Úplná žiadosť obsahuje:

1.  žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie),

2.  popis projektu (formulár elektronickej registrácie),

3.  celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie),

4.  prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky (formulár elektronickej registrácie)

5.  doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona,

6.  doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť  alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b),

7.  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak je žiadateľom fyzická osoba,

8.  potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa,

9.  doklad o zriadení účtu bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť (t. j. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu, ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je postačujúcim dokladom). Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou – samostatná príloha,

10. potvrdenie príslušného konkurzného súdu o tom, že žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti v konkurze alebo v reštrukturalizácii alebo že na neho nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku – samostatná príloha,

11. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky – samostatná príloha,

12. potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace – samostatná príloha,

13. potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní  – samostatná príloha,

14. potvrdenie o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu – samostatná príloha

Poznámka k bodom 10 – 14: k žiadosti je potrebné doložiť originály resp. osvedčené kópie potvrdení

15. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje dotáciu, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu,

16. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

17. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

18. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní podľa osobitného predpisu,

19. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí,

Poznámka k bodom 15 – 19: čestné vyhlásenia sú jedným z dokumentov elektronickej registrácie.

20. ostatné osobitné náležitosti žiadosti podľa jednotlivých podprogramov v zmysle príslušných ustanovení výnosu.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať