Kritériá hodnotenia

Odborná komisia ako poradný orgán ministra posúdi kvalitatívnu úroveň projektu na základe nasledovných hodnotiacich kritérií:

a) oprávnenosť podpory a súlad projektu so zameraním programu,
b) objavnosť – jedinečnosť v oblasti tvorby, šírenia a uchovávania kultúrnych hodnôt,
c) logická nadväznosť projektových aktivít a výstupov,
d) reálnosť rozpočtu,
e) udržateľnosť projektu a výstup voči verejnosti a spoločenský aspekt podujatia.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať