Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2018 – podprogram 1.6

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2018 pre podprogram 1.6 – Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Upozorňujeme vás, že

 • podprogram je zameraný na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 7. 2017,
 • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • k žiadosti je potrebné priložiť stavebný rozpočet a projektovú dokumentáciu v elektronickej forme (napr.: Cenkros a pod.),
 • prijímateľ dotácie nemôže vykonávať hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. neprenajíma viac ako 20% z plochy, alebo 20% z celkového času prevádzky na komerčné aktivity a príjem zo vstupného nepresahuje celkové náklady na prevádzku predmetnej nehnuteľnosti,
 • prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri realizácii kontroly pripravenosti a postupu obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky Pro Monumente – prevencia údržbou,
 • uvoľňovanie finančných prostriedkov z pridelenej dotácie bude prebiehať postupne, podľa predložených čiastkových vyúčtovaní dotácie a posudku Pro Monumenta – prevencia údržbou.
 •  prijímateľ predkladá k žiadosti prislúchajúce povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, alebo žiadosť o vydanie povolenia. Povolenie je potrebné predložiť najneskôr k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.
 • Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2018 – podprogram 1.6
 • Informácia pre žiadateľa na rok 2018 – podprogram 1.6
 • Hodnotiaci hárok k predloženým projektom na rok 2018:

podprogram 1.6

 • Formulár na prípravu konceptu žiadosti na rok 2018

podprogram 1.6vo formáte .docx

Posledná aktualizácia: 19. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať