Iniciatívy Európskych spoločenstiev

Posledná aktualizácia: 7. február 2007

Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca

Iniciatívy Európskych spoločenstiev, resp. komunitné iniciatívy – Interreg III, Leader +, Urban II, Equal sú financované zo štrukturálnych fondov (5,35% z rozpočtu štrukturálnych fondov) a zameriavajú sa na hľadanie riešení problémov spoločných pre celú EÚ. V skrátenom programovacom období r. 2004- 2006 sa nové členské krajiny môžu zapojiť do dvoch z nich, a to Interreg III a Equal.
Riadiace štruktúry iniciatív ES sú spravidla medzinárodné so spoločným technickým sekretariátom v niektorom zúčastnenom štáte. Na národnej úrovni sú menované národné riadiace orgány.

A) INTERREG
Je financovaný z ERDF.
Všetci projektoví partneri z členských štátov EÚ majú nárok na 50% výšku spolufinancovania celkových oprávnených výdavkov projektu z ERDF. Projektoví partneri predkladajúci projekty pre územia patriace pod Cieľ 1  môžu požadovať spolufinancovanie až vo výške 75% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Povinnosťou každého projektového partnera je zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných finančných zdrojov.
Podrobné informácie sú na www stránkach príslušných národných riadiacich orgánov (NRO) a tiež v

Oznámení EK členským štátom z 2. septembra 2004, ktoré usmerňuje komunitnú inciatívu týkajúcu sa transeurópskej spolupráce zameranej na podporu harmonického a vyrovnaného rozvoja na území Európy INTERREG III (2004/C 226/02)

AA) Interreg IIIA
cezhraničná spolupráca – NRO: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nadväzuje na predvstupový program Phare CBC – cezhraničná spolupráca. Interreg IIIA na rozdiel od Phare CBC podporuje skôr menšie, prevažne neinvestičné projekty založené na rozvíjaní cezhraničných kontaktov (tzv. projekty people-to-people). Predkladanie a hodnotenie projektov je plne v kompetencii SR v spolupráci s príslušným partnerským štátom.
Celkový objem alokovaných prostriedkov na obdobie r. 2004 – 2006 je 33,17 mil. EUR.

Programy v rámci Interreg IIIA:

Rakúsko – Slovenská republika: riadiaca a platobná jednotka je Rakúsko Poľská republika – Slovenská republika: riadiaca a platobná jednotka je Poľská republika
Maďarsko – Slovenská republika – Ukrajina: riadiaca a platobná jednotka je Maďarsko.
Plánovaná alokácia na každý jeden program: 9,5 mil. EUR + 25% spolufinancovanie SR
Slovenská republika – Česká republika: riadiaca a platobná jednotka je Slovenská republika
Plánovaná alokácia: 4,67 mil. EUR + 25% spolufinancovanie SR

Priority a opatrenia:

Rakúsko-SR
Weinviertel, Wiener Umland Nord, Wiener Umland Süd, Burgenland a Viedeň na rakúskej strane a VÚC Bratislava a VÚC Trnava na slovenskej strane

Priorita 1: Cezhraničná ekonomická spolupráca
Opatrenie 1.1.: Rozvoj a podpora podnikateľskej infraštuktúry v hraničných oblastiach
Opatrenie 1.2.: Spolupráca podnikov (malých a stredne veľkých) a poradenstvo cezhraničných podnikateľských aktivít
Opatrenie 1.3.: Turistika a voľný čas

Priorita 2: Dostupnosť
Opatrenie 2.1. : Zlepšenie cezhraničnej dopravy a infraštruktúry telekomunikácií
Opatrenie 2.2. : Organizácia dopravy, inžiniering a logistika

Priorita 3: Cezhraničné organizačné štruktúry a siete
Opatrenie 3.1.: Podpora cezhraničných organizačných štruktúr a rozvoj cezhraničných sietí
Opatrenie 3.2.: Mikro projekty, vrátane činností „ľudia ľuďom“ a malých pilotných projektov

Priorita 4: Ľudské zdroje
Opatrenie 4.1.: Rozvoj regionálnych trhov práce v kontexte rozšírenia
Opatrenie 4.2.: Rozvoj spolupráce a infraštruktúry v oblastiach vzdelávania, doškoľovania a vedy

Priorita 5: Udržateľný environmentálny rozvoj
Opatrenie 5.1.: Manažment zdrojov, technická infraštruktúra a obnoviteľná energia
Opatrenie 5.2. : Príroda a ochrana životného prostredia vrátane národných a prírodných parkov
Opatrenie 5.3.: Priestorový rozvoj vidieckych a mestských oblastí v cezhraničnom regióne

Priorita 6: Špeciálna podpora pre hraničné regióny

Priorita 7 : Technická pomoc pre implementáciu programu

Riadiaci orgán:
Federal Chancellery of the Republic of Austria
Division IV/4
Hohenstaufengasse 3, A-1010 Vienna
Phone: +43 1 531 15-2910
Fax: +43 1 531 15-2180
e-mail: iv4@bka.gv.at

Spoločný technický sekretariát
ÖIR- Managementdienste GmbH
A-1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 27
Phone: +43 1 533 87 47 – 55
Fax:     +43 1 533 87 47 – 66
e-mail: interreg3a@oir.at
http://www.at-sk.net/

Platobný orgán:
Federal Chancellery of the Republic of Austria Division
/4 Hohenstaufengasse 3,
A-1010 Vienna
Phone: +43 1 531 15-2910
Fax: +43 1 531 15-2180
e-mail: iv4@bka.gv.at

Poľsko – SR
bielsko-bialski, nowosądecki a krośnieńsko-przemyski subregióny na poľskej strane a Prešovský a Žilinský samosprávny kraj na slovenskej strane

Priorita 1: Rozvoj infraštruktúry
Opatrenie 1.1.: Technická a komunikačná infraštruktúra
Opatrenie 1. 2.: Infraštruktúra ochrany životného prostredia

Priorita 2 : Sociálno-ekonomický rozvoj
Opatrenie 2.1.: Rozvoj ľudských zdrojov a podpora podnikania
Opatrenie 2.2.: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
Opatrenie 2. 3.: Podpora lokálnych iniciatív – Fond mikroprojektov

Priorita 3: Technická asistencia
Opatrenie 3.1.: Manažment, implementácia, monitoring a kontrola
Opatrenie 3.2.: Propagácia a hodnotenie programu

Riadiaci orgán:
Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Implementation of Regional Development Programmes Department
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warsaw
Poland
Tel. 0048/22/ 661 87 37
Fax 0048/22 628 64 65
Contact person: Ewa Bieniek
e-mail: Ewa.Bieniek@mg.gov.pl

Spoločný technický sekretariát:
Implementing Authority for PHARE Cross Border Co-operation Programme
Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Tel. +48 22 661 87 39
Fax +48 22 628 47 22
Contact person: Mariusz Kasprzyk
e-mail: mariusz.kasprzyk@wwpwp.it.pl

Platobný orgán:
Ministry of Finance
Paying Authority Department Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Tel. 0048/22 694 37 04
Fax 0048/22 694 38 18
Contact person: Piotr Tworos
e-mail: piotr.tworos@mofnet.gov.pl

Maďarsko-SR-Ukrajina
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye na maďarskej strane, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj na slovenskej strane a Zakarpatská oblasť na ukrajinskej strane

Priorita 1: Cezhraničná sociálna a hospodárska spolupráca
Opatrenie 1.1.: Podpora cezhraničnej obchodnej spolupráce
Opatrenie 1.2.: Inštitucionálna spolupráca
Opatrenie 1.3.: Schéma mikroprojektov – projekty „ľudia ľuďom“

Priorita 2: Cezhraničná doprava a životné prostredie
Opatrenie 2.1.: Cezhraničná koordinácia environmentálnych politík a s tým súvisiace investície malého rozsahu
Opatrenie 2.2.: Cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany prírody
Opatrenie 2.3.: Maloplošná dopravná a telekomunikačná infraštruktúra

Priorita 3: Technická asistencia
Opatrenie 3.1.: Aktivity pre riadenie programu
Opatrenie 3.2.: Aktivity pre podporu programu

Riadiaci orgán:

Hungarian Office for Territorial and Regional Development
Hattyú u. 14.
1015 BUDAPEST
Hungary

Spoločný technický sekretariát: VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning (VÁTI) of the Hungarian Office for Territorial and Regional Development (HOTRD)

Hungary

Platobný orgán:
Ministry of Finance
Hungary

SR-ČR

Žilinský, Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a Moravsko-slezský, Zlínsky a Juho-moravský región na českej

Priorita 1: Sociálny a kultúrny rozvoj a tvorba sietí
Opatrenie 1.1.: Ľudské zdroje, sociálny a kultúrny rozvoj
Opatrenie 1.2.: Udržanie a zlepšenie prírodných zdrojov a životných podmienok zameraných na rozvoj turizmu
Opatrenie 1.3.: Fond mikroprojektov

Priorita 2: Udržiavanie krajiny a rozvoj turizmu
Opatrenie 2.1.: Budovanie a rozvoj infraštruktúry turizmu
Opatrenie 2.2.: Rozvoj krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty

Priorita 3: Technická asistencia
Opatrenie 3.1.: Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu a monitoring
Opatrenie 3.2.: Štúdie, semináre, informačné a reklamné opatrenia, vyhodnotenia

Riadiaci orgán:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Odbor riadenia INTERREG IIIA
Špitálska 8
816 44 Bratislava

Pozor! Zmena adresy od 1. apríla 2005: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

interreg@build.gov.sk

durisova@build.gov.sk Tel.:      +421 2 5975 3239 Fax.:     +421 2 5293 2844
Spoločný technický sekretariát:
MVRR SR
Platobný orgán:
Ministerstvo financií SR
Odbor štrukturálnych fondov
Štefanovičova 2
817 82 Bratislava
Tel.: +421 2 5958 2428
Fax:  +421 2 5958 2418

Výzvy a ďalšie informácie sú zverejnené na
internetovej stránke
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

AB) Interreg IIIB transnacionálna spolupráca – NRO:  Ministerstvo životného prostredia SR

Realizuje sa v rámci niekoľkých priestorov;  SR patrí do tzv. CADSES priestoru (Central, Adriatic, Danubia, South-Eastern European Space), ktorý zahŕňa stredoeurópsku, jadranskú, podunajskú a juhovýchodoeurópsku oblasť.

Program má štyri priority (pozri tabuľku nižšie). Pre oblasť kultúry je vhodná najmä priorita č. 3, opatrenie č. 3.1 – Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Pre SR je na r. 2004 – 2006 alokovaných celkom 6,2 mil. EUR. Rozpočet na projekty je stanovený v rozpätí 0,5 – 5,0 mil. EUR (prakticky to býva cca 1 mil. EUR).

Všetci projektoví partneri z členských štátov EÚ majú nárok na 50% výšku spolufinancovania celkových oprávnených výdavkov projektu z ERDF. Projektoví partneri predkladajúci projekty pre územia patriace pod Cieľ 1  môžu požadovať spolufinancovanie až vo výške 75% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Povinnosťou každého projektového partnera je zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných finančných zdrojov.
Program sa prioritne zameriava na podporu nadnárodných projektov v oblasti trvalo udržateľného územného rozvoja, dopravných systémov, ako aj na podporu projektov v oblasti životného prostredia, napr. manažmentu zdrojov, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a prevencie environmentálnych rizík. Kategórie oprávnených aktivít: nadnárodné štúdie, rozvojové koncepty projektu, hodnotenia programov a koncepcií, riadenie projektu, založenie novej spolupráce, školenia, programy, pilotné činnosti a projekty, financovanie investičných doplnkových infraštruktúr malých rozmerov (doplnkové prepojenia) navrhnutých nadnárodnými strategickými koncepciami, financovanie investícií malého rozsahu (informačné a inovačné centrá nadnárodného významu, informačné siete, časti stavieb) navrhnutých nadnárodnými strategickými koncepciami, financovanie implementačných štruktúr navrhnutých nadnárodnými strategickými koncepciami.

Riadiaci orgán:
Ministry for Infrastructures and Transports
Interreg Division-Section CADSES MA
Via Nomentana 1
I-00161 Rome
Italy

Mr. Fabio Croccolo
Phone: 0039-06-4412 6426
Fax:     0039-06-4158 3410
e-mail: croccolo.f@mint.rupa.it

Spoločný technický sekretariát:
Rathaus (Town Hall)
Postfach 12 00 20
An der Kreuzkirche 6
D-01067 Dresden
Germany

Platobný orgán:
Ministry for Infrastructures and Transports
Authonomous Section PAs
Via Nomentana, 2
I-00161 Rome
Italy
Mr. Claudio Gramaccioni
Phone: 0039-06-4412-5101/6429
Fax:     0039-06-4412-3300
e-mail: rita.grasso@mail.llpp.it

Kontaktné miesto CADSES v SR:
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor riadenia programov
Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
Tel.: 02/5956 2130, Fax: 02/5956 2110
Mgr. Zuzana Butášová
e-mail: butasova.zuzana@enviro.gov.sk

Priority a opatrenia CIP Interreg III B CADSES

Priorita 1

Podpora trvalo udržateľného územného rozvoja a sociálnej a ekonomickej kohézie

Priorita 2

Efektívne a trvalo udržateľné dopravné systémy, prístup k informačnej spoločnosti

Priorita 3

Podpora a manažment rozvoja krajiny, prírodného a kultúrneho dedičstva

Priorita 4

Ochrana životného prostredia, manažment zdrojov a prevencia rizík

Opatrenie 1.1

Podpora spoločných stratégií územného rozvoja a realizačných opatrení/akcií

Opatrenie 2.1

Rozvoj efektívnych dopravných systémov zohľadňujúcich trvalo udržateľný rozvoj

Opatrenie 3.1

Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva

Opatrenie 4.1

Podpora ochrany životného prostredia a manažmentu zdrojov

Opatrenie 1.2

Formovanie rozvoja miest, podpora urbánnych štruktúr/sietí a spolupráce

Opatrenie 2.2

Zlepšenie prístupu k poznatkom a informačnej spoločnosti

Opatrenie 3.2

Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva

Opatrenie 4.2

Podporovanie manažmentu rizík a predchádzanie katastrofám

Opatrenie 1.3

Podpora rozvoja vidieka

Opatrenie 3.3

Ochrana a rozvoj krajiny

Opatrenie 4.3

Podpora integrovaného manažmentu vôd a prevencia pred záplavami

Opatrenie 1.4

Priestorové/územné dopady imigrácie

Výzvy a ďalšie informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva životného prostredia SR

AC) Interreg IIIC transregionálna spolupráca – NRO: Ministerstvo hospodárstva SR

Interreg IIIC podporuje európske projektové partnerstvá medzi mestami, regiónmi a inými účastníkmi v rámci rozvoja miest a regiónov. Cieľom je podnietiť intenzívnejšiu výmenu skúseností a vypracovávanie spoločných stratégií v rámci regionálneho rozvoja.
Program ponúka regiónom, ktoré nemajú spoločné hranice, možnosť spolupráce v rámci sieťových projektov, projektov individuálnej spolupráce alebo regionálnych rámcových projektov. Okrem toho sa program prednostne venuje výzvam a možnostiam, ktoré vzniknú pre regióny pozdĺž súčasnej vonkajšej hranice EÚ.
V rámci realizácie programu je  EÚ rozdelená do štyroch zón – Sever, Východ, Juh a Západ, ktoré majú vlastné riadiace štruktúry. Niektoré krajiny sú súčasne vo viacerých zónach:

Východ (East Zone) – Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko a Juhoslávia;
Sever   (North Zone) – Dánsko, Nemecko, Švédsko, Fínsko;
Juh (South Zone) – Taliansko, Grécko, Portugalsko, Španielsko, Veľká Británia, Francúzsko;
Západ  (West Zone) – Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Veľká Británia, Írsko.
Všetky zóny uplatňujú rovnaké programové postupy a čo najviac koordinujú realizáciu programu
Spolupráca v rámci programu interregionálnej spolupráce sa realizuje prostredníctvom tzv. tém spolupráce, ktoré predstavujú prioritnú oblasť spolupráce. Celkový rozsah spolupráce je rozdelený do piatich tém a jednej doplnkovej témy:
 

Téma 1) – Výmena názorov a skúseností v oblasti činností podporovaných podľa Cieľa 1 a 2 ŠF EÚ. Tento okruh je zameraný na podporu priamej spolupráce medzi verejnými orgánmi alebo ekvivalentnými subjektami v celej EÚ podľa Cieľa 1 a 2 ŠF EÚ.
Téma 2) – Výmena názorov a skúseností v oblasti interregionálnej spolupráce, ktorá spája verejné orgány alebo ekvivalentné subjekty zúčastňujúce sa programov INTERREG III A a INTERREG IIIB. Cieľom tohto okruhu je umožniť výmenu skúseností a vytváranie sietí medzi prihraničnými a nadnárodnými oblasťami. V rámci tejto témy je na jednotlivé subjekty kladený dôraz na širší stupeň spolupráce.
Téma 3) – Výmena názorov a skúseností v oblasti interregionálnej spolupráce v rámci mestského rozvoja. Mestský rozvoj je v súčasnosti jednou z kľúčových oblastí regionálnej politiky v Európe. Naviac patrí k cieleným akciám podporovaným v Iniciatíve Spoločenstva URBAN. Z uvedeného dôvodu by mala byť širšia spolupráca podporená akciami, ktoré sa vzťahujú k problémom mestského rozvoja. V rámci tejto témy sa do programu INTERREG IIIC môžu zapojiť mestá a mestské oblasti, vrátane malých a stredných miest.
Téma 4) – Výmena názorov a skúseností v oblasti interregionálnej spolupráce spájajúca regióny, ktoré sú zúčastnené v troch oblastiach regionálnych inovačných akcií na roky 2000-2006. Pre toto plánovacie obdobie boli definované tri priority inovačných akcií: regionálne hospodárenie založené na znalostiach a technologickej inovácii, informačná spoločnosť a regionálny rozvoj, regionálna identita a udržateľný rozvoj.
Téma 5) – Výmena názorov a skúseností v rámci ostatných vhodných tém pre interregionálnu spoluprácu. Ide  o spoluprácu v oblasti  výskumu, technologického rozvoja, malých a stredne veľkých podnikov, informačnej spoločnosti, cestovného ruchu, kultúry a zamestnanosti, podnikania, životného prostredia a pod.
Doplnková téma 6) – Operácie v pohraničných oblastiach s kandidátskou krajinou. Základnou podmienkou schválenia operácie je, aby vedúci partner projektu mal sídlo v jednom z pohraničných regiónov s kandidátskou krajinou na vstup do EÚ. Pri operáciách s doplnkovou témou „operácie v pohraničných oblastiach s kandidátskou krajinou“ môže byť minimálny príspevok z fondu ERDF nižší.

Žiadosti o projekty sa podávajú na Spoločnom technickom sekretariáte programovej zóny, z ktorej pochádza vedúci partner (Lead partner). Na projekte sa môžu podieľať aj partneri z inej zóny; takéto projekty majú dokonca prednosť.

Riadiaci orgán Východ

Platobný orgán Východ

Magistrát mesta Viedeň

Spoločný technický sekretariát Východ

INTERREG IIIC East
Joint Technical Secretariat
Schlesinger Platz 2
1080 Vienna, Austria

Phone +(43) 1 4000 76142
Fax +(43) 1 4000 9976141
email east@interreg3c.net

Výzvy a ďalšie informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva SR

B) EQUAL – NRO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Je financovaný z ESF.

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL, fungujúca v rámci Európskej stratégie zamestnanosti, je zameraná na elimináciu a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie a nerovností na trhu práce. Poskytuje priestor na rozvoj, overovanie a aplikovanie nových integrovaných prístupov, ktorých výsledky majú byť využité v príslušnej politike daného členského štátu.
Je definovaná ako samostatná forma pomoci zo štrukturálnych fondov a nadväzuje na predchádzajúce iniciatívy Spoločenstva ADAPT a EMPLOYMENT.
Jednou z dôležitých zásad EQUAL-u je hľadanie riešení na princípe partnerstva, ktorého základom je spolupráca odborne kompetentných subjektov v danom regióne alebo sektore. Tieto subjekty zriaďujú tzv. rozvojové partnerstvá, v ktorých môže participovať široké spektrum inštitúcií: zo štátneho a verejného sektoru, samosprávy, podnikateľskej sféry, mimovládnych organizácií, zástupcov sociálnych partnerov, zamestnávateľov.

Výzvy a ďalšie informácie sú zverejnené na stránke ESF

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať