Štruktúra programov a podprogramov Grantového systému MK SR 2008

Program 1 – Obnovme si svoj dom – termín uzávierky na predkladanie žiadostí 5.11.2007

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
1.3. Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Program 2 – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií – 30.11.2007

2.1 Knižnice a knižničná činnosť
2.2 Múzeá a galérie
2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
2.4 Akvizícia múzeí a galérií
2.5 Akvizícia knižníc

Program 3 – Audiovízia 2008 – I. kolo 5.11.2007, II.kolo 31.3.2008

3.1 Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development)
3.2 Produkcia audiovizuálnych diel
3.3 Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.4 Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel
3.5 Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.6 Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel
3.7 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel
3.8 Edičná činnosť v oblasti audiovízie

Program 4 – Umenie – 16.11.2007

4.1 Divadlo a tanec

4.1.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.1.2 Reprízy javiskového diela
4.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže
4.1.4 Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, konferencie, semináre, kolokviá, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.1.5 Divadelná reflexia

4.2 Hudba

4.2.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží a koncertov
4.2.3 Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, konferencie, semináre, kolokviá, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.2.4 Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov
4.2.5 Hudobná reflexia

4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

4.3.1 Tvorba a realizácia diel
4.3.2 Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
4.3.3 Edukačné aktivity (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, konferencie, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách) 
4.3.4 Reflexia výtvarných umení

4.4 Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

4.4.1 Periodické podujatia a ďalšie aktivity
4.4.2 Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity
4.4.3 Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, konferencie, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.4.4 Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia

4.5 Literatúra a knižná kultúra

4.5.1 Vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
4.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
4.5.4 Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
4.5.5 Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry

Program 5 – Pro Slovakia – I.kolo 7.12.2007, II.kolo 30.5.2008

5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
5.3 Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov

Program 6 – Kultúra národnostných menšín – 26.11.2007

6.1 Živá kultúra

6.1.1 Festivaly a prehliadky
6.1.2 Folklórne aktivity a podujatia
6.1.3 Divadelná činnosť
6.1.4 Súťaže v umeleckej tvorivosti
6.1.5 Umelecké tvorivé dielne
6.1.6 Detské a mládežnícke tábory
6.1.7 Výstavné aktivity
6.1.8 Literárne aktivity

6.2 Periodická tlač

6.2.1 Denníky
6.2.2 Týždenníky
6.2.3 Mesačníky a dvojmesačníky
6.2.4 Štvrťročníky
6.2.5 Občasníky
6.2.6 Elektronické periodiká

6.3 Neperiodická tlač

6.3.1 Pôvodná tvorba národnostných autorov
6.3.2 Prekladová literatúra
6.3.3 Společensko-vedná literatúra
6.3.4 Monografie (dvojjazyčné) miest a obcí
6.3.5 CD nosiče

6.4 Kultúrna politika 

6.4.1 Prezentačné aktivity smerom k majorite
6.4.2 Odborné semináre
6.4.3 Výskum
6.4.4 Produkcia dokumentárnych filmov

Program 7 – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva – 7.12.2007

7.1 Živá kultúra
7.2 Periodická tlač
7.3 Neperiodická tlač

Program 8 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť – 14.12.2007

8.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
8.2 Edukačné aktivity
8.3 Vznik a prezentácia tvorby
8.4 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Program 9 – Kultúrne poukazy – podrobnejšie údaje budú zverejnené neskôr

Poznámka: Podmienkou účasti je minimálne 5 % spolufinancovanie predloženého projektu pri všetkých programoch a podprogramoch. 
Bratislava 17.9.2007

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať