Organizačný a rokovací poriadok komisií programov/podprogramov grantového systému

Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) podľa čl. XV ods. 4 Organizačného poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK -5778/2006– 11/22349 z 21. decembra 2006 vydáva tento organizačný a rokovací poriadok:
 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Tento organizačný a rokovací poriadok upravuje zloženie a činnosť komisií programov/podprogramov grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „komisia”). 
(2)  Úlohou komisií je posudzovať žiadosti o poskytnutie dotácie a navrhovať podporu projektom z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Čl. 2
Postavenie komisie

 

(1) Komisia je poradným orgánom ministra v oblasti poskytovania dotácií v jednotlivých programoch/podprogramoch grantového systému ministerstva. Komisia sa zriaďuje pre každý program, prípadne podprogram grantového systému ministerstva.
(2) Na čele komisie je predseda komisie, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje podpredseda komisie. Predsedu a podpredsedu komisie zo svojich členov volí komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
(3) Administratívne a technické podmienky pre činnosť komisie zabezpečuje organizačný útvar ministerstva, v ktorého pôsobnosti je príslušný program grantového systému ministerstva (ďalej len „gestor“).
(4) Agendu komisie vedie tajomník komisie, ktorého na návrh predstaveného gestora vymenúva a odvoláva minister. Tajomníkom komisie je zamestnanec ministerstva. Tajomník komisie nie je členom komisie.

Čl. 3
Členstvo v komisii

(1) Komisia má najmenej 5 a najviac 11 členov. Počet členov komisie musí byť nepárny. Členov komisie vymenúva minister na návrh gestora. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
(2) Členmi komisie môžu byť odborníci najmä z vecne príslušných oblastí kultúry, zamestnanci rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva ako aj štátni zamestnanci, ktorých služobným úradom je ministerstvo, najviac však jeden pracovník ministerstva v každej komisii. 
 (3) Funkčné obdobie komisie je dvojročné. Člena komisie môže minister vymenovať aj opätovne.
(4) Členstvo v komisii zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia člena,
b) ak nie je potvrdené novým ministrom do jedného mesiaca od jeho nástupu do funkcie,
c) vzdaním sa členstva,
d) odvolaním člena,
e) úmrtím člena.

(5) Člena komisie môže minister odvolať, najmä ak

a) sa bez písomného ospravedlnenia nezúčastnil dvoch za sebou nasledujúcich rokovaní komisie; o tejto skutočnosti je tajomník komisie povinný informovať ministra,
b) porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa čl. 4 ods. 6,
c) rozhodoval o žiadosti o poskytnutie dotácie v rozpore s čl. 5 ods. 6.

Čl. 4
Rokovanie komisie

(1) Rokovanie komisie zvoláva na základe pokynu predstaveného gestora tajomník komisie.
(2) Predseda komisie vedie rokovanie komisie, zodpovedá za jeho priebeh a podpisuje zápis z rokovania vrátane návrhu protokolu podporených a nepodporených žiadostí o poskytnutie dotácie.
(3) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda alebo podpredseda komisie. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie. V prípade rovnosti hlasov členov komisie je rozhodujúci hlas predsedu komisie. Ak predseda komisie nie je prítomný, alebo nemôže hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov, rozhoduje hlas podpredsedu komisie.
(4) Na rokovaní komisie sa zúčastňuje tajomník komisie. Rokovanie komisie je neverejné. So súhlasom všetkých prítomných členov komisie sa na rokovaní komisie môže zúčastniť aj osoba, ktorá nie je jej členom. 
(5) Z rokovania komisie vyhotovuje tajomník komisie neodkladne zápis a návrh protokolu podporených a nepodporených žiadostí o poskytnutie dotácie.
(6) Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s jednotlivými žiadosťami o poskytnutie dotácie a tiež o návrhoch komisie na poskytnutie dotácie pred konečným rozhodnutím ministra o jej poskytnutí. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sa zúčastnili na rokovaní komisie v súlade s odsekom 4.
(7) O výsledkoch rokovania komisie informuje výlučne ministerstvo.

Čl. 5
Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie na rokovanie komisie predkladá tajomník komisie. 
(2) Tajomník komisie je povinný informovať členov komisie o

a) ministerstvom schválených prioritách štátnej podpory v príslušnej oblasti,
b) všetkých platných všeobecne záväzných právnych predpisoch 1) a interných predpisoch ministerstva 2), ktoré upravujú poskytovanie dotácií,
c) spôsobe a kritériách hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie,
d) povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa čl. 4 ods. 6,
e) postupe v prípade konfliktu záujmov podľa čl. 5 ods. 6.

(3) Komisia hodnotí žiadosti o poskytnutie dotácie z odborného hľadiska v súlade s prioritami a kritériami príslušného programu/podprogramu, ktoré sú obsiahnuté v metodickom usmernení pre žiadateľov o poskytnutie dotácie, z hľadiska efektívnosti využitia dotácie, ako aj z hľadiska opodstatnenosti a primeranosti požadovaných finančných prostriedkov v súlade so spôsobom hodnotenia žiadostí stanoveným ministerstvom a so schémou štátnej pomoci,3) ak bola pre príslušný program schválená.
(4) Návrhy komisie musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom1) a internými predpismi ministerstva2), ktoré upravujú poskytovanie dotácií.
(5) Komisia na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácie navrhuje poskytnutie alebo neposkytnutie dotácie jednotlivým projektom. V prípade, že je návrh na poskytnutie dotácie na príslušný projekt nižší ako žiadateľom požadovaná výška dotácie, určí komisia konkrétne výdavky – nákladové položky, na ktoré má byť dotácia poskytnutá.
(6) Člen komisie, ktorý má vzťah k hodnotenej žiadosti o poskytnutie dotácie alebo jej žiadateľovi, je povinný o tejto skutočnosti informovať komisiu; z  hodnotenia takejto žiadosti je tento člen komisie vylúčený. Tajomník komisie uvedie túto skutočnosť v zápise z rokovania komisie.
(7) Ak tajomník komisie zistí, že člen komisie neinformoval komisiu o skutočnostiach uvedených v odseku 6, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť ministrovi. 

Čl. 6
Vypracúvanie odborných posudkov

 

(1) Predstavený gestora môže požiadať odborníka alebo skupinu odborníkov o vypracovanie odborného posudku alebo hodnotenia predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie.
(2) Osoby podľa odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie dotácie a návrhoch komisie na poskytnutie dotácie, ktoré sa dozvedeli pri svojej činnosti, pred konečným rozhodnutím ministra o poskytnutí dotácie.

Čl. 7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

(1) Člen komisie alebo odborník podľa čl. 6 ods. 1, ktorý nemá bydlisko v Bratislave, má nárok na náhradu cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie člena komisie podľa osobitného predpisu.4)
 (2) Na návrh predstaveného gestora môže minister v súlade s interným predpisom ministerstva 5) rozhodnúť o poskytnutí odmeny členovi komisie za výkon jeho funkcie alebo odborníkovi podľa čl. 6 ods. 1; o výške tejto odmeny rozhodne na základe rozsahu činností spojených s výkonom funkcie. Nárok na odmenu nemajú štátni zamestnanci, ktorých služobným úradom je ministerstvo.
(3) Zrušuje sa: 

Organizačný a rokovací poriadok komisií programov grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 5121/2006 -110/19266.

 

(4) Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť 1. októbra 2007. 

                                                                                        Marek Maďarič 
                                                                                        minister kultúry 1) Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075.  

2) Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK -4062/2007-10/14649 o poskytovaní dotácií, metodické usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Grantového systému Ministerstva kultúry SR v roku 2008.
3) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999.

4) Zákon č. 283/2002 Z .z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

5) Príkaz ministra kultúry č. 7/2007 z 12. februára 2007.

 

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať