Nadácia Orange

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá združuje a prerozdeľuje peňažné prostriedky určené na nasledovné verejnoprospešné účely:

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
e) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj a podpora vedy,
h) rozvoj a podpora telovýchovy,
i) pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
j) humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
k) ochrana a podpora sociálnej pomoci.

Nadácia Orange realizuje svoje poslanie najmä prostredníctvom grantových programov zameraných na tri kľúčové oblasti:

  • vzdelávanie
  • sociálna integrácia
  • regionálny rozvoj

Vybrané grantové programy so zameraním na umenie a kultúru:

Grantový program Šanca pre váš región

Otvorený grantový program pod názvom Šanca pre váš región realizuje Nadácie Orange (predtým ako Konto Orange) už od roku 2005. Dlhodobým cieľom programu je podporovať zmysluplné, inovatívne projekty, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v jednotlivých regiónoch.

Vďaka podpore v minulých rokoch vznikli v mestách a obciach nové detské ihriská, oddychové zóny, športoviská či kultúrne zóny, zlepšila sa informovanosť obyvateľov vďaka informačným tabuliam, vydávaniu regionálnej tlače. K rozvoju regionálneho cestovného ruchu prispeli obnovy turistických chodníkov, značenia, oprava turistických objektov, rozhľadní, propagácia zaujímavostí regiónu. Mohli byť zachované kultúrne zvyklosti regiónov podporou ochotníckych divadiel, folklórnych súborov, tradičných kultúrnych festivalov a pod. Boli podporené viaceré komunitné projekty zamerané na stretávanie ľudí v miestnej komunite, na ich spoločné trávenie voľného času, aktivity zbližujúce komunity, projekty integrujúce rôzne skupiny obyvateľov.

Grantový program Kultúra bez bariér

Grantový program Kultúra bez bariér vznikol s hlavnou myšlienkou sprístupniť ľuďom so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením kultúru a umenie.

Okrem mnohých ďalších projektov mohlo byť vďaka podpore z programu odohraných viac ako 120 divadelných predstavení pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevujúce materské centrá v nitrianskom a banskobystrickom kraji, naštudované predstavenie na motívy príbehu H.Ch. Andersena v podaní profesionálneho bábkového divadla pre deti a mládež s mentálnym postihnutím, odohrané divadelné predstavenia pre deti z rómskych komunít na východnom Slovensku priamo v osadách, naštudované divadelné predstavenie s deťmi so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou, zrealizovanéumelecké divadelné workshopy pre deti a mládež zo špeciálnych škôl a zariadení sociálnych služieb pod vedením nepočujúcich hercov, vytvorenátanečno-pohybová inscenácia v ktorej sa stretli ľudia zdraví a zdravotne postihnutí, v spolupráci mladých ochotníkov a dobrovoľníkov z radov seniorov naštudované divadelno-filmové muzikálové predstavenie, zrealizované letné umelecké workshopy pre deti a mládež v reedukačných zariadeniach a mnoho ďalších zaujímavých nápadov.

Informačný zdroj: http://www.nadaciaorange.sk/

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať