Informácia k realizácii podujatí v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s Covid-19

Upozorňujeme vás, že:

  • žiadosť žiadateľa, ktorý nemá ku dňu podania žiadosti uvedené v registri mimovládnych neziskových organizácií údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“), nebude posudzovaná,
  • žiadosť žiadateľa, ktorý nie je ku dňu podania žiadosti zapísaný v registri podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebude posudzovaná,
  • potvrdenie inšpektorátu práce, konkurzného súdu alebo iné potvrdenia, ktoré chcete priložiť k žiadosti a boli Vám doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, musia byť zaručene konvertované do listinnej podoby a takto priložené k žiadosti o dotáciu. Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec, Slovenská pošta, a.s., notár).
  • žiadateľ, ktorého právnou formou je registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, Matica slovenská alebo jeho IČO má viac ako 8 miestny kód, musí k žiadosti priložiť originály alebo overené kópie všetkých potvrdení (potvrdenie sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu, konkurzného súdu, inšpektorátu práce).
  • výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom  (alebo vo formáte .odt), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti.
  • pred zadávaním údajov do elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník –  https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/827343?lang=sk. Dotazník po zadaní potrebných údajov vytlačte a priložte k žiadosti. Elektronickú verziu priložte k elektronickej registrácii.

 

 

Ak žiadateľ vykonáva hospodársku činnosť, ministerstvo poskytne dotáciu prostredníctvom schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci (podľa ustanovení zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)).

Pri poskytnutí dotácie cez schému štátnej pomoci je spolufinancovanie 20 % z celkového rozpočtu projektu.

Pri poskytnutí dotácie cez schému minimálnej pomoci je spolufinancovanie 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať