Nadácia VÚB

Nadácia VÚB je významný, dôveryhodný a moderný fond, ktorý svoje aktivity a činnosti zameriava na podporu oblastí spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne, zlepšenie vzdelanosti ľudí, uchovávanie kultúrneho dedičstva našej krajiny, podporu talentov v oblasti kultúry a pomoc tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú.

Účelom Nadácie VÚB je podporiť verejnoprospešné projekty a aktivity, ktoré by bez finančnej pomoci partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať. Nadácia vytvára programy a finančné zdroje na pomoc koncepčných riešení v oblasti vzdelávania, kultúrneho dedičstva, komunitného životacharity. Angažovaním sa v týchto problematikách sa vyprofilovali nasledujúce nadačné programy:

  • pre Nádej
  • pre Vzdelanie
  • pre Umenie
  • pre Komunitu

V nadačnom programe pre Nádej sa Nadácia VÚB angažuje najmä v oblasti charity a zdravotníctva. V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť mentálne a telesne postihnutým občanom,podpore a pomoci ľuďom v núdzi, zdravotníckym zariadeniam a organizáciám. Pri projektoch na podporu hendikepovaných vytvára pracovné príležitosti pre ľudí s postihnutíma financuje terapie pre deti s postihnutím.

V nadačnom programe pre Vzdelanie nadácia podporuje inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu kvality vzdelania a pripravujú pre študentov výnimočné a invenčné projekty. Vzdelanie je podporené grantovým programom Hosťujúci profesor a súťažou vedeckých prác Economicus.

Nadačný program pre Umenie sa zameriava na podporu súčasného umenia a ochranu našich pamiatok. Súčasné výtvarné umenie a rozvíjanie nových talentov je podporované súťažou Maľba každoročne vyhlásenou pre mladých výtvarníkov, ktorá je sprevádzaná reprezentačnou výstavou.

Pri záchrane kultúrneho dedičstva investuje významné prostriedky do obnovy historických pamiatok. Najväčším projektom je rekonštrukcia banskoštiavnickej Kalvárie, ktorá sa ocitla medzi 100 najohrozenejšími pamiatkami sveta. Každoročne podporuje aj obnovu alebo reštaurovanie ďalších pamiatok v programe Poklady môjho srdca.

Poslaním Nadácie VÚB je, okrem iného, aj zapájanie komunít prostredníctvom nadačného programu pre Komunitu. Nadácia si váži ochotu ľudí spojiť sa pre vytvorenie niečoho krásneho a užitočného. Preto podporuje komunity v grantovej schéme Komunitné granty, a tiež zamestnanecké projekty komunitného charakteru prostredníctvom Zamestnaneckej grantovej schémy.

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať