I. Príjmy kapitoly

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 stanovuje pre kapitolu kultúry príjmy v sume 38 000 tis. Sk.
 

Organizácia

 Skutočnosť
za rok
2001

Rozpis
na rok
 2002 

  Rozpis
 na rok
2003

index
%
3 : 1 

index
 %
3 : 2

              a

              1

             2

             3

4

5

Slov.nár.knižnica

1 947

750

   920

  47,3

122,7

Univerzit.knižnica

2 198

        1 540

1 110

  50,5

  72,1

ŠVK, Prešov

   535

400

    400

  74,8

100,0

ŠVK, Košice

1 135

        1 200

    676

  59,6

 56,3

PÚ SR

        30 600

Bibiana

  534

210

    515

  96,4

245,2

MK SR aparát

8 039

        3 000

 3 779

  47,0

126,0

C e l k o m

       14 388

        7 100

        38 000

264,1

535,2

Poznámka: rozpočet príjmov ŠVK Prešov a Košice nebol v schválenom rozpise pre rezort kultúry na rok 2002, bol upravený rozpočtovým opatrením MF SR v 5/2002

     Pre Slovenskú národnú knižnicu sa rozpisujú na rok 2003 príjmy vo výške 150 tis. Sk z prenájmu a  770 tis. Sk  v rámci položky 220 – administratívne poplatky, najmä za kopírovacie práce, Medziknižničný výpožičný systém a Medzinárodný medziknižničný výpožičný systém, poplatky
za výpožičné služby, ako aj zo vstupného.

     Univerzitnej knižnici sa rozpisujú príjmy na rok 2003  na položke 220 z titulu poplatkov za  poskytnuté  služby  vo  výške 1 005 tis. Sk /kopírovacie práce,  Medziknižničný výpožičný systém a  Medzinárodný  medziknižničný  výpožičný  systém,  rešeršné  služby  a poplatky za výpožičné služby/ a na položke 212 príjmy z prenájmu v sume 105 tis. Sk. Zníženie príjmov vyplýva z obmedzenia prevádzky  vzhľadom na rekonštrukciu budov UK.

     ŠVK Prešov  sa rozpisujú  príjmy na položke 223 vo výške 400 tis. Sk za zápisné, za rešeršné a reprografické služby a z poplatkov za upomienky.

     ŠVK Košice sa rozpisujú na rok 2003 príjmy v celkovej sume 676 tis. Sk, z toho  na položke 212 v sume 90 tis. Sk z prenájmu a na položke 220 v sume 586 tis. Sk, najmä za poskytované služby.

     Pre PÚ SR sa rozpisujú príjmy za prenájom na položke 212  v sume  15 000 tis. Sk a na položke 223 za služby  v sume 15 600 tis. Sk.

        

     Pre Bibianu – medzinárodný dom umenia pre deti sa rozpisujú príjmy na rok 2003

Na položke 223 v sume 515 tis. Sk v súvislosti  s realizáciou akcií BIB a BAB. 

     Ministerstvu kultúry SR – aparátu na rok 2003 sa rozpisujú príjmy celkom v objeme 3 779 tis. Sk, z toho príjmy z prenájmu na položke 212 v sume 1 600 tis. Sk / priestory v budove MK SR na Nám. SNP 33, od Literárneho fondu za prenájom budovy na Štúrovej/, príjmy za  služby na položke 223 v sume 60 tis. Sk a príjmy na položke 292 v sume 2 119 tis. Sk.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať