PROGRAM KREATÍVNA EURÓPA na roky 2021 – 2027

Kreatívna Európa je program Európskej komisie, zriadený na podporu projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, audiovízie a médií na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/818 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a zrušuje nariadenie (EÚ) č.1295/2013. Prostredníctvom grantovej schémy spolufinancovania podporuje Kreatívna Európa príležitosti pre vznik a distribúciu projektov, uľahčuje výmenu skúseností a prispieva k mobilite umelcov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Podprogram MEDIA má za cieľ zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu, cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel a mediálnu gramotnosť v digitálnej ére. Granty sú určené nezávislým producentom, distribútorom, organizátorom podujatí (tréningy, festivaly, trhy) a ďalším subjektom v oblastiach tréningu profesionálov, vývoja projektov, distribúcie,  propagácie, práce s publikom, ako aj pre siete kín či medzinárodné koprodukčné fondy.

Podprogram Kultúra podporuje umelcov a organizácie s cieľom pomôcť im pôsobiť a šíriť kultúrny obsah projektov s európskym rozmerom, umožňuje kultúrnym a kreatívnym hráčom financovať programy spolupráce, vydávanie literárnych prekladov. Pomáha tiež vytváraniu sietí a platforiem, zameraných na nové talenty a medzinárodný obsah kultúrnych podujatí.

Medzisektorový podprogram sa zameria na podporu medzisektorových projektov, ktoré prostredníctvom kultúry napomáhajú sociálnej inklúzii a umeleckej slobode. Prioritné bude zameranie na inovatívny prístup k tvorbe obsahu, jeho sprístupňovaniu a distribúcii naprieč kultúrnym a kreatívnym sektorom a zohľadnenie digitálnej transformácie. Zároveň sa podporia aj projekty na rozvoj mediálnej gramotnosti občanov a boja proti šíreniu dezinformácií. Pozornosť bude venovaná aj mediálnemu sektoru, najmä podpore slobodného, rôznorodého a pluralistického mediálneho prostredia.

Celkový rozpočet programu Kreatívna Európa na roky 2021 až 2027  je 2,46 miliardy EUR, pričom pôvodný návrh Európskej komisie bol navýšený o 600 miliónov EUR, ktoré sú určené na obnovu a posilnenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ako aj audiovizuálneho a mediálneho sektora a na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, spôsobenej COVID-19.

Distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa  a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov v Slovenskej republike zabezpečuje kancelária Creative Europe Desk Slovensko, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu.

Korešpondenčná adresa:

Slovenský filmový ústav
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Adresa pre osobné stretnutie:

Kancelária Creative Europe Slovensko
Grösslingova 43 (1. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5263 6935 (MEDIA), +421 2 5263 6936 (Kultúra)

E-mail: media@cedslovakia.eu, kultura@cedslovakia.eu
Web: www.cedslovakia.eu

Posledná aktualizácia: 28. júla 2021 / MKSR Admin

Zdieľať