Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 je úplná, ak obsahuje:

 

  1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár na elektronickú registráciu),
  2. popis projektu (formulár na elektronickú registráciu),
  3. celkový rozpočet projektu (formulár na elektronickú registráciu),
  4. doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (napr.: kópia stanov občianskeho združenia (výpis z registra občianskych združení vedenom MV SR nie je postačujúci), kópia zriaďovacej listiny, kópia výpisu z registra neziskových organizácií),
  5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak je žiadateľom fyzická osoba – jednotlivec (originál resp. osvedčená kópia),
  6. výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti (originál resp. osvedčená kópia),
  7. výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti (originál resp. osvedčená kópia),
  8. potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia, kópia menovacieho dekrétu),
  9. potvrdenie o IBAN, doklad o zriadení účtu bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť (t. z. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu (IBAN), ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je postačujúcim dokladom). Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou.
  10. potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Potvrdenie vydáva okresný súd v sídle kraja.  V prípade, že bude potvrdenie doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, k potvrdeniu je potrebné doložiť aj vytlačený print sceen tejto schránky.
  11. potvrdenie miestne príslušného správcu dane o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.   V prípade, že bude potvrdenie doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, k potvrdeniu je potrebné doložiť aj vytlačený print sceen tejto schránky.
  12. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.   V prípade, že bude potvrdenie doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, k potvrdeniu je potrebné doložiť aj vytlačený print sceen tejto schránky.
  13. potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní  (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.  V prípade, že bude potvrdenie doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, k potvrdeniu je potrebné doložiť aj vytlačený print sceen tejto schránky (okrem poisťovne Dôvera).
  14. potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.  V prípade, že bude potvrdenie doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, k potvrdeniu je potrebné doložiť aj vytlačený print sceen tejto schránky.
  15. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje dotáciu, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu,
  16. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
  17. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
  18. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní podľa osobitného predpisu,
  19. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí,
  20. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva/nevykonáva hospodársku činnosť (len program 1),
  21. Ostatné osobitné náležitosti žiadosti podľa jednotlivých podprogramov v zmysle príslušných ustanovení výnosu (informácia o osobitných náležitostiach je obsiahnutá v Informácii pre žiadateľa príslušného programu dotačného systému).

 

Poznámka k bodom 15 – 20: čestné vyhlásenia sú jedným z dokumentov elektronickej registrácie.

 

Poznámka k bodom 10 – 14 – potvrdeniam predkladaným do dotačného systému

Potvrdenia je potrebné priložiť nasledovne:

  • 1x originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace ku dňu podania konkrétnej žiadosti. Originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení je potrebné priložiť k prvej žiadosti, ktorá bude na ministerstvo podaná bez ohľadu na to, do ktorého programu sa žiadosť podáva. Ak žiadateľ predkladá viac žiadostí o dotáciu, originál príloh priloží k jednej z originálov žiadostí, k ostatným originálom žiadostí priloží fotokópie príloh nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti a v dolnej časti prvej strany každej prílohy uvedie odkaz: „Originál prílohy sa nachádza v žiadosti ……“.
  •  V prípade, že bude potvrdenie doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, k potvrdeniu je potrebné doložiť aj vytlačený print sceen tejto schránky.
  • dňom podania žiadosti do dotačného systému sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou) resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne). Doplnenie žiadosti nie je možné.

 

Žiadateľ predkladá:

výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti

podrobnejšie informácie: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vypis-z-registra-trestov-pre-p

  • doklad nepredkladá obec, VÚC, rozpočtová a príspevková organizácia obce a VÚC, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, verejná vysoká škola

 

– potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,

Vzor žiadosti do sociálnej poisťovne (odt, 6 kB), vo formáte .docx (docx, 14 kB)

Kontakt: Sociálna poisťovňa- http://www.socpoist.sk/

– potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

– potvrdenie zdravotných poisťovní o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,

  • potvrdenie sa predkladá bez ohľadu na to, či žiadateľ má zamestnancov,
  • k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní

Vzor žiadosti do zdravotných poisťovní (odt, 6 kB), vo formáte .docx (docx, 14 kB)

Kontakty:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.- http://www.vszp.sk/
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.- http://www.dovera.sk/
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.- http://www.unionzp.sk/

– potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

– potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,

Vzor žiadosti na daňový úrad (odt, 6 kB), vo formáte .docx (docx, 14 kB)

Kontakt:https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt/kontakty-na-urady

– potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

– potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

  • žiadosť o vystavenie potvrdenia sa predkladá na okresný súd v sídle kraja,

Vzor žiadosti na konkurzný súd (odt, 6 kB), vo formáte .docx (docx, 15 kB)

Kontakty na súdy: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud

– vydanie potvrdenia podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov  

 

– potvrdenie miestne príslušného  inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

Vzor žiadosti na inšpektorát práce (odt, 6 kB), vo formáte .docx (docx, 14 kB)

Kontakt:http://www.nip.sk/?id_fi=imapka&ins=nip

– potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

Predkladanie potvrdení do dotačného systému podľa právnej formy žiadateľa:

Fyzická osoba jednotlivec (občan) predkladá:

  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • doklad o zriadení bežného účtu,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie od tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Fyzická osoba živnostník predkladá:

  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • doklad o zriadení bežného účtu,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – potvrdenie musí znieť na IČO, ministerstvo však bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov), ministerstvo však bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – ministerstvo bude akceptovať len potvrdenie vydané na DIČ resp. IČO,
  • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Právnická osoba /obchodné spoločnosti/ predkladá:

  • výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • doklad o zriadení bežného účtu,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Záujmové združenie právnických osôb predkladá:

  • výpis z registra záujmových združení právnických osôb (kópia),
  • výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
  • doklad o zriadení bežného účtu,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

VÚC, obec predkladá:

  • doklad o zriadení bežného účtu,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec predkladá:

  • zriaďovacia listina s dodatkami, ak boli k nej vydané (kópia),
  • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
  • doklad o zriadení bežného účtu,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Cirkev a náboženská spoločnosť predkladá:

  • potvrdenie o registrácii cirkvi alebo náboženskej organizácii (kópia),
  • výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti žiadateľ nepredkladá, túto informáciu si ministerstvo overí vo vlastných registroch,
  • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
  • doklad o zriadení bežného účtu,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Vysoká škola predkladá:

  • kópia zákona, ktorým bola vysoká škola zriadená,
  • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
  • doklad o zriadení bežného účtu,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – nepredkladá verejná vysoká škola,
  • výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti a výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – predkladá len súkromná vysoká škola,


Občianske združenie predkladá:

  • kópia stanov združenia potvrdených Ministerstvom vnútra SR (výpis z registra združení Ministerstva vnútra SR nie je postačujúci),
  • výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa – napr.: kópia zápisnice z Valného zhromaždenia občianskeho združenia,
  • doklad o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo potvrdenie banky o IBAN), 
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond predkladá:

  • aktuálny výpis s príslušného registra (kópia),
  • výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
  • doklad o zriadení bežného účtu, 
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Matica slovenská predkladá:

  • doklad o právnej subjektivite (kópia),
  • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
  • doklad o zriadení bežného účtu, 
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
  • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
  • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti
  • výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti a výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – predkladá len organizácia Matice slovenskej.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať