Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc

V zmysle § 9 ods. 2 písm. d) a § 10 ods. 4 zákona Národnej rady SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o knižniciach“) môže zriaďovateľ spájať školskú knižnicu s obecnou knižnicou a naopak. Zlúčením knižníc však nezaniká povinnosť zriaďovateľa (škola alebo obec) v zmysle § 4 ods. 2 zákona o knižniciach vytvoriť finančné, personálne, priestorové a materiálovo-technické podmienky na prevádzku knižnice tak, aby táto mohla zabezpečiť slobodný prístup k informáciám a zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb obyvateľstva.

Pred samotným zlúčením sa obciam odporúča:

 1. posúdiť a porovnať obe knižnice z hľadiska zloženia a rozsahu knižničného fondu, personálneho, priestorového a technického zabezpečenia a z hľadiska štruktúry a kvality poskytovaných služieb,
 2. vziať do úvahy, či obec uvažuje o vytvorení komunitného centra v obci, resp. kde chce obec zriadiť pre obyvateľov miesto verejného prístupu k informáciám na internete – verejné informačné služby,
 3. prihliadať na to, či je škola zapojená do projektov Otvorená škola a INFOVEK,
 4. zvážiť, ktorá z knižníc je lokalizovaná približne v strede osídlenia – v centre knižnično-informačných potrieb,
 5. na základe vyhodnotenia a posúdenia rozhodnúť, ktorá z oboch knižníc má najlepšie predpoklady na uspokojovanie knižnično-informačných potrieb obyvateľstva, vrátane žiakov a zamestnancov škôl.

Obec sa môže rozhodnúť zmeniť doterajší stav a:

 1. umiestniť verejnú knižnicu do priestorov školy, v zriaďovacej listine alebo štatúte a v knižničnom a výpožičnom poriadku ju poverí poskytovaním nielen verejných knižnično-informačných služieb všetkým členom komunity, ale aj výkonom špecifických funkcií školskej knižnice; fond a majetok školskej knižnice sa delimituje do verejnej knižnice, knižnica bude naďalej evidovaná ako verejná knižnica,
 2. zlúčiť verejnú a školskú knižnicu, ale ponechať ju v doterajších priestoroch obecnej knižnice – obce, v zriaďovacej listine alebo štatúte a v knižničnom a výpožičnom poriadku ju poverí poskytovaním nielen verejných knižnično-informačných služieb všetkým členom komunity, ale aj výkonom špecifických funkcií školskej knižnice; fond a majetok školskej knižnice sa delimituje do verejnej knižnice, knižnica bude naďalej evidovaná ako verejná knižnica,
 3. zlúčiť školskú a verejnú knižnicu a umiestniť ju v škole – jej zriaďovateľom bude škola, v zriaďovacej listine alebo štatúte a v knižničnom a výpožičnom poriadku ju poverí aj poskytovaním verejných knižnično-informačných služieb všetkým členom komunity, v knižničnom a výpožičnom poriadku nevyhnutne stanoví čas poskytovania služieb verejnosti a zabezpečí prístup do knižnice v určenom čase; fond a majetok verejnej knižnice sa delimituje do školskej knižnice, knižnica bude evidovaná ako školská knižnica.

Po zvážení všetkých okolností a na základe rozhodnutia o zlúčení a umiestnení knižnice obec (zriaďovateľ):

 1.  podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o knižniciach oznámi Ministerstvu kultúry SR (MK SR) zlúčenie knižnice a súčasne zašle na MK SR formulár do Zoznamu knižníc SR podľa § 25 zákona o knižniciach,
 2. poverí zamestnanca obce/školy výkonom zlúčenia a realizáciou administratívno-právnych opatrení pri delimitácii majetku,
 3. vydá zriaďovaciu listinu alebo štatút knižnice, Knižničný a výpožičný poriadok knižnice, stanoví výpožičné hodiny tak, aby vyhovovali deťom a pedagógom ako aj obyvateľom obce,
 4. zabezpečí knižnicu po personálnej stránke  (§ 4 ods. 2 písm. e),
 5. zariadi priestory knižnice vyhovujúcim nábytkom primeraným pre všetky vekové kategórie (vrátane čitárne),
 6. zabezpečí pre knižnicu vhodnú výpočtovú a telekomunikačnú techniku (aspoň 1 PC) vrátane príslušného softvéru a pripojenia na internet,
 7. zabezpečí revíziu fondov v oboch knižniciach a uzavretie príslušných majetkovo-právnych evidencií v zmysle Vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach,
 8. v obecnom rozpočte, príp. v rozpočte školy, sa vyčlení dostatok finančných prostriedkov na prevádzku knižnice, osobitne na nákup knižničného fondu,
 9. v spolupráci s regionálnou knižnicou zabezpečí retrokonverziu katalógov do elektronickej podoby (podľa možností),
 10. informuje obyvateľov o zlúčení knižníc.

Štatistické vykazovanie knižnice v jednotlivých kalendárnych rokoch zrealizuje podľa toho, či bude verejnou alebo školskou knižnicou .

 

 

Aktualizované 7. 9. 2015 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 5. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať