Všetky potvrdenia musia znieť na žiadateľa!

 

     – k žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť potvrdenia zo sociálnej poisťovne, daňového úradu, všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov), konkurzného súdu (potvrdenie vydáva okresný súd v sídla kraja, potvrdenie musia predložiť všetci žiadatelia, okrem subjektov verejnej správy, cirkvi a náboženskej spoločnosti) a inšpektorátu práce (len živnostníci, obchodné spoločnosti a združenia právnických osôb) /ďalej len „potvrdenia“/

     Pri podávaní viacerých žiadostí od jedného žiadateľa v rámci Grantového systému na rok 2009 je potrebné potvrdenia priložiť nasledovne:

          1x originál resp. overenú kópiu potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace. Originál resp. overenú kópiu potvrdení je potrebné priložiť k prvej žiadosti, ktorá bude na ministerstvo zaslaná bez ohľadu na to, do ktorého programu sa žiadosť podáva.

          do ostatných žiadostí o dotáciu postačí priložiť kópie potvrdení resp. odvolávku na žiadosť, v ktorej sú originály resp. overené kópie potvrdení priložené.

 

Žiadateľ predkladá :

– potvrdenie zo Sociálnej poisťovni o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,

 

Vzor žiadosti do Sociálnej poisťovne (pdf, 33.91 kb)

Kontakt: Sociálna poisťovňa – http://www.socpoist.sk/

potvrdenie bude vydané bezplatne


– potvrdenie zdravotných poisťovní o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,

 

·          potvrdenie sa predkladá bez ohľadu na to, či žiadateľ má zamestnancov

·          k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní

 

Vzor žiadosti do zdravotnej poisťovne (pdf, 33.35 kb)

Kontakty:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – http://www.vszp.sk/
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. – http://www.szp.sk/
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. – http://www.dovera.sk/
Apollo,  zdravotná poisťovňa, a.s. – http://www.apollo.sk/
Union, zdravotná poisťovňa, a.s. – http://www.unionzp.sk/
 

potvrdenie bude vydané bezplatne

 

– potvrdenie z Daňového úradu o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,

 

Vzor žiadosti na daňový úrad (pdf, 33.73 kb)

potvrdenie bude vydané za poplatok  

 

 

– potvrdenie príslušného konkurzného súdu o tom, že žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti v konkurze alebo v reštrukturalizácii

 

Pred podaním žiadosti o vystavenie potvrdenia odporúčame žiadateľom kontaktovať príslušný súd.

 

·          potvrdenie predkladajú všetci žiadatelia, okrem vyššieho územného celku, obce, rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie obce alebo VÚC, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

·          žiadosť o vystavenie potvrdenia sa predkladá na okresný súd v sídle kraja,

·          fyzická osoba a právnická osoba oprávnená na podnikanie predkladá svoju žiadosť o vydanie potvrdenia priamo na súd,

·          občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond, záujmové združenie právnických osôb, predkladajú spolu so žiadosťou o vydanie potvrdenia aj aktuálny výpis o tom, že existujú napr.: občianske združenie musí k žiadosti, ktorú zasiela na súd priložiť potvrdenie z Ministerstva vnútra SR o tom, že sú vedený v registri združení.

 

Vzor žiadosti na konkurzný súd (pdf, 33.51 kb)

kontakty na súdy http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=lb2&uc=ps/adsuc

Prehľad dní určených na prijímanie verejnosti na súdoch: http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=lb3&uc=ps/hpv

 

doklad bude vydaný za poplatok  

 

Aké potvrdenia predložiť:

Fyzická osoba jednotlivec (občan):

– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,

– od tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený – na potvrdení musí byť uvedené, že je v poisťovni poistený od 1. 1. 1995, inak musí žiadateľ predložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní,

– potvrdenie príslušného daňového úradu,

– potvrdenie z konkurzného súdu,

Fyzická osoba živnostník:

– potvrdenie zo sociálnej poisťovne – potvrdenie musí znieť na IČO, ministerstvo však bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,

– od všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov), ministerstvo však bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,

– potvrdenie príslušného daňového úradu  -ministerstvo bude akceptovať len potvrdenie vydané na DIČ resp. IČO,

– potvrdenie z konkurzného súdu,

– potvrdenie z inšpektorátu práce.

Právnická osoba /obchodné spoločnosti/:

– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,

– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,

– potvrdenie príslušného daňového úradu,

– potvrdenie z konkurzného súdu,

– potvrdenie z inšpektorátu práce.

 

Záujmové združenie právnických osôb:

– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,

– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,

– potvrdenie príslušného daňového úradu,

– potvrdenie z konkurzného súdu,

– potvrdenie z inšpektorátu práce.
 
VÚC, obec:

– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,

– od všetkých zdravotných poisťovní – – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,

– potvrdenie príslušného daňového úradu.

 

Rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec:

– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,

– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,

– potvrdenie príslušného daňového úradu.

 

Cirkev a náboženská spoločnosť:

– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,

– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,

– potvrdenie príslušného daňového úradu.

 

Verejná vysoká škola:

– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,

– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,

– potvrdenie príslušného daňového úradu.


Občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond, Matica slovenská:

– potvrdenie zo sociálnej poisťovne,

– od všetkých zdravotných poisťovní – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,

– potvrdenie príslušného daňového úradu,

– potvrdenie z konkurzného súdu.

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať