Komunitárne programy

eContentPlus

Informačný deň k výzve pre program eContentPlus 2007

Národný kontaktný bod pre program eContentPlus – Národný kontaktný bod

V rámci výzvy na podávanie projektov v programe eContentPlus boli do troch projektov zapojené aj slovenské inštitúcie.

Ide o projekty EDL net, ATHENA a EDLocal.

Informácie o prebiehajúcom projekte EDL net možno nájsť na stránke Slovenskej národnej knižnice, ktorá je partnerom v projekte – EDL net.

ATHENA má za cieľ vytvorenie siete partnerov ktorí si v rámci projektu vymieňajú skúsenosti a prezentujú najlepšie príklady praxe v danej oblasti (Best Practice Network). Zámerom projektu je využitie spolupráce siete ministerstiev, ktorá existuje od roku 2001 (projekt MINERVA), na zapojenie múzeí a iných inštitúcií do snáh o budovanie Európskej digitálnej knižnice (EDL).

EDLocal má za cieľ vytvorenie siete partnerov, ktorí si v rámci projektu vymieňajú skúsenosti a prezentujú najlepšie príklady praxe v danej oblasti (Best Practice Network). Zámerom projektu je zlepšiť interoperabilitu digitálneho obsahu v zbierkach regionálnych a lokálnych inštitúcií a spraviť ho prístupným cez Európsku digitálnu knižnicu (EDL) a pre iné služby.

V projekte ATHENA je partnerom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a v projekte EDLocal je partnerom Slovenské národné múzeum (neskôr premenované na Europeanalocal).

Obidva projekty boli schválené a s ich realizáciou sa začalo v roku 2008. Termín ukončenia je v roku 2011.

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať