Umelecké a profesijné zoskupenia

Spolok slovenských spisovateľov (SSS)
Laurinská 2
815 84 Bratislava 1
Tel.: +421 2 5441 8670
e-mail: spolspis@stonline.sk
internet: www.spolokspisovatelov.sk
Štatutárny zástupca
: Miroslav Bielik, predseda SSS

Spolok slovenských spisovateľov je dobrovoľná nezávislá organizácia spisovateľov bez ohľadu na ich umeleckú, politickú, generačnú či národnú príslušnosť.
Ako najstaršia spisovateľská organizácia na Slovensku (založená v roku 1923 a v rozličných formách pretrvávajúca, v súčasnosti vedená ako občianske združenie) vytvára priaznivé podmienky na slobodný rozvoj slovenskej literatúry a jej všestranné uplatnenie doma i v zahraničí – viď Stanovy SSS na www.spolokspisovatelov.sk. SSS vydáva aj dve periodiká: Literárny týždenník Dotyky, časopis pre mladú literatúru a umenie.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s. r. o, má prioritu vo vydávaní pôvodnej tvorby, osobitne členov SSS.

 

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS)
Laurinská 2
815 08 Bratislava
e-mail: aoss.spisovatelov@gmail.com
Predsedníčka: Vladimíra Komorovská

Tel.: +421 948 595 495

AOSS vznikla ako záujmové združenie, v ktorom sa sústredili všetky občianske organizácie spisovateľov. Účelom vzniku bolo zachovať stavovskú organizáciu spisovateľov všetkých žánrov vrátane literárnych vedcov, publicistov a kritikov. AOSS organizuje seminárne stretnutia členov, literárnovedné konferencie, autorské stretnutia a literárne podujatia s mládežou a s čitateľmi v knižniciach, seminárne a súťažné prehliadky mladých autorov, medzinárodné konferencie, uvádzanie nových kníh, udeľovanie cien a prémií. Je partnerom štátnych a miestnych inštitúcií pri rozvoji pôvodnej literárnej tvorby na Slovensku a presadzovaní záujmov spisovateľskej obce. Je zároveň prostredníctvom Slovenského centra P.E.N. súčasťou medzinárodnej organizácie P.E.N. International, ktorá chráni slobodu vyjadrovania, najmä slobodu slova v literatúre. AOSS vydáva literárny časopis Romboid.

AOSS združuje:
Klub nezávislých spisovateľov – KNS (www.kns.sk)
Obec spisovateľov Slovenska – OSS
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku –SMSS
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku –SUSS
Slovenské centrum P.E.N. (www.scpen) – SC P.E.N
Klub literatúry faktu –KLF


Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVK SR)
Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Tel.: +421 2 2102 8580
e-mail: sekretariat@zvks.sk
internet: http://www.zvks.sk/
Predseda:
Juraj Heger
Tel.: +421 905 643 352
e-mail: predseda@zvks.sk
Podpredseda:
Vladimír Michal
Tel.: +421 905 435 136

Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky je samostatná dobrovoľná organizácia, ktorá zastupuje záujmy svojich členov, ochraňuje ich vydavateľské a obchodné podnikanie a stará sa o jeho všestranný rozvoj. Zároveň vykonáva poradenskú a informačnú činnosť. ZVK SR sa zameriava na rozvoj tradícií demokracie a humanity v slovenskej kultúre. Má významné miesto pri nadväzovaní a udržiavaní kontaktov s príbuznými inštitúciami doma a v zahraničí.
Združenie bolo založené krátko po vzniku Slovenskej republiky. Jeho prvým predsedom sa stal Dr. Alexius Aust. Vzniklo na základe prirodzeného záujmu vydavateľov a kníhkupcov zastrešiť ich profesijné záujmy. Pre svojich členov organizuje rôzne podujatia: školenia, profesijné zájazdy na knižné veľtrhy (najmä Frankfurt, Bologna, Londýn, Paríž, Praha) a ďalšie spoločenské podujatia. Spolupracuje na vydávaní odborného časopisu Knižná revue, je spoluorganizátorom medzinárodnej knižnej výstavy Bibliotéka a podobne. Podporuje udeľovanie rôznych knižných cien. ZVK SR združuje viac ako 60 subjektov. V súčasnosti zastrešuje vyše osemdesiat percent knižnej výroby v Slovenskej republike. 

 

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL)
Laurinská 2
811 01 Bratislava
Tel.,fax: +421 2 5443 4916
e-mail: info@sspul.sk
internet: http://www.sspul.sk
Predsedníčka:
 Oľga Ruppeldtová

SSPUL združujeprekladateľov, ktorých cieľovým jazykom je slovenčina alebo jazyk minorít žijúcich na Slovensku. Má 342 členov, ktorí prekladajú zo 43 jazykov. Medzi najvýznamnejšie ciele združenia patrí zvyšovanie kvality umeleckého prekladu, podpora vzdelávania a sociálneho postavenia prekladateľov a nadväzovanie kontaktov so zahraničím. SSPUL je členom: CEATL (Európska rada asociácií prekladateľov umeleckej literatúry), FIT (Svetová organizácia prekladateľov a tlmočníkov), AVTE (Európski prekladatelia audiovizuálnych diel) a SKKD (Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu). SSPUL organizuje odborné jazykové semináre, prednášky, konferencie, súťaže mladých prekladateľov, semináre venované súčasnej svetovej literatúre za účasti zahraničných hostí, spoluorganizuje Letnú školu prekladu a vydáva Revue svetovej literatúry . 

 

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL)
Laurinská 2
P. O. BOX 200
814 99 Bratislava
Tel.: +421 (0) 904 991 829; +421 (0) 908 897 953
e-mail: info@sspol.sk
http://www.sspol.sk
Štatutárni zástupcovia:
Jozef Štefčík, Mária Oravcová Orlíková

SSPOL ako stavovská organizácia prekladateľov rôznych žánrov odbornej literatúry združuje akademicky vzdelaných prekladateľov (220 členov), ktorí prekladajú z 27 jazykov pre vydavateľstvá, periodiká, médiá, štátne i neštátne organizácie. Spoločnosť organizuje odborné semináre o otázkach jazykovej kultúry, rozvoja terminológie i prednášky zamerané na odborný preklad. Činnosť SSPOL sa zameriava na rozvoj a podporu odborného a vedeckého prekladu na Slovensku, zvyšovanie odbornosti členov SSPOL a ich zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce.  V rámci Medzinárodnej federácie prekladateľov (člen FIT od roku 1992) SSPOL sa aktívne zapája do tvorby noriem prekladateľskej činnosti a podporuje ich zavádzanie do praxe.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať