z toho: SNK, Martin Najkrajšie knihy Slovenska 6 tis. Sk

            Bibiana, Bratislava – finančná odmena BIB domácemu

            autorovi – 48 tis. Sk  a Najkrajšie knihy Slovenska 100 tis. Sk

            MK SR vlastná činnosť – Cena  ministra kultúry SR –  200 tis. Sk  

 
 

– na odchodné celkom:                                                          523 tis. Sk

z toho:  SNK, Martin              90 tis. Sk

              UK, Bratislava        150 tis. Sk

              ŠVK Prešov            120 tis. Sk

              ŠVK Košice              39tis. Sk

              PÚ SR                    124 tis. Sk  

 
 

– jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám              696 tis. Sk

              Bibiana, Bratislava – finančné odmeny BIB zahraničným autorom

 
 

         – poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách celkom:   18 215 tis. Sk

z toho:  SNK Martin 80 tis. Sk

              UK, Bratislava 73 tis. Sk

              Bibiana, Bratislava 62 tis. Sk

              MK SR-  aparát 18 000 tis. Sk

 

   V sume 18 mil. Sk pre MK SR sú zahrnuté poplatky za členstvo  v European audiovisual observatory , v Eurimages, v Eureka Audiovisuel, v programe EÚ Kultúra 2000 pre European Commision Direktorate, v  ICCROM a v programe EÚ MÉDIA PLUS.  

   Prostriedky na spolufinancovanie členstva SR v programe Kultúra 2000 a MÉDIA PLUS sú rozpočtované v sume  8 621 tis. Sk v rozpočtovej kapitole VPS MF SR v rámci prostriedkov PHARE.

        

 
 

Rozpis bežných výdavkov programovo nealokovaných za rozpočtové organizácie  bez  transferov

 

                                                                                      /v tis. Sk/

 

Organizácia 

Skutočnosť
za rok
2001

  Rozpis
na rok
2002

 Rozpis
na rok
2003

index
%
3 : 1

 index    %
3 : 2

             a

1

2

3  

4

5

SNK, Martin
08.2.0.5 knižnice

81 027

77 500

91 461

112,9

118,0

UK, Bratislava
08.2.0.5 knižnice

         50 928

51 500

58 906

115,7

114,4

ŠVK Prešov
01.3.3 iné všeob. služby

7 937

8 473

9 637

121,4

113,7

ŠVK Košice
01.3.3 iné všeob. služby

19 515

20 617

23 631

121,1

114,6

PÚ SR
08.2.0.7 pamiatk. starostlivosť

91 268

Bibiana
08.2.0.3 klub. zariadenie

25 298

18 000

28 367

112,1

157,6

 MK SR
vl . činnosť
v tom:

19 580

16 307

 

17 155

87,6

105,2

01.3.2 št. inf.
systém

74

150

    200

270,3

133,3

 02.1.0 hosp. mobilizácia

22

 82

82

454,5

100,0

 08.2.0.9 ost.
kultúrne  služby

3 068

7 580

7 453

242,9

98,3

 08.4.0 náb. služby

16 252

8 140

8 560

52,7

105,2

09.8.0 vzdel.

    164

    355

   860

524,4

242,3

MK SR aparát
08.6.0.1   

73 192

95 198

     95 364

130,3

100,2

v tom úč. finančné prostriedky podľa zák. č. 387/2002

0

 

0

200

C e l k o m

     277 477

     287 595

    415 789

149,8

 144,5

 
 
 

01. Všeobecné verejné služby

01.3 Všeobecné služby

 

01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby                                    200  tis. Sk

 

   Tu sa rozpisujú v rámci nealokovaných bežných  výdavkov  výdavky potrebné na plnenie vlastných úloh Ministerstva kultúry SR v oblasti štátneho informačného systému.

 
 

01.3.3 Iné všeobecné služby                                                                 

 

   V tejto triede sa rozpisujú finančné prostriedky na činnosť štátnych vedeckých knižníc v

rezorte kultúry na rok 2003.

 

  ŠVK  Prešov  sa  rozpisuje   v rámci   nealokovaných   bežných  výdavkov čiastka  9 637  tis. Sk, v tom na mzdy  suma 4 749   tis. Sk, na poistné 1 795 tis. Sk  a na tovary a služby suma 3 093 tis. Sk. 

  V rámci alokovaných bežných  výdavkov  čiastka 200 tis. Sk  na opravu kultúrnej pamiatky – 02C19 a suma 300 tis. Sk na projekt 02B0903 – PRENAME.

   V rámci nealokovaných bežných transferov sa organizácii rozpisuje  čiastka 127 tis. Sk, z toho :

členské v tuzemsku                7 tis. Sk

odchodné                         120 tis. Sk

 
 

   ŠVK Košice   sa   rozpisuje   v rámci   nealokovaných   bežných   výdavkov  čiastka

23 631  tis. Sk, v tom na mzdy   suma 11 580  tis. Sk, na poistné  4 373 tis. Sk a na tovary a služby suma 7 678  tis. Sk. 

 

   V rámci alokovaných bežných  výdavkov  čiastka 2 100 tis. Sk  na opravu kultúrnej pamiatky Hlavná 10 – 02C19 a suma 400 tis. Sk na projekt 02B0903 – PRENAME.

   V rámci nealokovaných bežných transferov sa organizácii rozpisuje  čiastka 56 tis. Sk, z toho :

členské v tuzemsku              17 tis. Sk

odchodné                           39 tis. Sk

 
 
 

02 Obrana

02.1 Vojenská obrana

 

02.1.0 Vojenská obrana / hospodárska mobilizácia /                                     82 tis. Sk 

 

   V tejto triede sa rozpisujú v rámci nealokovaných bežných  výdavkov  účelové prostriedky Ministerstva kultúry SR na školenia pracovníkov poverených plnením úloh hospodárskej mobilizácie.

 
 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

08.2 Kultúrne služby

08.2.0 Kultúrne služby

 

08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia                                   

 

   Na činnosť Bibiany – medzinárodného domu detí, Bratislava sa rozpisujú v rámci nealokovaných bežných  výdavkov  finančné prostriedky v sume 28 367 tis. Sk, z toho  mzdy v objeme 4 858 tis. Sk, poistné v sume 1 836 tis. Sk a tovary a služby v sume 21 673 tis. Sk, z toho účelovo viazané na BIB a BAB finančné prostriedky v sume 9 000 tis. Sk.

   V rámci nealokovaných bežných transferov sa organizácii rozpisuje  čiastka  911 tis. Sk, z toho :

členské v tuzemsku                               5 tis. Sk

na fin. odmeny /BIB + Najkr. kniha/           148 tis. Sk

členské v medzin. organ.                            62 tis. Sk

fin. odmeny BIB zahr. autorom                696 tis. Sk

 
 
 
 

08.2.0.5 Knižnice                                                                                      

 

   V tejto triede sa rozpisujú finančné prostriedky na činnosť Slovenskej národnej knižnice, Martin a Univerzitnej knižnice v Bratislave.

 

    Rozpis na rok 2003 pre Slovenskú národnú knižnicu, Martin je v rámci nealokovaných bežných  výdavkov celkom  91 461 tis. Sk, z toho v objeme 41 147 tis. Sk na mzdy, na poistné 15 535 tis. Sk a výdavky na tovary a služby v sume 34 779 tis. Sk.

    V rámci alokovaných bežných  výdavkov  čiastka 4 000 tis. Sk  na opravu kultúrnej pamiatky I. budovy MS – 02C19 a suma 500 tis. Sk na projekt 02B0903 – PRENAME.

    V rámci nealokovaných bežných transferov sa organizácii rozpisuje  čiastka  209 tis. Sk, z toho :

členské v tuzemsku                              33 tis. Sk

na fin. odmeny /Najkr. kniha/                           6 tis. Sk

na odchodné                                       90 tis. Sk

členské v medzin. organ.                             80 tis. Sk

 
 
 

   Rozpis prostriedkov na rok 2003 pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave  je v rámci nealokovaných bežných  výdavkov  58 906 tis. Sk,  z toho mzdové výdavky sú v sume 26 344 tis. Sk, poistné 9 947 tis. Sk a výdavky na tovary a služby 22 615 tis. Sk.

  V rámci alokovaných bežných  výdavkov  čiastka 1 000 tis. Sk  na Informačné a dokumentačné stredisko NATO – 02B0902 a suma 1 000 tis. Sk na projekt 02B0903 – PRENAME.

   V rámci nealokovaných bežných transferov sa organizácii rozpisuje  čiastka  400 tis. Sk, z toho :

členské v tuzemsku                                 13 tis. Sk

na odstupné                                         164 tis. Sk

na odchodné                                        150 tis. Sk

členské v medzin. organ.                             73 tis. Sk

 
 

 08.2.07 Pamiatková starostlivosť                                                              

 

   Rozpis na činnosť Pamiatkového úradu SR, Bratislava v rámci nealokovaných bežných  výdavkov je 91 268 tis. Sk, z toho mzdové výdavky v objeme 51 146 tis. Sk, poistné 19 309 tis. Sk a tovary a služby v objeme 20 813 tis. Sk.

   V rámci nealokovaných bežných transferov sa organizácii rozpisuje  čiastka 124 tis. Sk na odchodné.

 
 

08.2.0.9 Ostatné kultúrne činnosti                                                             7 453 tis. Sk

 

   V rámci uvedenej triedy sa rozpisujú v rámci nealokovaných bežných  výdavkov výdavky na úlohy, ktoré zabezpečujú jednotlivé odborné útvary Ministerstva kultúry SR / výdavky na úhrady monitoringu, externá spolupráca, výdavky spojené so zasadaním poradných orgánov, pri pracovných poradách a pri tlačových podujatiach /.

 

        

08.4 Náboženské a iné spoločenské služby

 

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby                                           8 560 tis. Sk

 
 

   V tejto triede sa rozpisujú v rámci nealokovaných bežných  výdavkov finančné prostriedky na činnosť cirkevného odboru a  finančné prostriedky na zameriavanie v zmysle zákona NR SR č. 282/1993 Z. z. v celkovej sume  8 560 tis. Sk, z toho na zameriavanie  8 500 tis. Sk.

 
 

08.6 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

 
 

08.6.0.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                  

 
 

   Rozpis v rámci nealokovaných bežných  výdavkov na rok 2003 pre MK SR  je 95 364 tis. Sk, v členení  mzdy  35 999 tis. Sk,  poistné  13 578 tis. Sk a tovary a služby 45 787 tis. Sk, z toho 200 tis. Sk účelovo viazané v zmysle zákona č. 387/2002.

   V rámci alokovaných bežných  výdavkov sa rozpisuje  čiastka  4 500 tis. Sk na Podprogram štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu  odvetvovej politiky v oblasti kultúry – 03R0401-03R0404.

   V rámci nealokovaných bežných transferov sa organizácii rozpisuje  čiastka 20 200  tis. Sk, z toho :

na odstupné                                          2 000 tis. Sk

fin. odmeny – Cena ministra                        200 tis. Sk

členské v medzin. organ.                          18 000 tis. Sk

 
 

   V rámci alokovaných bežných  transferov MK SR sa rozpisuje čiastka 2 200 tis. Sk na plnenie uznesenia vlády SR č. 1024/2002- Vyhradené v programe 02C19.      

09 Vzdelávanie

09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované

 

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované                                                  860 tis. Sk     

 

   Tu sa rozpisujú výdavky na vzdelávanie zamestnancov Ministerstva kultúry SR v sume 360 tis. Sk a súčasne čiastka 500 tis. Sk na realizáciu úloh vyplývajúcich z nariadenia vlády SR  č. 573/2002 Z. z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe v zmysle bodu D. 30. uznesenia vlády SR č. 1231/2002 a rozpisového listu MF SR.

 
 

   V rámci programovo alokovaných finančných prostriedkov sa v oblasti bežných výdavkov rozpočtových organizácií rozpisuje ešte suma 6 363 tis. Sk s nasledovným účelovým viazaním :

 

   V Programe Rozvoj kultúry – podprograme Prezentácia kultúry v zahraničí sa rozpisuje suma 363 tis. Sk na podporu zahraničných aktivít rozpočtových organizácií.

        

   V programe Rozvoj kultúry – podprograme Nákup knižničných fondov sa rozpisuje suma 6 000 tis. Sk na nákup knižničných fondov a poplatok autorom za realizované výpožičky v knižniciach rezortu MK SR.

 

   V oblasti rozpočtových organizácií ostávajú  nepokryté požiadavky na bežné výdavky po odpočítaní prostriedkov VPS v sume 76 839 tis. Sk.

 
 
 
 
 
 

2.      2.     Bežné transfery

 

2.   2. 1. Bežné transfery príspevkovým organizáciám na činnosť

 
 

   Bežné transfery na činnosť príspevkovým organizáciám rozpisuje MK SR podľa  funkčnej a ekonomickej klasifikácie. V rámci bežných transferov pre príspevkové organizácie je rozpis spracovaný pre  29 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

 
 

01 Všeobecné verejné služby

01. 3  Všeobecné služby

01. 3. 3.  Iné všeobecné služby

 

   V tejto časti  funkčnej klasifikácie sa rozpisuje bežný transfer na činnosť  Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v členení :

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

20 800

z toho:

 

50

2086

51

1508

52

15849

z toho 521

11271

53

0

54

390

55

967

z toho 551

967

– alokovaný BT  – suma 400 tis. Sk na projekt 02B0903 – MK SR – PRENAME / účt. skupina 50/

 
 
 

08.2     Kultúrne služby

08.2.0  Kultúrne služby

 

08.2.0.1  Divadlá

 
 
 

   V tejto časti  funkčnej klasifikácie sa rozpisujú bežné  transfery pre 4  divadlá  – Slovenské národné divadlo, Divadlo Nová Scéna, Štátnu operu v Banskej Bystrici a Štátne divadlo v Košiciach. 

 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 v tis. Sk

 

Organizácia :    SND, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

340000 

z toho:

 

50

61700

51

37100

52

219000

z toho 521

155700

53

300

54

3000

55

18900

z toho 551

18900

– v tom účelovo viazané finančné prostriedky na obstaranie I. etapy mobiliáru pre Novostavbu SND v sume 25 mil. Sk

 

Organizácia :    Divadlo Nová scéna, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

30 000

z toho:

 

50

2809

51

6040

52

16351

z toho 521

12164

53

0

54

800

55

4000

z toho 551

4000

 

Organizácia :    Štátna opera, Banská Bystrica

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

53 000

z toho:

 

50

4000

51

7590

52

36781

z toho 521

25740

53

100

54

1200

55

3329

z toho 551

3329

Organizácia :    Štátne divadlo, Košice

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

65900

z toho:

 

50

7340

51

6273

52

47467

z toho 521

34385

53

320

54

1200

55

3300

z toho 551

3146

 
 
 

08.2.0.2  Umelecké súbory

 
 

V tejto časti  funkčnej klasifikácie sa rozpisujú bežné transfery pre 6 umeleckých súborov – Lúčnicu, Slovenskú filharmóniu, Slovenský ľudový umelecký kolektív, MUS Mladé srdcia, Štátny komorný orchester, Žilina a Štátnu filharmóniu, Košice. 

 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 v tis. Sk

 
 

Organizácia :    Lúčnica, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

15 000

z toho:

 

50

2388

51

5761

52

5551

z toho 521

4362

53

300

54

200

55

800

z toho 551

800

 
 
 
 
 

Organizácia :    Slovenská filharmónia, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

96 000

z toho:

 

50

5750

51

18766

52

65171

z toho 521

45646

53

13

54

2300

55

4000

z toho 551

4000

 

Organizácia :    SĽUK, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

25 000

z toho:

 

50

2500

51

4320

52

17000

z toho 521

11630

53

80

54

300

55

800

z toho 551

800

 

Organizácia :     MUS Mladé srdcia

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

5 050

z toho:

 

50

250

51

934

52

3735

z toho 521

2705

53

0

54

0

55

131

z toho 551

131

Organizácia :     ŠKO, Žilina

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

12 800

z toho:

 

50

592

51

1215

52

10518

z toho 521

7332

53

0

54

0

55

475

z toho 551

475

Organizácia :     Štátna filharmónia, Košice

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

25 000

z toho:

 

50

939

51

1877

52

21520

z toho 521

15400

53

0

54

0

55

664

z toho 551

664

 

– alokovaný BT – suma 5 550 tis. Sk  na opravu kultúrnej pamiatky – Domu umenia v Košiciach v rámci Programu 02C19 / účt. skupina 51/ v podprograme 02C19.

 
 
 
 

08.2.0.3    Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

 
 

V tejto časti funkčnej klasifikácie sa rozpisuje bežný transfer  na činnosť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 v tis. Sk

 
 
 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

10 950

z toho:

 

50

1330

51

2650

52

5970

z toho 521

4283

53

0

54

115

55

885

z toho 551

840

 
 

08.2.0.4   Odborno-metodické zariadenia

 
 

   V tejto časti funkčnej klasifikácie sa rozpisuje bežný transfer na činnosť  7 dokumentačno-informačných organizácií, a to:  Hudobné centrum, Slovenské centrum dizajnu, Divadelný ústav, Slovenský filmový ústav, Národné osvetové centrum, Literárne informačné centrum a Ústav pre vzťahy štátu a cirkví.

 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 v tis. Sk

 
 

Organizácia :    ÚVŠC, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

3 000

z toho:

 

50

176

51

394

52

2257

z toho 521

1703

53

9

54

44

55

120

z toho 551

120

 
 
 
 

Organizácia :    Hudobné centrum, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

30 000

z toho:

 

50

1263

51

18350

52

8636

z toho 521

6266

53

63

54

527

55

1161

z toho 551

1161

 

Organizácia :    Slovenské centrum dizajnu, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

8 000

z toho:

 

50

1108

51

3336

52

3066

z toho 521

2127

53

0

54

260

55

230

z toho 551

230

 

Organizácia :    Slovenský filmový ústav, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

13 000

z toho:

 

50

1500

51

2560

52

6640

z toho 521

4636

53

100

54

500

55

1700

z toho 551

1700

 
 
 

Organizácia :    Divadelný ústav, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

16 300

z toho:

 

50

1000

51

5390

52

7890

z toho 521

5500

53

20

54

650

55

1350

z toho 551

1350

Organizácia :    Národné osvetové centrum, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

37 500

z toho:

 

50

3500

51

9600

52

20850

z toho 521

14750

53

100

54

500

55

2950

z toho 551

2950

 

– alokovaný BT – suma 1 100 tis. Sk na projekt 02B0901 – MK SR – PRENAME

 
 

Organizácia :    Literárne informačné centrum, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

16 500

z toho:

 

50

500

51

8060

52

7120

z toho 521

5000

53

50

54

350

55

420

z toho 551

420

08.2.0.5     Knižnice

 

V tejto časti funkčnej klasifikácie sa rozpisuje bežný transfer na činnosť Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči.

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 v tis. Sk

 

 – nealokovaný BT

 

BT spolu

14 300

z toho:

 

50

2000

51

1175

52

8900

z toho 521

6196

53

5

54

220

55

2000

z toho 551

2000

 
 

08.2.0.6     Múzeá a galérie

 
 

   V tejto časti funkčnej klasifikácie sa rozpisujú finančné prostriedky pre 6 príspevkových organizácií, a to Slovenské národné múzeum, Slovenské technické múzeum,  Múzeum Slovenského národného povstania, Slovenskú národnú galériu, Štátnu galériu,  B. Bystrica  a Východoslovenskú galériu, Košice.

 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 v tis. Sk

 
 

Organizácia :     Slovenské národné múzeum, Bratislava

 
 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

89 100

z toho:

 

50

6050

51

250

52

71800

z toho 521

51200

53

0

54

0

55

11000

z toho 551

11000

 

– alokovaný BT  –  suma 325 tis. Sk na projekty 02C1202- 02C1204 v rámci podprogramu  Biodiverzita  a suma 8 000 tis. Sk na opravu  kultúrnej pamiatky – Zámku v Bojniciach /účt. skupina 51/ v podprograme 02C19.

                           

 
 

Organizácia :    Slovenské technické múzeum, Košice

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

16 200

z toho:

 

50

2000

51

1301

52

10300

z toho 521

7110

53

69

54

300

5,5

2230

z toho 551

2230

– alokovaný BT – suma 2 650 tis. Sk na opravu kultúrnych pamiatok : Košice –  Hlavná                     č. 86,88,90,  Solivar – Klopačka, Petzvalovo múzeum, Spišská Belá v podprograme 02C19.

 
 

Organizácia :     Múzeum SNP, Banská Bystrica

 

– nealokovaný BT

 

BT spolu

14 300

z toho:

 

50

2040

51

2150

52

8270

z toho 521

5725

53

22

54

180

55

1638

z toho 551

1638

 
 
 

Organizácia :     Slovenská národná galéria, Bratislava

 
 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

51 700

z toho:

 

50

4000

51

4000

52

34682

z toho 521

23812

53

518

54

1000

55

7500

z toho 551

7500

 
 

Organizácia :     Štátna galéria, B. Bystrica

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

 4 800

z toho:

 

50

980

51

552

52

3110

z toho 521

2130

53

0

54

127

55

31

z toho 551

31

 

– alokovaný BT – suma 1 300 tis. Sk na opravu kultúrnych pamiatok Dolná č. 8 a Moyzesova č. 25 v Banskej Bystrici v podprograme 02C19.

 
 
 
 

Organizácia :    Východoslovenská galéria, Košice

 
 

– nealokovaný BT

 
 
 
 

BT spolu

7 100

z toho:

 

50

1000

51

464

52

5490

z toho 521

3740

53

5

54

41

55

100

z toho 551

100

 

– alokovaný BT – suma 4 000 tis. Sk na opravu kultúrnych pamiatok Košice, Hlavná 27 a Alžbetina 22 v podprograme 02C19.

 
 
 

08.2.0.8   Národnostná kultúra

 
 

V tejto časti funkčnej klasifikácie  sa rozpisuje bežný transfer na činnosť národnostných múzeí v rámci SNM v Bratislave.

 

 Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 v tis. Sk

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

16 000

z toho:

 

50

1410

51

3519

52

9471

z toho 521

6520

53

10

54

300

55

1290

z toho 551

1290

 
 

08.2.0.9  Ostatné kultúrne služby

 
 

V tejto časti funkčnej klasifikácie sa rozpisujú bežné transfery na činnosť troch príspevkových organizácií, a to : ÚĽUV, Dom zahraničných Slovákov a Správa kultúrnych zariadení  MK SR.

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 v tis. Sk

Organizácia :     ÚĽUV, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

19 500

z toho:

 

50

2100

51

6890

52

                             7770

z toho 521

6300

53

50

54

150

55

2540

z toho 551

2540

 

Organizácia :     DZS, Bratislava

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

6 182

z toho:

 

50

250

51

3130

52

2582

z toho 521

1812

53

100

54

20

55

100

z toho 551

100

 

Organizácia :     SKZ MK SR

 

– nealokovaný BT

 
 

BT spolu

27 300

z toho:

 

50

5000

51

4622

52

13152

z toho 521

9265

53

366

54

1553

55

2607

z toho 551

2607


   V rámci programovo alokovaných finančných prostriedkov sa v oblasti bežných transferov príspevkovým organizáciám rozpisuje celkom suma 6 000 tis. Sk v  Programe Rozvoj kultúry – podprograme Prezentácia kultúry v zahraniční na podporu zahraničných aktivít príspevkových organizácií rezortu.

 

   Celkom v oblasti príspevkových  organizácií po započítaní prostriedkov na kultúrne aktivity  z VPS ostávajú nepokryté požiadavky na bežný  transfer v sume  202 592 tis. Sk.

 
 
 

Zamestnanci a mzdy

 
 
 

   Rozpis na rok 2003 za túto oblasť sa týka  limitu zamestnancov a limitu miezd pre 7 rozpočtových a 29 príspevkových  organizácií.

 
 

Rozpočtové organizácie

 
 

   Na rok 2003 rozpisujeme limit zamestnancov a finančné prostriedky v kategórii 610 – mzdy, platy a OOV pre 6 rozpočtových organizácií – Univerzitnú knižnicu, Slovenskú národnú knižnicu, Bibianu, Štátnu vedeckú knižnice, Prešov, Štátnu vedeckú knižnicu, Košice, Pamiatkový úrad SR,  a pre aparát Ministerstva kultúry  Slovenskej republiky.

 
 

Prehľad limitu zamestnancov :

 
 

 

Organizácia

 Skutočnosť
za rok
 2001

Rozpis
na rok
2002

Rozpis
na rok
2003

index
%
3 : 1

 index
%
3 : 2

             a

1

2

3

4

5

MK SR aparát

  140

  183

    171

122,1

93,4

Univ. knižnica

  178

  179

    179

100,0

100,0

SNK

  285

  289

    289

101,4

100,0

Bibiana

    33

    35

      35

115,5

100,0

ŠVK, Prešov

    36

     36

      37

102,8

102,8

ŠVK, Košice

    89

     94

      93

104,5

98,9

PÚ SR

  268

   278

 * 352

131,3

126,6

Celkom

1 029

1 094

 1 156

112,3

105,7

 * vrátane  limitu zamestnancov delimitovaného z KÚ a OÚ

 
 
 

Položka 610 – mzdy, platy a OOV pre rok 2003 sa rozpisuje nasledovne:

 
 
 

                                                                                          / v tis. Sk/

 

Organizácia

 Skutočnosť
za rok
2001

Rozpis
na rok
2002

 Rozpis
na rok
2003

index
%
3 : 1

 index    %
3 : 2

             a

             1

            2

            3

4

5

MK SR aparát

30 721

36 250

35 999

117,2

99,3

Univ. Knižnica

20 286

22 396

26 344

129,9

117,6

SNK

31 022

31 892

41 147

132,6

129,0

Bibiana

  3 507

  4 012

 4 858

138,5

121,1

ŠVK, Prešov

  3 429

  4 020

 4 749

138,5

118,1

ŠVK, Košice

  8 430

  9 803

11 580

137,4

118,1

PÚ SR

36 885

33 673

51 146

138,7

151,9

Celkom

    134 280

     142 046

     175 823

130,9

123,8

 
 

     Rozpis kategórie 610 mzdy, platy a OOV podľa položiek za aparát MK SR  /08.6.0.1/ na rok 2003 je nasledovný:

 
 

 /v tis. Sk/

Kategória
položka

Názov kategórie
-položky

Skutočnosť
za rok
2001

  Schválený
rozpočet
2002

Návrh
na rok
2003

Index
2003/
2002

a

b

1

2

3

4

   610

mzdy, platy a OOV

30 721

36 250

35 999

  99,3

   611

tarifný plat
základný plat

*21 449

*29 262

30 660

104,8

   612

príplatky

  *5 207

 * 5 760

  4 259

  73,9

   613

odmena za pracovnú pohotovosť

 

0

 

0

 

0

 

   614

odmeny

3 869

1 000

    200

  20,0

   615

ostatné osobné
vyrovnania

196

228

252

110,5

   616

doplatok k platu

0

0

    628


 * metodická zmena – presun podpoložky  príplatok za nepodnikanie zo 612 na 611

 

 

Príspevkové organizácie

 
 

         V príspevkových organizáciách je v rámci  bežného transferu na činnosť zabezpečené pre rok 2003 finančné krytie tarifných platov podľa zákona o verejnej službe, čo predstavuje sumu 478 057 tis. Sk.  Rozpis limitu zamestnancov pre jednotlivé príspevkové organizácie je v prílohe.

 
 
 

 2.   2. 2. Účelové prostriedky

 
 

         Vzhľadom na schválené záväzné ukazovatele v  zákone o štátnom rozpočte je rozpis rozpočtu v rámci účelových transferov nasledovný :

 
 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
2002

Rozpis
na rok
2003

Index
3:1
*100

Index
3:2
*100

a

1

2

3

4

5

Účelové transfery

 

 

 

 

 

Občianske združenia a NZO

27 761

6 000

0

x

x

z toho divadelníctvo

6 073

1 000

0

x

x

           literatúra

3 427

1 000

0

x

x

           hudba a koncertná činnosť

4 727

1 000

0

x

x

           výtv. umenie, architektúra
           a dizajn

5 439


1 000


0

x

x

           kinematografia a audiovízia

4 140

1 000

0

x

x

           folklór

0

0

0

x

x

           obč. združ. neum. charakteru

3 955

1 000

0

x

x

Umelecké a kultúrne časopisy

14 113

10 000

13 117

92,9

131,2

Cirkvi a náboženské spoločnosti vrát. SKCH a Ev. diakonie ECAV

597 871

 

651 334

 

686 877

114,9

105,5

Matica slovenská

18 782

10 500

15 000

79,9

142,9

Mimoriadne kultúrne aktivity

40 735

38 100

0

x

x

Kultúra menšín

43 810

86 000

80 000

182,6

93,0

 

 
 

08.2.0.8  Národnostná kultúra

 
 

                                                                                                       /v tis. Sk/

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
2002

Návrh
na rok
2003

Index 3:2
*100

 a

1

2

3

4

Kultúra menšín

43 810

86 000

80 000

93,0

z toho:

 

 

 

 

občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie – pol. 642

 

30 712

 

49 000

 

53 000

 

108,2

dotácie nefinančným subjektom – právnickým osobám – pol. 643

 

10 479

 

35 000

 

0

 

x

dotácie fyzickým osobám – podnikateľom – pol. 644

 

2 619

 

2 000

 

27 000

 

1350,0

   Ministerstvo kultúry SR z finančných prostriedkov určených v štátnom rozpočte na podporu kultúry menšín podporuje projekty, ktorých cieľom je rozvíjať kultúru národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike, ich identitu a materinskú reč v troch rovinách:

1/ kultúrne podujatia a celoročné aktivity menšinových občianskych združení,

2/ vydávanie menšinovej  periodickej tlače v jazyku národnostných menšín,

3/ vydávanie neperiodických publikácií v jazyku národnostných menšín.

 
 

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

 
 

Matica slovenská                                                                      

 
 

                                                                                                       / v tis. Sk/

Ukazovateľ

 Skutočnosť
za rok
2001

 Schválený
rozpočet
2002

 Návrh
na rok
2003

index
%

3:1        3:2

a

1

2

3

4

5

účelový transfer
na projekty MS

      18 782

10 500    

15 000

79,9

142,8

 

   Podmienky čerpania účelového transferu na bežné výdavky budú riešené na konkrétne projekty MS v zmluve o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Ministerstvom kultúry SR a Maticou slovenskou na rok 2003.

 
 
 

Občianske  združenia

 
 

                                                                                                       / v tis. Sk/

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
2002

Návrh
na rok
2003

Index
3:2*
100

a

1

2

3

4

občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie

 

27 761

 

6 000

 

0

 

x

 
 

   Finančné príspevky účelového transferu pre občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie sú poskytované Ministerstvom kultúry SR na aktivity zabezpečované jednotlivými združeniami  ale najmä na úhradu členských poplatkov vo významných medzinárodných orgánoch a organizáciách a na účasť členov umeleckých a profesijných združení na ich aktivitách v zahraničí. Celkovo je každoročne prostredníctvom Ministerstva kultúry SR podporených viac ako 100 občianskych združení pôsobiacich vo všetkých oblastiach zachovávania kultúrneho dedičstva a šírenia živej kultúry doma i v zahraničí.
 

Umelecké a kultúrne časopisy

 
 

/v tis. Sk/

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
2002

Návrh
za rok
2003

Index
3:2*
100

a

1

2

3

4

Umelecké časopisy spolu:

14 113

10 000

13 117

 131,2

z toho:

Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie – pol 642

 

11 949

 

5 000

 

8 117

 

162,3

Dotácie nefinančným subjektom

– právnické osoby – pol. 643

 

1 447

 

4 000

 

0

 

x

 Dotácie fyzickým  osobám

– podnikateľom – pol. 644

 

717

 

1 000

 

5 000

 

500,0

 
 

   Finančné prostriedky tohto limitu sú určené predovšetkým na podporu vydávania umeleckých časopisov s dlhoročnou čitateľskou tradíciou zamerané na jednotlivé oblasti umenia a kultúry. Tradičné oblasti umenia dopĺňajú tituly z oblasti architektúry, sci-fi, fotografie a pod.

 

    Vzhľadom na to, že tieto časopisy sú určené pre menšie okruhy čitateľov zameraných na určitú oblasť umenia, resp. kultúrnu činnosť, podpora ich vydávania zo strany Ministerstva kultúry SR je potrebná.

 

Mimoriadne kultúrne aktivity

 

/ v tis. Sk/

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
2002

Návrh
na rok
2003

Index
3:2
*100

Mimoriadne kultúrne aktivity

      40 735

      38 100

          0

      x

z toho:

Občianske združenia, nadácie a pod. organizácie – pol. 642

 

17 947

 

14 000

 

0

 

x

Nefinančné subjekty – právnické osoby – pol. 643

 

19 405

 

23 000

 

0

 

x

Fyzické osoby – podnikatelia pol. 644

  3 383

  1 100

0

x

 
 
 
 

08.4     Náboženské a iné spoločenské služby

08.4.0  Náboženské a iné spoločenské služby

 
 

                                                                                                       /v tis. Sk/

 

Ukazovateľ

  Skutočnosť
za rok
 2001

Schválený
rozpočet
2002

 Návrh
 na rok 2003

index
%
3:1        3:2

a

1

2

3

4

5

bežný transfer
na činnosť

597 871

651 334

686 877

114,9

105,5

z toho :

 

 

 

 

 

 cirkvi
a náboženské spoločnosti

537 671

582 834

621 007

115,5

105,5

 SKCH

 55 500

   57 500

  60 375

108,8

105,0

 Evanjelická
diakonia ECAV

4 700

5 300

5 495

116,9

103,7

   Prostriedky sú na rok 2003 sa rozpisujú  v celkovom objeme 686 877 tis. Sk, z toho pre Slovenskú katolícku charitu v sume 60 375 tis. Sk a Evanjelickú diakoniu ECAV v sume   5 495 tis. Sk.

   Uvedené prostriedky sa použijú na platy duchovných a úhradu poistného a časť na prevádzkové náklady ústredí cirkví a na zabezpečenie činnosti SKCH a Evanjelickej diakonie ECAV.

 
 
 
 

 3.  Bežné výdavky kapitoly MK SR na rok 2003  v programoch

 
  

00E    – Program  Pro Slovakia

/ medzirezortný program – gestor MK SR/

                                                                                              /v tis. Sk/

 

 

Ukazovateľ               

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
2002

 Rozpis
na rok
2003

Index
3:2
x100

a

1

2

3

4

Celkom

0

97 416

70 000

  71,9

z toho:

 bežný transfer

 

0

 

 53 694

 

70 000

 

130,4

 kapitálový transfer

0

43 722

0

x

 

   Program sa člení na 15 podprogramov, ktoré sa týkajú podpory konkrétnej oblasti kultúrnych aktivít. Podpora sa realizuje na základe odborného posúdenia žiadostí predkladaných na výzvu MK SR v jednotlivých  komisiách. Rozpis na jednotlivé podprogramy je v prílohe. 

 
 

02C – Program Rozvoj kultúry

/program rozpočtovej kapitoly MK SR/

 

         V rámci programu sa rozpisuje finančná podpora tak v oblasti bežných výdavkov, ako aj kapitálových výdavkov.

 

         Súčasťou Programu Rozvoj kultúry sú z oblasti bežných výdavkov  podprogramy :

 
 

02C01 Umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež

 
 

                                                                                              /v tis Sk/

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
2002

 Rozpis
na rok
2003

Index
3:2
*100

a

1

2

3

4

Umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež

0

7 000

6 500

92,9

z toho:
Občianske združenia, nadácie a neziskové  organizácie – pol. 642

0

500

1 000

200,0

Nefinančné subjekty
– právnické osoby – pol. 643

0

5 000

0

x

Fyzické osoby
– podnikatelia – pol. 644

0

1 500

5 500

366,6

 
 

02C02 Pôvodná slovenská  umelecká literatúra  a distribúcia

                                                                                                       /v tis. Sk/

 

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
2002

Rozpis
na rok
2003

Index
3:2
*100

a

1

2

3

4

Pôvodná slovenská umelecká literatúra a distribúcia

0

6 000

6 500

108,3

z toho:
Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie – 642

 

0

 

300

 

300

 

100,0

Nefinančné subjekty.
– právnické osoby – 643

0

4 000

0

x

Fyzické osoby
– podnikatelia – 644

0

1 700

6 200

364,7

 
 
 
 

02C03 Tvorba a výroba dlhometrážnych filmov

                                                                                                       /v tis. Sk/

 

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
2002

Rozpis
na rok
2003

Index
3:2
*100

a

1

2

3

4

Tvorba a výroba dlhometrážnych filmov

0

20 000

20 000

100,0

z toho:
Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie – 642

 

0

 

0

 

0

 

x

Nefinančné subjekty.
– právnické osoby – 643

0

16 000

0

x

Fyzické osoby
– podnikatelia – 644

0

4 000

20 000

500,0


 

02C04 Umenovedná a umelecko-náučná literatúra

                                                                                                       /v tis. Sk/

 

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
2001

Schválený
rozpočet
2002

 Rozpis
na rok
2003

Index
3:2
*100

a

1

2

3

4

Umenovedná a umelecko-náučná literatúra

0

3 000

3 000

100,0

z toho:
Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie – 642

0

0

0

x

Nefinančné subjekty.
– právnické osoby – 643

0

1 500

0

x

Fyzické osoby
– podnikatelia – 644

0

1 500

3 000

200,0

02C05 – Prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí

 

                                                                                                       /v tis. Sk/

 

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
2001

Schválený
rozpočet
2002

Rozpis
na rok
2003

Index
3:2
*100

a

1

2

3

4

Prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí

0

4 000

8 363

209,0

rozpočtové organizácie MK SR

0

0

   363

x

príspevkové organizácie MK SR

0

4 000

6 000

150,0

MKA

0

0

2 000

x

z toho:
Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie – 642

 

0

 

0

 

1 500

 

x

Nefinančné subjekty  právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia – 644

0

0

500

x

05T06 -Program Oficiálna rozvojová pomoc – MK SR

–  Projekty  na pomoc krajanom

/ medzirezortný program – gestor MZV SR/

 

                                                                                                       /v tis. Sk/

 

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený rozpočet 2002

Rozpis
na rok
2003

Index
3:2
*100

a

1

2

3

4

Projekty na pomoc krajanom

0

*6 000

3 500

58,3

z toho:
Bežné transfery do zahraničia jednotlivcom a nezisk. Práv. osobám – pol. 649

 

0

 

*6 000

 

3 500

 

58,3

Kapitálové transfery do zahraničia – pol. 725

0

0

0

x

*/ vrátane delimitovaných finančných prostriedkov v sume 2 650 tis. Sk na ÚV SR

 
 

03R04 Podprogram Nové štátne objednávky výskumu a vývoja pre

podporu odvetvovej politiky MK SR

/medzirezortný program – gestor MŠ SR/

 

                                                                                                       /v tis. Sk/

 

 

Ukazovateľ

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený rozpočet  2002

 Rozpis
na rok
2003

Index
3:2
x100

a

1

2

3

4

Celkom

0

0

4 500

 x 

z toho:
bežné výdavky MK SR

0

0

4 500

x

         V rámci podprogramu sa rozpisujú výdavky na položke 630 – Tovary a služby pre financovanie 4 štátnych objednávok výskumu a vývoja schválených uznesením vlády SR   č. 912/2002.

 
 

02B09 – Podprogram MK SR –  PRENAME

/medzirezortný program – gestor : MO SR/

 

                                                                                                       /v tis. Sk/

 

Ukazovateľ              

Skutočnosť
za rok
2001

Schválený
rozpočet
  2002

 Rozpis
na rok
2003

Index
3:2
x100

a

1

2

3

4

Celkom

2 800

1 500

4 700

313,3

z toho:
bežné výdavky

0

0

3 200

x

bežný transfer

2 800

1 500

1 500

100,0

 

V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na  financovanie 3 projektov rezortu     MK SR schválených uznesením vlády SR č. 994/2002. Konkrétne finančné čiastky vyčlenené na jednotlivé projekty sú rozpísané pri jednotlivých organizáciách.

 

        

 
 

B. Kapitálové výdavky 

 

Rozpočet na rok 2003 sa rozpisuje v nasledovnom členení:

 
 

Výdavky kapitoly spolu /700/                                                        788 195 tis. Sk

v tom :

Kapitálové aktíva rozpočtových organizácií /710/                                   176 130 tis. Sk

Kapitálové transfery príspevkovým organizáciám

a neziskovým organizáciám a jednotlivcom /720/                                   612 065 tis. Sk

 

z toho:

Individuálne výdavky                                                                           723 908 tis. Sk

Systémové výdavky                                                                              45 457 tis. Sk

Výdavky na bežnú investičnú činnosť                                                      18 830 tis. Sk

 

Rozpis na jednotlivé organizácie :

 

Kapitálové aktíva                                                                             176 130 tis. Sk

 

ŠVK Košice                                                                                            1 290 tis. Sk

Stavebné úpravy v objekte (vrátnica, šatňa)                                                   85 tis. Sk

EZS                                                                                                           950 tis. Sk
Výpočtová technika                                                                                     255 tis. Sk        

 

ŠVK Prešov                                                                                              900 tis. Sk

Výkup pozemku                                                                                         425 tis. Sk

Výpočtová technika                                                                                    275 tis. Sk

Reprografická technika                                                                               200 tis. Sk        

 

Bibiana Bratislava                                                                                  700 tis. Sk

Výpočtová technika, softvér                                                                        140 tis. Sk Reprografická technika                                                                                 80 tis. Sk
Nákup umeleckých diel                                                                               480 tis. Sk                

Univerzitná knižnica Bratislava                                                      158 800 tis. Sk

00G – Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum                                    157 300 tis. Sk

– obnova a revitalizácia budov Univerzitnej knižnice v Bratislave

Výkup pozemku, licencie                                                                         1 500 tis. Sk

 
 

Slovenská národná knižnica Martin                                                   3 440 tis. Sk       

02C18 –  Elektronizácia knižníc – softvér                                                   1 900 tis. Sk                 

Zbierkové predmety                                                                                  600 tis. Sk

Rekonštrukcia komp. regálov                                                                     490 tis. Sk
  Stroje a prístroje                                                                                     450 tis. Sk

 

Pamiatkový úrad SR Bratislava                                                        3 000 tis. Sk

Cesta na Červený most – rekonštrukcia objektu M5                                 1 500 tis. Sk

Reprografická technika                                                                             300 tis. Sk

Obnova vozového parku                                                                        1 200 tis. Sk

 

MK SR – aparát                                                                             3 000 tis. Sk

Nákup výpočtovej techniky, softvér                                                  2 200 tis. Sk

Telekomunikačné zariadenia                                                               200 tis. Sk

Kancelárske zariadenia                                                                      100 tis. Sk

Informačný systém v objekte MK SR                                                   500 tis. Sk        

MK SR

02C16 – Rozvoj kultúry – akvizície                                                    5 000 tis. Sk

 
 

Kapitálové transfery                                                                612 065 tis. Sk

 

 

ŠVK,  Banská Bystrica                                                                 10 000 tis. Sk

Lazovná 9 – rekonštrukcia krovu, podkrovia                                     10 000 tis. Sk

 

Slovenské národné divadlo Bratislava                                        5 500 tis. Sk

02C09 – Dostavba skladu depozitu – dokončenie                                  5 500 tis. Sk

 

Štátna opera B. Bystrica                                                               9 041 tis. Sk

05N – Rekonštrukcia a modernizácia  objektu ŠO                                 9 041 tis. Sk

 

Štátne divadlo Košice                                                                    4 607 tis. Sk

Rekonštrukcia objektu – dokončenie                                                   4 607 tis. Sk

 

Slovenská filharmónia Bratislava                                               27 000 tis. Sk

05L – Rekonštrukcia Reduty – I. etapa – strecha                                 27 000 tis. Sk

 

Slovenský filmový ústav Bratislava                                              6 500 tis. Sk

02C10 – Rekonštrukcia objektu na  Grösslingovej 32                             6 500 tis. Sk

 

Slovenské národné múzeum Bratislava                                      44 787 tis. Sk

02C13 – Žižkova 14 – 16, rekonštrukcia objektov                               10 000 tis. Sk

05O – Červený Kameň – Hrad, rekonštrukcia hradného areálu             23 937 tis. Sk         

Rekonštrukcia strechy na Vajanského nábr. 2 – II. etapa                      7 000 tis. Sk

02C1201- Biodiverzita – projekty PM SNM                                            3 850 tis. Sk        

 

Slovenská národná galéria Bratislava                                          8 000 tis. Sk

05M -Projektová dokumentácia rekonštrukcie objektu                           8 000 tis. Sk

 

SKZ MK SR                                                                                   488 630 tis. Sk

00H – Novostavba SND – pokračovanie výstavby SND                        488 630 tis. Sk

 

Matica slovenská                                                                            8 000 tis. Sk

Rekonštrukcia II. budovy MS                                                               8 000 tis. Sk

 

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať