Povinná elektronická registrácia žiadostí

Povinná elektronická registrácia žiadostí je pre všetky programy grantového systému ministerstva spoločná. Žiadatelia v programe Umenie 2007 postupujú v súlade s Podmienkami poskytovania dotácií v programe Umenie 2007 nasledovne:

najprvtreba vyplniť Elektronický formulár žiadosti (Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2007, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné vyhlásenie, Kontrolný list povinných náležitostí)

nevyhnutné je vyplniť tie časti elektronickej registrácie žiadosti, ktoré sú vyznačené ako povinné (označené žltou farbou). Do jednotlivých polí elektronickej registrácie sa vypĺňajú údaje totožne s písomne doručenou kompletnou žiadosťou o poskytnutie dotácie

po ukončení povinnej elektronickej registrácie systém umožní registráciu vytlačiť

 

odporúčame názov projektu uviesť stručne a výstižne. Názov musí byť identický vo všetkých vyplnených formulároch

 

Povinná elektronická registrácia žiadostí

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať