Najčastejšie otázky a odpovede pre žiadateľov

1) Je stanovená v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ dolná a horná hranica požadovanej dotácie – finančný limit ?

Finančný limit požadovanej dotácie nie je vopred určený. Ale vzhľadom na skutočnosť, že pridelené finančné prostriedky je potrebné použiť v danom kalendárnom roku, je potrebné aby žiadateľ reálne zvážil možnosti projekt realizovať.

2) Akým spôsobom preukážeme vlastníctvo národnej kultúrnej pamiatky?

Vlastníctvo hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky dokladujeme čestným vyhlásením vlastníka, vlastníctvo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky výpisom z listu
z vlastníctva, ktorý nesmie byť vystavený skôr ako 3 mesiace pred podaním žiadosti o dotáciu.

3) Ako postupovať v prípade, keď na liste vlastníctva sú ako vlastníci evidované viaceré osoby (napr. manželia alebo rodičia a deti) ?

V tomto prípade sa vlastníci dohodnú na osobe, ktorú splnomocnia notársky overeným dokladom, aby ich zastupovala vo všetkých úkonoch súvisiacich
so žiadosťou o dotáciu v programe Obnovme si svoj dom. Tieto splnomocnenia priložia ku žiadosti.

4) Ktoré národné kultúrne pamiatky je možné podporiť z podprogramu 1.2? Ktoré slovenské lokality sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva? 

Podprogram 1.2 je určený na podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok v nasledovných lokalitách zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva :

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
(národné kultúrne pamiatky z mesta Banská Štiavnica a z obcí Štiavnické Bane, Hodruša-Hámre -kopanice, Ilija, Sv. Anton, Vyhne, Banský Studenec, Banská Belá, Podhorie, Repište, Dekýš).
Žiadatelia o dotáciu môžu dostať bližšie informácie a nahliadnuť do grafickej dokumentácie na Krajskom pamiatkovom úrade (ďalej len KPÚ) v Banskej Bystrici alebo na pracovisku KPÚ v Banskej Štiavnici. 

Spišský hrad a pamiatky okolia
(Spišský hrad a národné kultúrne pamiatky z pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula, pamiatkovej zóny Spišské Podhradie a z obce Žehra).
Žiadatelia o dotáciu môžu dostať bližšie informácie a nahliadnuť do grafickej dokumentácie na KPÚ v Košiciach (Spišský hrad a Žehra) alebo na KPÚ v Prešove (Spišská Kapitula a Spišské Podhradie). 

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
Žiadatelia o dotáciu môžu dostať bližšie informácie a nahliadnuť do grafickej dokumentácie na KPÚ v Žiline alebo na pracovisku KPÚ v Ružomberku. 

Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium (Historické jadro mesta Bardejov v rozsahu pamiatkovej rezervácie a jej ochranného pásma ).
Žiadatelia o dotáciu môžu dostať bližšie informácie a nahliadnuť do grafickej dokumentácie na KPÚ v Prešove

Pozn.: Národné kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v lokalitách navrhovaných do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, patria do podprogramu 1.1.

5) Možno sa uchádzať o dotáciu z podprogramu 1.2 na obnovu národných kultúrnych pamiatok v lokalitách navrhovaných na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva? 

Nie, obnova týchto národných kultúrnych pamiatok sa v roku 2007 bude podporovať v rámci podprogramu 1.1.  

6) Ako postupovať, ak žiadateľ urobí chybu pri registrácii a zaregistruje žiadosť s touto chybou? 

Je potrebné vykonať novú registráciu a poštou poslať len správnu žiadosť, posudzovať sa budú len projekty fyzicky doručené MK SR (chybná elektronická registrácia sa nebude brať do úvahy).

7) Je potrebné vyplnenú elektronickú registráciu žiadosti priložiť k ostatným náležitostiam žiadosti o dotáciu?

Áno, po vyplnení a elektronickom odoslaní elektronickej registrácie žiadosti o dotáciu je potrebné si tieto formuláre vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom žiadateľa a priložiť k ostatným náležitostiam žiadosti, tak ako to je predpísané v podmienkach o poskytnutí dotácie v príslušnom podprograme.

8) Je možné vytlačiť fotodokumentáciu, ktorá má byť prílohou žiadosti,
na farebnej PC tlačiarni?

Áno, je to možné, doporučujeme kvôli prehľadnosti každú fotografiu doplniť o stručný popis.

9) Kto má byť garantom projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky? Projektant, pracovník KPÚ alebo dodávateľ?

Garantom projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky má byť osoba, ktorá má  vedomosti o národnej kultúrnej pamiatke, ktorá je predmetom žiadosti  a súčasne je dostatočne odborne zdatná, aby mohla zodpovedať na prípadné otázky poskytovateľa dotácie v procese spracovania žiadosti, resp. zmluvy.

10)  Musí rozpočet spracovať oprávnená osoba? (rozpočtár, reštaurátor…)

Vo vlastnom záujme žiadateľa o dotáciu je žiaduce, aby rozpočet spracovala oprávnená osoba.

11) V koľkých exemplároch je potrebné zaslať žiadosť do programu Obnovme si svoj dom?

Do programu Obnovme si svoj dom postačuje žiadosť v 1 vyhotovení. Doporučujeme pre vlastnú potrebu vyhotoviť si kópiu žiadosti.

12) Je potrebné mať zriadený v banke samostatný účet?

Nie, samostatný účet v banke za účelom čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu MK SR v rámci programu Obnovme si svoj dom nie je potrebný. Účet zaregistrovaný v žiadosti o dotáciu musí byť zriadený na osobu vlastníka národnej kultúrnej pamiatky, resp. štatutára. Tento ho môže používať aj na iné účely. Ak žiadateľ o dotáciu považuje za prehľadnejšie mať zriadený samostatný účet, podmienky poskytovania dotácií mu to umožňujú. Žiadateľ k žiadosti priloží kópiu dokladu o zriadení účtu a kópiu posledného výpisu z účtu pred podaním žiadosti.

13) Do akých kategórií delíme kultúrne pamiatky na Slovensku?

V Ústrednom zozname pamiatkového fondu nie sú vytvorené kategórie, všetky hnuteľné aj nehnuteľné objekty sú evidované ako národné kultúrne pamiatky

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať