Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP

Finančné mechanizmy Finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM) boli vytvorené podpisom memoránd o porozumení v roku 2005.

6. júla 2011 vláda Slovenskej republiky schválila materiál Systém riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014, ktorý predstavuje základný systémový rámec riadenia finančných mechanizmov.

Slovenská republika získala celkovú alokáciu v objeme 80,75 mil. EUR, pričom FM EHP je vo výške 38,35 mil. EUR a NFM je vo výške 42,40 mil. EUR.

Základnými cieľmi oboch mechanizmov v programovom období 2009 – 2014 je prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných príspevkov v prioritných oblastiach.

Finančné príspevky z Finančného mechanizmu EHP sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:

 1. ochrana a manažment životného prostredia,
 2. klimatické zmeny a obnoviteľná energia,
 3. občianska spoločnosť,
 4. ľudský a sociálny rozvoj a
 5. ochrana kultúrneho dedičstva.

Finančné príspevky z Nórskeho finančného mechanizmu sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:

 1. zachytávanie a skladovanie uhlíka,
 2. „zelené“ inovácie v priemysle,
 3. veda a výskum,
 4. ľudský a sociálny rozvoj,
 5. spravodlivosť a vnútorné záležitosti,
 6. podpora dôstojnej práce a tripartitného dialógu.


Národným kontaktným bodom
pre implementáciu FM EHP a NFM v SR sa stal Úrad vlády SR, pričom zodpovednosť za celkovú administratívnu koordináciu a použitie má Odbor riadenia a implementácie finančných mechanizmov.

Platobným orgánom pre tieto finančné mechanizmy je Ministerstvo financií – Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí.

Čerpanie prostriedkov z finančných mechanizmov sa na Slovensku realizuje nasledovnými formami pomoci

 • Individuálny projekt je ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným cieľom. Môže obsahovať jeden alebo viac podprojektov.
 • Blokové granty sú fondy vytvorené s jasne definovaným účelom, z ktorých je možné poskytnúť finančnú pomoc jednotlivcom, organizáciám alebo inštitúciám. Blokové granty sú zamerané na pomoc pri implementácií projektov, kde konečný užívateľ je príliš malý na to, aby jeho projekt bol z hľadiska efektívnosti nákladov administrovaný na individuálnej báze.

Systém riadenia Finančného mechanizmu EHP a NFM pre programové obdobie 2009 – 2014
Memorandum o porozumení pre implementáciu finančného mechanizmu EHP

Informačný zdroj:

http://www.eeagrants.sk/

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať