Žiadosť v programe 5 na rok 2020 je úplná, ak obsahuje:

 1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie),
 2. popis projektu (formulár elektronickej registrácie),
 3. celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie),
 4. doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (napr.: kópia stanov občianskeho združenia (výpis z registra občianskych združení vedenom MV SR nie je postačujúci), kópia zriaďovacej listiny, kópia výpisu z registra neziskových organizácií),
 5. potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia, kópia menovacieho dekrétu),
 6. kópia dokladu o IBAN, kópia dokladu o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť (t. z. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu (IBAN), ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je postačujúcim dokladom). Kópiu dokladu predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou. V prípade predloženia kópie zmluvy s bankou, táto musí byť kompletná t. z. predložená kópia musí obsahovať všetky strany zmluvy.
 7. potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Potvrdenie vydáva okresný súd v sídle kraja.
 8. potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 9. čestné vyhlásenia žiadateľa (čestné vyhlásenia sú súčasťou elektronickej registrácie),
 10. ostatné osobitné náležitosti žiadosti v zmysle príslušných ustanovení opatrenia (informácia o osobitných náležitostiach je obsiahnutá v Informácii pre žiadateľa).

Výpis z registra trestov právnickej osoby, potvrdenie sociálnej poisťovne, potvrdenia zo zdravotných poisťovní a potvrdenie daňového úradu si ministerstvo vyžiada.

Výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom (alebo vo formáte .odt), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. Formulár je aj súčasťou elektronickej registrácie! V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti.

Výpis z registra trestov fyzickej osoby – štatutárneho orgánu žiadateľa – sa nepredkladá!

Poznámka k bodom 7 a 8:

Potvrdenia je potrebné priložiť nasledovne:

 • 1x originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace ku dňu podania konkrétnej žiadosti. Originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení je potrebné priložiť k prvej žiadosti, ktorá bude na ministerstvo podaná bez ohľadu na to, do ktorého programu sa žiadosť podáva. Ak žiadateľ predkladá viac žiadostí o dotáciu, originál príloh priloží k jednej z originálov žiadostí, k ostatným originálom žiadostí priloží fotokópie príloh nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti a v dolnej časti prvej strany každej prílohy uvedie odkaz: „Originál prílohy sa nachádza v žiadosti ……“.
 • dňom podania žiadosti do dotačného systému sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou) resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne),
 • potvrdenie doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať – orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát). Potvrdenia doručené do mailovej schránky žiadateľa nebudú akceptované!

Predkladanie potvrdení do dotačného systému pre program 5 podľa právnej formy žiadateľa:

Fyzická osoba jednotlivec (občan) predkladá:

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti (ak žiadateľ neposkytne súhlas s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov). Formulár s údajmi pre vyžiadanie výpisu z registra trestov je zverejnený vyššie alebo je súčasťou elektronickej žiadosti. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a priložiť k žiadosti!
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

VÚC, obec predkladá:

 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec predkladá:

 • zriaďovacia listina s dodatkami, ak boli k nej vydané (kópia),
 • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa (kópia),
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,

Občianske združenie predkladá:

 • kópia stanov združenia potvrdených Ministerstvom vnútra SR (výpis z registra združení Ministerstva vnútra SR nie je postačujúci),
 • potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa – napr.: kópia zápisnice z Valného zhromaždenia občianskeho združenia (výpis z registra združení Ministerstva vnútra SR nie je postačujúci),
 • kópia dokladu o zriadení bežného účtu (kópia zmluvy s bankou s IBAN alebo kópia potvrdenia banky o IBAN),
 • potvrdenie konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti.

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať