Žiadosť je úplná, ak obsahuje:

 1.  žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie),
 2. popis projektu (formulár elektronickej registrácie),
 3. celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie),
 4. doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (napr.: kópia stanov občianskeho združenia (výpis z registra občianskych združení vedenom MV SR nie je postačujúci), kópia zriaďovacej listiny, kópia výpisu z registra neziskových organizácií),
 5. potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia, kópia menovacieho dekrétu),
 6. kópia dokladu o IBAN, kópia dokladu o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť (t. z. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu (IBAN), ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je postačujúcim dokladom). Kópiu dokladu predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou. V prípade predloženia kópie zmluvy s bankou, táto musí byť kompletná t. z. predložená kópia musí obsahovať všetky strany zmluvy.
 7. potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Potvrdenie vydáva okresný súd v sídle kraja.
 8. potvrdenie miestne príslušného správcu dane o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 9. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 10. potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní  (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 11. potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 12. čestné vyhlásenie žiadateľa (čestné vyhlásenia sú súčasťou elektronickej registrácie),
 13. stavebný rozpočet (napr.: Cenkros a pod.) a projektová dokumentácia v elektronickej forme,
 14. vydané stavebné povolenie, alebo žiadosť o vydanie stavebného povolenia spolu s odhadom ukončenia stavebného konania a právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie je potrebné predložiť najneskôr k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.
 15. ostatné osobitné náležitosti žiadosti v zmysle príslušných ustanovení opatrenia (informácia o osobitných náležitostiach je obsiahnutá v Informácii pre žiadateľa).

Výpis z registra trestov právnickej osoby si ministerstvo vyžiada.

Výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom (alebo vo formáte .odt), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. Formulár nie je súčasťou elektronickej registrácie! V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti.

Výpis z registra trestov fyzickej osoby – štatutárneho orgánu žiadateľa – sa nepredkladá!

Poznámka k bodom 7 – 11:

Potvrdenia je potrebné priložiť nasledovne:

 • 1x originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace ku dňu podania konkrétnej žiadosti. Originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení je potrebné priložiť k prvej žiadosti, ktorá bude na ministerstvo podaná bez ohľadu na to, do ktorého programu sa žiadosť podáva. Ak žiadateľ predkladá viac žiadostí o dotáciu, originál príloh priloží k jednej z originálov žiadostí, k ostatným originálom žiadostí priloží fotokópie príloh nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti a v dolnej časti prvej strany každej prílohy uvedie odkaz: „Originál prílohy sa nachádza v žiadosti ……“.
 • dňom podania žiadosti do dotačného systému sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou) resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne),
 • potvrdenie doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať – orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát). Potvrdenia doručené do mailovej schránky žiadateľa nebudú akceptované!

Predkladanie potvrdení do dotačného systému podľa právnej formy žiadateľa:

Fyzická osoba jednotlivec (občan) predkladá:

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti (ak žiadateľ neposkytne súhlas s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov). Formulár s údajmi  pre vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a priložiť k žiadosti!
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie od tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Fyzická osoba živnostník predkladá:

 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – potvrdenie musí znieť na IČO, ministerstvo však bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov), ministerstvo však bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – ministerstvo bude akceptovať len potvrdenie vydané na DIČ resp. IČO,
 • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Právnická osoba /obchodné spoločnosti/ predkladá:

 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Záujmové združenie právnických osôb predkladá:

 • výpis z registra záujmových združení právnických osôb (kópia),
 • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

VÚC, obec predkladá:

 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec predkladá:

 • zriaďovacia listina s dodatkami, ak boli k nej vydané (kópia),
 • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Cirkev a náboženská spoločnosť predkladá:

 • potvrdenie o registrácii cirkvi alebo náboženskej organizácii (kópia),
 • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Vysoká škola predkladá:

 • kópia zákona, ktorým bola vysoká škola zriadená,
 • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – nepredkladá verejná vysoká škola,

Občianske združenie predkladá:

 • kópia stanov združenia potvrdených Ministerstvom vnútra SR (výpis z registra združení Ministerstva vnútra SR nie je postačujúci),
 • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa – napr.: kópia zápisnice z Valného zhromaždenia občianskeho združenia (výpis z registra združení Ministerstva vnútra SR nie je postačujúci),
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond predkladá:

 • aktuálny výpis s príslušného registra (kópia),
 • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Matica slovenská predkladá:

 • doklad o právnej subjektivite (kópia),
 • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie všetkých zdravotných poisťovní – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION – nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti – bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti.

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať