Ukazovateľ

Skutočnosť

Rozpis 

Návrh
rozpočtu

%

2001

2002

2003

3:2

a

1

2

3

4

I. PRÍJMY

15 900

5 500

38 000

690,9

II.VÝDAVKY

Výdavky kapitoly spolu

2 447 202

2 887 507

3 371 673

116,8

v tom:

A. Bežné výdavky spolu /600/

2 049 751

2 131 997

2 583 478

121,2

z toho:

Bežné výdavky rozpočtových  org.

250 025

268 505

451 152

168,0

z toho Program Rozvoj kultúry

0

10 000

12 663

  126,6

           Podpr. ŠO  výskumu a vývoja

0

0

4 500

0

           Podpr. PRENAME MK SR

0

0

3 200

0

A.1. mzdy, platy, služobné príjmy

a ostatné vyrovnania /610/

85536

99 550

175 823

  176,6

A.4.Bežné transfery /640/

1 799 726

1 863  492

2 132 326

114,4

z toho:

 príspevkovým org /641001/

947 551

 948 739

1 201 605

126,6

v tom : Program Rozvoj kultúry

0

36 700

27 825

    75,8

            Program PRENAME

2 800

1 500

1 500

100,0

štátnym fondom – ŠFK Pro Slovakia

71 172

0

0

0

Jednotlivcom a nezisk.  org./642/

700 200

737 883

813 110

110,2

          v tom Program Pro Slovakia:

0

0

42 000

0

zo 642

a/ Občianskym zdr. /642001/ v tom:

106 502

80 300

91 117

113,5

transfer pre občianske združenia

27 400

6 000

0

0

z toho:

         divadelníctvo

6 073

1 000

0

0

         literatúra

3 427

1 000

0

0

         hudba a koncertná činnosť

4 557

1 000

0

0

         výtv. umenie, architekt., dizajn

5 346

1 000

0

0

         kinematografia a audiovízia

4 042

1 000

0

0

         folklór

0

0

0

0

         obč. združ. neumel. smeru

3 955

1 000

0

0

podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach SR

3 953

0

0

0

umelecké a kultúrne časopisy

11 949

5 000

8 117

162,3

kultúra  menšín

29 647

49 000

50 200

 102,4

Matica slovenská

18 782

10 500

15 000

142,9

mimoriadne kultúrne  aktivity

13 216

9 000

1500

16,7

z toho :  prezent. kultúry v zahraničí

0

0

1500

0

umelecká literatúra a časopisy pre deti  a mládež

1 026

500

1 000

200,0

pôvodná slovenská umelecká literatúra

205

300

300

100,0

umenovedná a umeleckonáučná lit.

324

0

0

0

Program Pro Slovakia

0

0

15 000

0

b/ neziskové organizácie /642002/

4 271

5 000

 5 800

116,0

v tom: občianske združenia

361

0

0

0

z toho :

hudba a koncertná činnosť

170

0

0

0

kinematografia a audiovízia

98

0

0

0

výtvarné umenie, architekt. a dizajn

93

0

0

0

kultúra menšín

1 065

0

2 800

0

podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach

120

0

0

0

mimoriadne kultúrne aktivity

2 725

5 000

0

0

mimoriadne kultúrne aktivity ostatné

2 006

0

0

0

Program Pro Slovakia

0

0

3 000

0

c/ BT RO/čl. popl. v tuzemsku / 642 006

96

49

75

153,1

d/ cirkvi a náb. sp., vrátane  charity

587 371

651 334

686 877

105,5

Program Pro Slovakia /642 008/

0

0

19 000

0

Program Rozvoj kultúry /642008/

0

0

2 100

0

e/BT RO /odst.,odch.,odm., zásluhy/

499

1 200

3 041

253,4

f/jednorazový peňažný príspevok  /642 035/  

0

0

5 100

0

z toho : Program Pro Slovakia

0

0

5 000

0

             Program Rozvoj kultúry

0

0

100

0

Dotácie právnickým osobám /643/

55 316

88 500

0

0

v tom oblasti:

 umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež

4 786

5 000

0

0

 pôvodná slovenská umelecká literatúra

3 497

4 000

0

0

 tvorba a výr.  dlhom.  hraného filmu

14 452

16 000

0

0

 umelecké a kultúrne časopisy

1 447

4 000

0

0

 kultúra menšín

10 479

35 000

0

0

 mimoriadne kult. aktivity

19 405

23 000

0

0

 umenovedná a umeleckonáučná lit.

1 250

1 500

0

0

Dotácie nefinančným subjektom – právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom /644/

11 185

12 800

77 200

603,1

v tom:

 tvorba a výr. dlhom. hraného filmu

0

4 000

20 000

500,0

 umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež

1 090

1 500

 5 500

366,6

 pôvodná slovenská umelecká literatúra

2 190

1 700

6 200

364,7

 umelecké a kultúrne časopisy

717

1 000

5 000

500,0

 kultúra menšín

2 619

2 000

27 000

1350,0

 mimoriadne kult. aktivity

3 383

1 100

 500

45,4

z toho : prezent. kultúry v zahraničí

0

0

 500

0

umenovedná a umeleckonáučná lit.

1 186

1 500

3 000

200,0

Program Pro Slovakia

0

0

10 000

0

Bežné transfery na rôznych úrovniach /647 003/ -Program Pro Slovakia

0

53 694

0

0

Bežné transfery na rôznych úrovniach /648 003/ –  Program Pro Slovakia

0

0

18 000

0

Bežné transfery do zahraničia /649/

13 757

21 876

22 411

102,4

z toho: poplatky za členstvo v medzin. organizáciách   /649 003/

11 922

15 076

18 215

120,8

B. Kapitálové výdavky spolu /700/

397 451

755 510

788 195

104,3

v tom:

B.1.Kapitálové aktíva roz.org./710/

120 186

195 500

176 130

90,1

z toho : Program Rozvoj kultúry

0

15 000

6 900

46,0

B.2.Kapitálové transfery /720/

277 265

560 010

612 065

109,3

z toho:

kapitálové transfery príspevkovým organizáciám …   /721001 až  725/

277 265

516 288

612 065

109,3

v tom : Program Rozvoj kultúry

0

6 000

25 850

430,8

            Program Pro Slovakia

0

43 722

0

0

D. Účelové prostriedky

867 831

950 782

938 639

98,8

 v tom:

Program Pro Slovakia

71 172

97 416

70 000

71,8

transfery /Programy

RK – Umelecká literatúra a časopisy 
pre deti a mládež / podprogram

6 902

7 000

6 500

92,9

ÚT- občianske združenia

27 761

6 000

0

x

v tom:

divadelníctvo

6 073

1 000

0

x

literatúra

3 427

1 000

0

x

hudba a koncertná činnosť

4 727

1 000

0

x

výtv. umenie, architektúra a dizajn

5 439

1 000

0

x

kinematografia a audiovízia

4 140

1 000

0

x

folklór

0

0

0

x

obč. združ. neumeleckého smeru

3 955

1 000

0

x

RK- Pôvodná slovenská umelecká literatúra

5 892

6 000

6 500

108,3

RK -Tvorba a výroba dlhometrážneho hraného filmu

14 452

20 000

20 000

100,0

ÚT – umelecké a kultúrne časopisy

14 113

10 000

13 117

131,2

ÚT – kultúra menšín

43 810

86 000

80 000

93,0

UT – cirkvi a náboženské spoločnosti

597 871

651 334

686 877

105,5

z toho:

Slovenská katolícka charita

55 500

57 500

60 375

105,0

Evanjelická diakonia ECAV

4 700

5 300

5 495

103,7

ÚT – Matica slovenská

18 782

10 500

23 000

219,0

ÚT – Mimoriadne kult. aktivity

40 735

38 100

 0

x

podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach SR

4 073

0

0

0

ORP – Projekty na pomoc krajanom

1 835

*6 000

3 500

58,3

RK – Umenov. a umeleckonáučná  lit.

2 760

3 000

3 000

100,0

RK – Prezentácia slov. kultúry v zahraničí

0

4 000

8 363

209,1

zameriavanie v zmysle zákona NR SR č. 282/1993 Z. z.

16 151

8 000

8 500

106,3

hospodárska mobilizácia

22

82

82

100,0

ŠO na výskum a vývoj

0

0

4 500

0

PRENAME – MK SR

2 800

1 500

4 700

313,3

*/ v tom delimitácia  2 650 tis. Sk na základe uznesenia vlády SR č. 1211/2001 k 1.1.2002

Poznámka : V súlade so schválením novej rozpočtovej  klasifikácie  sa zlučujú dotácie
pre právnické osoby /predtým položka 643/ a dotácie pre fyzické osoby – podnikateľov /predtým položka 644/  do jednej položky rozpočtovej klasifikácie, a to položky  644, čo skresľuje vykazované percentá jednotlivých transferov.  Ďalej sa mení číselné označenie položky pre transfery na rôznej úrovni /predtým 647 – teraz 648/
a pre bežné transfery do zahraničia /predtým 648 – teraz 649/.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať