Európa pre občanov

Nariadením Rady EÚ č. 390/2014 zo 14. apríla 2014 sa ustanovil program Európa pre občanov (ďalej len EPO) na obdobie rokov 2014 – 2020 s cieľom, aby sa 500 miliónov obyvateľov Únie čoraz viac zapájalo do jej rozvoja. Pre program bol na obdobie rokov 2014 – 2020 pridelený rozpočet vo výške 187 718 000 €. Slovenská republika získala možnosť zapojiť sa do programu automaticky svojím vstupom do Európskej únie v roku 2004.

Mestá, obce, kraje, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, vedecké či vzdelávacie inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Podmienkou je, že všetky aktivity musia byť v súlade s cieľmi programu.

Štruktúra programu:

Program sa realizuje v dvoch oblastiach:

Oblasť 1: Európska pamäť

 • v rámci oblasti 1 sa otvára 1 výzva: Európska pamäť.

Oblasť 2: Podpora demokracie a občianskej participácie

 • v rámci oblasti 2 sa otvárajú 3 výzvy:
  •  Družobné mestá,
  •  Siete medzi mestami,
  •  Projekty občianskej spoločnosti.

Ciele programu:

Všetky projekty musia byť v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu.

Všeobecné ciele:

 • prispievať k tomu, aby občania rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti;
 • posilňovať európske občianstvo a zlepšovať podmienky na občiansku a demokratickú účasť na úrovni Únie.

Konkrétne ciele:

 • zvyšovať informovanosť o európskej pamäti, spoločnej histórii a hodnotách Únie tak, aby sa sledoval hlavný cieľ Únie, ktorým je presadzovanie mieru, jeho hodnôt a všeobecné blaho občanov EÚ, a to podnecovaním diskusií, úvah a rozvoja sietí;
 • motivovať k demokratickej a občianskej účasti občanov na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a podporovaním príležitostí na spoločenskú a medzikultúrnu angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

Priority programu:

Žiadateľom sa navyše odporúča, aby sa projekty venovali aj tzv. viacročným prioritám programu. Je potrebné rozlišovať priority pre oblasť 1 a priority pre oblasť 2.

Priority pre oblasť 1: Európska pamäť:

 • pripomínanie si dôležitých historických míľnikov v nedávnych dejinách Európy
 •  Na rok 2020 sú to tieto míľniky:
  • 1950 Schumanova deklarácia,
  • 1990 Zjednotenie Nemecka,
  • 2000 Vyhlásenie Charty základných ľudských práv EÚ.
 • občianska spoločnosť a občianska účasť v totalitných režimoch;
 • antisemitizmus, anticiganizmus, xenofóbia, homofóbia a iné formy netolerancie: ponaučenie pre súčasnosť;
 • prechod k demokracii a pristúpenie k Európskej únii.

Priority pre oblasť 2: Podpora demokracie a občianskej participácie:

 • diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu;
 • podpora solidarity v časoch krízy;
 • posilňovanie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia ako nástroja znižovania stigmatizácie imigrantov a menšín.

Oprávnené krajiny:

Program EPO je otvorený pre žiadateľov/partnerov z nasledujúcich krajín:

 • všetky členské štáty EÚ;
 • Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo.

Oprávnené subjekty:

Grantový program EPO je určený pre:

 • miestnu a regionálnu územnú samosprávu (mestá, obce, kraje),
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • občianske združenia,
 • think tanky,
 • vedecké a vzdelávacie inštitúcie či múzeá.

Kritériá oprávnenosti sú presne špecifikované pre každú výzvu.

Riadenie programu:

Za komplexnú realizáciu a riadenie programu je zodpovedná Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti (DG HOME). Za samotnú realizáciu grantov programu je zodpovedná výkonná agentúra EACEA (Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru). Európska komisia zriadila aj tzv. kontaktné body programu Európa pre občanov s cieľom priblížiť zúčastneným stranám informácie o programe a poskytnúť im usmernenie a podporu.

Európsky kontaktný bod Slovensko

Európsky kontaktný bod Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete kancelárií, ktoré sú zriadené vo všetkých členských štátoch EÚ.

Úlohou Európskeho kontaktného bodu Slovensko je:

 • propagácia programu Európa pre občanov na Slovensku,
 • organizácia informačných podujatí v regiónoch Slovenska,
 • konzultácie so slovenskými žiadateľmi pri príprave projektov,
 • pomoc pri príprave žiadosti o grant z programu EPO,
 • pomoc pri hľadaní partnerov do projektov.

Úlohou Európskeho kontaktného bodu nie je vypracovávanie a hodnotenie projektov. Proces selekcie a evaluácie jednotlivých projektov má na starosti výkonná agentúra EACEA v Bruseli.

Kontakt

Európsky kontaktný bod

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

Mgr. Linda Vavricová
Tel.: +421220471291
E-mail: linda.vavricova@nocka.sk

Ing. Sabina Burešová
Tel.: +421220471290
E-mail: sabina.buresova@nocka.sk
Tel.: +421220471290

Dokumenty:

Webová stránka EKB

Webová stránka EACEA

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať