Prehľad grantových programov a podprogramov na rok 2009

Program 1 – Obnovme si svoj dom  

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Program 2 – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

2.1    Knižnice a knižničná činnosť
2.2    Múzeá a galérie
2.3    Ochrana kultúrneho dedičstva
2.4    Akvizícia múzeí a galérií
2.5    Akvizícia knižníc

Program 3 – AudioVízia 2009

3.1  Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development)
3.2  Produkcia audiovizuálnych diel 
3.3  Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.4  Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel
3.5. Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.6  Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel
3.7  Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel
3.8  Edičná činnosť v oblasti audiovízie

Program 4 – Umenie

4.1   Divadlo a tanec         

        4.1.1   Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby   
   
    4.1.2   Reprízy javiskového diela 
        4.1.3   Prehliadky, festivaly, súťaže 
        4.1.4   Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, semináre, súťaže a pod., členstvo 
                  v medzinárodných mimovládnych organizáciách) 
        4.1.5   Divadelná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)

4.2   Hudba

        4.2.1   Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby 
        4.2.2   Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov 
        4.2.3   Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, semináre, súťaže a pod., členstvo 
                  v medzinárodných mimovládnych organizáciách) 
        4.2.4   Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov 
        4.2.5   Hudobná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)

4.3   Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

        4.3.1   Tvorba a realizácia diel 
        4.3.2   Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky 
        4.3.3   Edukačné aktivity (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, súťažné podujatia, 
                  členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách) 
        4.3.4   Reflexia výtvarných umení (konferencie, semináre, sympóziá)

4.4   Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

        4.4.1   Periodické podujatia a ďalšie aktivity – festivaly, cykly, prehliadky prekračujúce rámec jedného druhu 
                  umenia  
        4.4.2   Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity – kultúrne podujatia, ktoré sú súhrnom kultúrnych a umeleckých 
                  aktivít prekračujúce rámec jedného druhu umenia 
        4.4.3   Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, 
                  semináre, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách) 
        4.4.4   Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia (konferencie, semináre, kolokviá)

4.5   Literatúra a knižná kultúra

        4.5.1   Vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež 
        4.5.2   Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 
        4.5.3   Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry 
        4.5.4   Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry 
        4.5.5   Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov 
        4.5.6   Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry

Program 5 – Pro Slovakia

5.1  Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí 
5.2  Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
5.3  Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov

Program 6 – Kultúra národnostných menšín

6.1 Živá kultúra
6.1.1 Festivaly a prehliadky
6.1.2 Folklórne aktivity a podujatia
6.1.3 Divadelná činnosť
6.1.4 Súťaže v umeleckej tvorivosti
6.1.5 Umelecké tvorivé dielne
6.1.6 Detské a mládežnícke tábory
6.1.7 Výstavné aktivity
6.1.8 Literárne aktivity

6.1.9 Výskum
6.1.10 Produkcia

6.2 Periodická tlač
6.2.1 Denníky
6.2.2 Týždenníky
6.2.3 Mesačníky a dvojmesačníky
6.2.4 Štvrťročníky
6.2.5 Občasníky
6.2.6 Elektronické periodiká

6.3 Neperiodická tlač
6.3.1 Pôvodná tvorba národnostných autorov
6.3.2 Prekladová literatúra
6.3.3 Společensko-vedná literatúra
6.3.4 Monografie (dvojjazyčné) miest a obcí
6.3.5 CD nosiče

6.4 Kultúrna politika 
6.4.1 Multikultúrne prezentačné aktivity smerom k majorite
6.4.2 Odborné multikultúrne semináre a konferencie
6.4.3 Multikulturálny výskum
6.4.4 Produkcia multikultúrnych dokumentárnych filmov

Program 7 – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

7.1  Živá kultúra
7.2  Periodická tlač
7.3  Neperiodická tlač

Program 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

8.1  Prehliadky, festivaly, súťaže
8.2  Edukačné aktivity
8.3  Vznik a prezentácia tvorby
8.4  Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Program 9 – Kultúrne poukazy

9.1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – 
      – zriaďovatelia škôl

9.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – 
      – kultúrne inštitúcie

Program 10 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať