Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2020

 – podprogram 1.6

Upozorňujeme vás, že

  • podprogram je zameraný na komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 7. 2017 (pdf, 2 MB),
  • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • k žiadosti je potrebné priložiť stavebný rozpočet a projektovú dokumentáciu v elektronickej forme (napr.: Cenkros a pod.),
  • prijímateľ dotácie nemôže vykonávať hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. neprenajíma viac ako 20% z plochy, alebo 20% z celkového času prevádzky na komerčné aktivity a príjem zo vstupného nepresahuje celkové náklady na prevádzku predmetnej nehnuteľnosti,
  • prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri realizácii kontroly pripravenosti a postupu obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky Pro Monumente – prevencia údržbou,
  •  prijímateľ predkladá k žiadosti prislúchajúce povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, alebo žiadosť o vydanie povolenia. Povolenie je potrebné predložiť najneskôr k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie,
  • výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom   (alebo vo formáte .odt), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. Formulár nie je súčasťou elektronickej registrácie! V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti.
  • úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému – podprogram 1.6.
  • potvrdenie sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní, inšpektorátu práce, konkurzného súdu doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať – orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát).

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať