Úplná žiadosť na rok 2014

 1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie),
 2. popis projektu (formulár elektronickej registrácie),
 3. celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie),
 4. prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky (formulár elektronickej registrácie),
 5. doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (napr.: kópia stanov občianskeho združenia (výpis z registra občianskych združení vedeného MV SR nie je postačujúci), kópia zriaďovacej listiny, kópia výpisu z registra neziskových organizácií),
 6. doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť  alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) (napr.: výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra),
 7. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ku dňu podania žiadosti, ak je žiadateľom fyzická osoba,
 8. potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať   za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice z Valného zhromaždenia občianskeho združenia podpísaná najmenej 3 členmi zhromaždenia, kópia menovacieho dekrétu),
 9. doklad o zriadení účtu bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť (t. z. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu, ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je postačujúcim dokladom). Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu               nie je podmienkou,
 10. potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Potvrdenie vydáva okresný súd v sídle kraja,
 11. potvrdenie miestne príslušného správcu dane o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 12. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 13. potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní  (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 14. potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 15. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje dotáciu, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu,
 16. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
 17. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 18. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní podľa osobitného predpisu,
 19. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí.

Poznámka k bodom 15 – 19:čestné vyhlásenia sú jedným z dokumentov elektronickej registrácie.

20. Ostatné osobitné náležitosti žiadosti podľa jednotlivých podprogramov v zmysle príslušných ustanovení výnosu (informácia o osobitných náležitostiach je obsiahnutá v Informácii pre žiadateľa príslušného programu dotačného systému).

Poznámka k bodom 10 – 14: potvrdenia predkladané do dotačného systému
Potvrdenia je potrebné priložiť nasledovne:

 • 1x originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace ku dňu podania konkrétnej žiadosti. Originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení je potrebné priložiť k prvej žiadosti, ktorá bude na ministerstvo podaná bez ohľadu na to, do ktorého programu sa žiadosť podáva.
 • do ostatných žiadostí o dotáciu postačí priložiť kópie potvrdení resp. odkaz na žiadosť, v ktorej sú originály resp. osvedčené kópie potvrdení priložené,
 • dňom podania žiadosti do dotačného systému sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou) resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne).

Žiadateľ predkladá:

 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,

Vzor žiadosti do sociálnej poisťovne

Kontakt: Sociálna poisťovňa- http://www.socpoist.sk/

 • potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • potvrdenie zdravotných poisťovní o tom, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace,
 • k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní

Vzor žiadosti do zdravotných poisťovní

Kontakty:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.- http://www.vszp.sk/
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.- http://www.dovera.sk/
Union, zdravotná poisťovňa, a.s.- http://www.unionzp.sk/

 • potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec,

Vzor žiadosti na daňový úrad

Kontakt:http://www.statnasprava.sk/sk/stsp/ciselniky.nsf/i/d0001

 • potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • žiadosť o vystavenie potvrdenia sa predkladá na okresný súd v sídle kraja,

Vzor žiadosti na konkurzný súd

Kontakty na súdy http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=lb2&uc=ps/adsuc

 • vydanie potvrdenia podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
 • potvrdenie miestne príslušného  inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

Vzor žiadosti na inšpektorát práce

Kontakt:http://www.statnasprava.sk/sk/stsp/adresar.nsf/i/13399

 • potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Posledná aktualizácia: 19. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať