Program 1 – Obnovme si svoj dom – termín uzávierky 14. november 2009  

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Program 2 – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií – termín uzávierky 30. november 2009

2.1 Knižnice a knižničná činnosť
2.2 Múzeá a galérie
2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
2.4 Akvizícia múzeí a galérií
2.5 Akvizícia knižníc

Program 3 – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice – termín uzávierky 10. november 2010

Program 4 – Umenie – termín uzávierky 30. november 2009

4.1   Divadlo a tanec

4.1.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.1.2 Reprízy javiskového diela (naštudované v predchádzajúcich kalendárnych rokoch)
4.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže
4.1.4 Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, semináre, súťaže a pod., členstvo
         v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.1.5 Divadelná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)

4.2   Hudba

4.2.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
4.2.3 Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, semináre, súťaže a pod., členstvo
         v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.2.4 Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov
4.2.5 Hudobná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)

4.3   Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

4.3.1 Tvorba a realizácia diel
4.3.2 Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
4.3.3 Edukačné aktivity (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty,
         semináre, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.3.4 Reflexia výtvarných umení (konferencie, semináre, sympóziá)

4.4   Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

4.4.1 Periodické podujatia a ďalšie aktivity  
4.4.2 Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity                  
4.4.3 Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé

         pobyty, semináre, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.4.4 Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia (konferencie, semináre,
                kolokviá)

4.5   Literatúra a knižná kultúra

4.5.1 Vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
4.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
4.5.4 Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
4.5.5 Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry

Program 5 – Pro Slovakia termín prvej uzávierky 15. január 2010
                                           termín druhej uzávierky 15. máj 2010

5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
5.3 Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov

Program 6 – Kultúra národnostných menšín – termín uzávierky 10. november 2009

6.1 Živá kultúra

6.1.1 Festivaly a prehliadky
6.1.2 Folklórne aktivity a podujatia
6.1.3 Divadelná činnosť
6.1.4 Súťaže v umeleckej tvorivosti
6.1.5 Umelecké tvorivé dielne
6.1.6 Kultúrno-vzdelávacie tábory
6.1.7 Výstavné aktivity
6.1.8 Literárne aktivity
6.1.9 Výskum

6.2 Periodická tlač

6.2.1 Denníky
6.2.2 Týždenníky a dvojtýždenníky
6.2.3 Mesačníky a dvojmesačníky
6.2.4 Štvrťročníky
6.2.5 Občasníky

6.3 Neperiodická tlač

6.3.1 Pôvodná tvorba národnostných autorov
6.3.2 Prekladová literatúra
6.3.3 Spoločensko-vedná a umenovedná literatúra
6.3.4 Monografie (dvojjazyčné) miest a obcí
6.3.5 Elektronické médiá a multimediálne projekty

6.4 Kultúrna politika

6.4.1 Multikultúrne prezentačné aktivity smerom k majorite
6.4.2 Odborné multikultúrne semináre a konferencie
6.4.3 Multikulturálny výskum

Program 7 – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva – termín uzávierky 27. november 2009

7.1  Živá kultúra
7.2  Periodická tlač
7.3  Neperiodická tlač

Program 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť – termín uzávierky 20. november 2009

8.1  Prehliadky, festivaly, súťaže
8.2  Edukačné aktivity
8.3  Vznik a prezentácia tvorby
8.4  Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Program 9 – Kultúrne poukazy
termín uzávierky podprogramu 9.1 – 31. december 2009
 termín uzávierky podprogramu 9.2 – 31. august 2010

9.1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám –
      – zriaďovatelia škôl
9.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám –
      – kultúrne inštitúcie

Program 10 – Národný cintorín v Martine – termín uzávierky 1. február 2010

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať