– k žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť potvrdenia zo sociálnej poisťovne, daňového úradu, všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov), konkurzného súdu (potvrdenie vydáva okresný súd v sídla kraja, potvrdenie musia predložiť všetci žiadatelia, okrem subjektov verejnej správy, cirkvi a náboženskej spoločnosti) a inšpektorátu práce (len živnostníci, obchodné spoločnosti a združenia právnických osôb) /ďalej len „potvrdenia“/

Potvrdenia je potrebné priložiť nasledovne:

1x originál resp. overenú kópiu potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace ku dňu podania konkrétnej žiadosti. Originál resp. overenú kópiu potvrdení je potrebné priložiť kprvej žiadosti, ktorá bude na ministerstvo zaslaná bez ohľadu na to, do ktorého programu sa žiadosť podáva.
– do ostatných žiadostí o dotáciu postačí priložiť kópie potvrdení resp. odvolávku na žiadosť, vktorej sú originály resp. overené kópie potvrdení priložené.

Žiadateľ predkladá :

– potvrdenie zo Sociálnej poisťovni o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,

Vzor žiadosti do Sociálnej poisťovne (pdf, 6.61 kb)
Kontakt: Sociálna poisťovňa – http://www.socpoist.sk/
potvrdenie bude vydané bezplatne

– potvrdenie zdravotných poisťovní o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,

  • potvrdenie sa predkladá bez ohľadu na to, či žiadateľ má zamestnancov
  • k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní

Vzor žiadosti do zdravotnej poisťovne (pdf, 6.68 kb)
Kontakty:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – http://www.vszp.sk/
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. – http://www.dovera.sk/
Union, zdravotná poisťovňa, a.s. – http://www.unionzp.sk/
 

potvrdenie bude vydané bezplatne

– potvrdenie z Daňového úradu o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,

Vzor žiadosti na daňový úrad (pdf, 6.94 kb)

potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

– potvrdenie príslušného konkurzného súdu o tom, že žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti v konkurze alebo v reštrukturalizácii
– žiadosť o vystavenie potvrdenia sa predkladá na okresný súd v sídle kraja,

Vzor žiadosti na konkurzný súd (pdf, 6.43 kb)
kontakty na súdy http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=lb2&uc=ps/adsuc
Prehľad dní určených na prijímanie verejnosti na súdoch:
http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=lb3&uc=ps/hpv

doklad bude vydaný za poplatok  

 

 

 

 

Aké potvrdenia predložiť:

Fyzická osoba jednotlivec (občan):
– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
– od tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený,
– potvrdenie príslušného daňového úradu,
– potvrdenie konkurzného súdu,

Fyzická osoba živnostník:
– potvrdenie zo sociálnej poisťovne – potvrdenie musí znieť na IČO, ministerstvo však bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
– od všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov), ministerstvo však bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
– potvrdenie príslušného daňového úradu  -ministerstvo bude akceptovať len potvrdenie vydané na DIČ resp. IČO,
– potvrdenie konkurzného súdu,
– potvrdenie inšpektorátu práce.

Právnická osoba /obchodné spoločnosti/:
– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
– potvrdenie príslušného daňového úradu,
– potvrdenie konkurzného súdu,
– potvrdenie inšpektorátu práce.

Záujmové združenie právnických osôb:
– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
– potvrdenie príslušného daňového úradu,
– potvrdenie konkurzného súdu,
– potvrdenie inšpektorátu práce.
 
VÚC, obec:
– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
– od všetkých zdravotných poisťovní – – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
– potvrdenie príslušného daňového úradu.

Rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec:
– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
– potvrdenie príslušného daňového úradu.

Cirkev a náboženská spoločnosť:
– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
– potvrdenie príslušného daňového úradu.

Verejná vysoká škola:
– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
– potvrdenie príslušného daňového úradu.

Občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond, Matica slovenská:
– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,
– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
– potvrdenie príslušného daňového úradu,
– potvrdenie konkurzného súdu.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať